Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2018-10-30

Czasy angielskie - jak je rozróżnić i zrozumieć?

 

Jak zrozumieć czasy angielskie?

 

Zacznijmy od języka polskiego. Pamiętasz różnicę między trybem dokonanym a trybem niedokonanym? To rozróżnienie przyda się w zrozumieniu różnicy między angielskimi czasami Simple i Continuous. Dla przypomnienia - tryb dokonany opisuje czynności kompletne, zakończone, np. Wczoraj przeczytałam ciekawy artykuł. lub Jutro posprzątam cały dom. Tryb niedokonany jest używany dla czynności, które miały lub będą miejsce ale bez wskazania na ich kompletność, np. Wczoraj czytałam ciekawy artykuł. (odbiorca wypowiedzi nie wie, czy artykuł został przeczytany do końca) lub Jutro będę sprzątać cały dom. (ale czy cały dom zostanie rzeczywiście posprzątany…?, wiemy tylko, że czynność będzie się odbywać, nie mamy informacji co do jej kompletności).

 

W języku angielskim nie występują tryby dokonany i niedokonany. Różnica pomiędzy powyższymi zdaniami zostanie wyrażona za pomocą użycia różnych czasów - Simple dla trybu dokonanego i Continuous dla trybu niedokonanego:

 

I read and interesting article yesterday. - czas Past Simple

I was reading an interesting article yesterday. - czas Past Continuous

 

I will clean the whole house tomorrow. - czas Future Simple

I will be cleaning the whole house tomorrow. - czas Future Continuous

 

Zrozumieć Present Perfect

 

Dwa czasy angielskie, które sprawiają najwięcej kłopotów Polakom uczącym się to Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous. Bywają trudne do zrozumienia, ponieważ nie mają bezpośredniego odpowiednika w języku polskim. Dodatkowo, czasami tłumaczy się je czasem teraźniejszym, a czasami - czasem przeszłym,

 

  1. John has repaired the watch. - John naprawił zegarek.

     John has lived in this city since childhood. - John mieszka w tym mieście od dzieciństwa.

      

     My towel is wet. Somebody has been using it! - Mój ręcznik jest mokry. Ktoś go używał!

We have been working on this project for two months now. - Pracujemy nad tym projektem od dwóch miesięcy.

 

Kluczem do opanowania tych dwóch czasów jest zrozumienie, że użycie któregokolwiek z nich wymagane jest tylko wtedy, gdy czynność lub stan, do którego mają się odnosić ma związek zarówno z przeszłością, jak i teraźniejszością. Sytuacje takie to:

 

  • czynność lub stan zaczął się w przeszłości i wciąż trwa w teraźniejszości, dotyczy to zarówno czynności i stanów permanentnych (wtedy należy zastosować czas Present Perfect Simple), jak i tymczasowych lub odbywających się w chwili mówienia (Present Perfect Continuous),

 

  • czynność miała miejsce w przeszłości, ale jej rezultaty widoczne są w teraźniejszości,

 

- doświadczenia i osiągnięcia osób żyjących, np. Emily has been to China twice. Emily odwiedziła Chiny w przeszłości, ale wciąż żyje i może to zrobić ponownie i ta możliwość związana jest z teraźniejszością.

 

- czynności, które wydarzyły się na tyle niedawno, że mogą wpływać na teraźniejszość. Najczęściej podkreślone jest to jednym z następujących słówek: just, lately, recently, so far, already lub yet.

 

Mamy nadzieję, że teraz jest dla ciebie bardziej jasne jak zrozumieć czasy angielskie. W kolejnym wpisie bardzo dokładnie omówimy Future Continuous tense. Odwiedzaj nas!

 

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

 

 

ENGLISH VERSION

How to understand and distinguish English tenses?

 

Many learners of English ask themselves more than once how to distinguish English tenses. If you only start your adventure with the language of the natives of the British Isles, you may have an impression that their grammar is overly complicated. It’s enough, however, to look a bit closer to notice that it’s not actually true. Quite the contrary, when examined closer, tenses and other grammar structures turn out to be rather simple and logical. We can guarantee that they are much less complex than eg. Polish grammar :) In this post we will try to explain two issues that usually give headache to students of English.

 

How to understand English tenses? 

 

Let’s start with Polish. Can you remember the difference between the perfect and imperfect aspect of verbs? This distinction will come in handy when trying to understand the difference between Simple and Continuous tenses in English. Just to remind you - the perfect aspect describes completed actions, eg. Wczoraj przeczytałam ciekawy artykuł. or Jutro posprzątam cały dom. The imperfect aspect is used for actions in progress, their completeness is not stated, eg. Wczoraj czytałam ciekawy artykuł. (the addressee doesn’t know if the whole article was read) or Jutro będę sprzątać cały dom. (but will the whole house be actually cleaned…? we only know that the action will be taking place, there’s no information about its completeness).

 

In English the perfect and imperfect aspects are expressed by means of tenses - Simple for the perfect one and Continuous for the imperfect.:

 

I read and interesting article yesterday. - Past Simple tense

I was reading an interesting article yesterday. - Past Continuous tense

 

I will clean the whole house tomorrow. -  Future Simple tense

I will be cleaning the whole house tomorrow. - Future Continuous tense

 

Understand Present Perfect 

 

Two English tenses that Polish learners usually find most difficult are Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous. They might be difficult to comprehend because they have no direct equivalent in Polish. Additionally, they are sometimes translated into the  present tense and in other cases - into the past tense.

 

  1. John has repaired the watch. - John naprawił zegarek.

     John has lived in this city since childhood. - John mieszka w tym mieście od dzieciństwa.

      

     My towel is wet. Somebody has been using it! - Mój ręcznik jest mokry. Ktoś go używał!

We have been working on this project for two months now. - Pracujemy nad tym projektem od dwóch miesięcy.

 

The key to mastering those two tenses lies in understanding that using any of them is only required when the action or state they refer to has something to do with both - the past and the present. Such situations are as follows:

 

- an action or a state started in the past and still continues in the present. It concerns both, permanent states (Present Perfect Simple should be used then) and temporary or being in progress at the moment of speaking (Present Perfect Continuous),

 

- an action happened in the past but its effects are visible now,

 

- experiences and achievements of people who are still alive, eg. Emily has been to China twice. Emily visited China in the past but she is still alive and it is possible for her to go there again. This possibility is connected with the present,

 

- actions that has happened recently enough to still impact the present. It is very frequently emphasised by one of the following words: just, lately, recently, so far, already or yet.

 

We hope English tenses are more comprehensible for you now. In the next post we are going to discuss in detail Future Continuous tense. Visit us!

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

Wiele osób uczących się języka angielskiego niejednokrotnie zadaje sobie pytanie, jak rozróżnić czasy angielskie. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z mową Wyspiarzy, może ci się wydawać, że ich gramatyka jest nadmiernie skomplikowana. Wystarczy jednak nieco zagłębić się w temat, aby zauważyć, że wcale tak nie jest. Wręcz przeciwnie, przy bliższym poznaniu czasy inne struktury okazują się całkiem proste i logiczne. Gwarantujemy, że są o wiele mniej złożone, niż np. gramatyka języka polskiego :) W dzisiejszym poście postaramy się wam przybliżyć dwa zagadnienie sprawiające najwięcej problemów.

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem