Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2018-10-26

Kiedy używać czasu Present Simple czyli czas teraźniejszy

 

Kiedy Present Simple?

 

W jakich sytuacjach powinien zostać użyty czas teraźniejszy prosty w języku angielskim? Oto one:

 

- kiedy mówimy o czynnościach powtarzalnych lub nawykowych. W tym przypadku bardzo często występuje przysłówek częstotliwości, np: always, usually, often, frequently, sometimes, seldom, rarely, hardly ever, never lub inne określenie tego, jak często dana czynność się odbywa, np.: from time to time, every week, on Mondays, itd. Pamiętaj, że przysłówki częstotliwości występują zawsze w środku zdania, przed orzeczeniem, np: John and Mary hardly ever go abroad on holidays. Inne wyrażenia określenia częstotliwości umieszczamy na końcu lub początku zdania, np.: We get a medical check up every year.

 

- w odniesieniu do stanów permanentnych, sytuacji niezmiennych, np.: The Queen lives in the Buckingham Palace.

 

- mówiąc o prawach natury i fizycznych, np: Water freezes below 0 Centigrades. W tym kontekście często pojawia się zerowy okres warunkowy, w którym stosujemy Present Simple, np.: If you heat snow, it melts.

 

- kiedy mówimy o rozkładach jazdy, programach, planach lekcji i z góry ustalonych grafikach, np.: My plane lands at 8.00 so let’s meet at 10.00.

 

- w zdaniach czasowych (time clauses) dla wyrażenia czynności przyszłych po wyrażeniach: when, until, as soon as, after, before, np.: I will call you as soon as I get home.

 

- z czasownikami statycznymi, np.: remember, forget, desire, want, like, hate, love, believe, belong, hate, hear, know, mean, need, prefer, realise, recognise, wish, suppose, understand, np.: What do you mean?

 

Czas teraźniejszy w języku angielskim - struktura

 

PRESENT SIMPLE - ZDANIA TWIERDZĄCE

 

Ich budowa jest dość prosta, jedyne o czym musisz pamiętać, to końcówka -s, którą należy dodać do czasownika, jeśli występuje on w 3 osobie liczby pojedynczej (ona/ona/ono):

 

podmiot + (przysłówek częstotliwości) + orzeczenie (-s dla 3 os. l. poj)

 

     np. We live in London.

     She speaks four languages.

 

Przy dodawaniu końcówki -s do czasownika trzeba pamiętać o kilku wyjątkowych sytuacjach:

 

- czasowniki kończące się na -s, -z, -sh, -ch, -x i -o - dodajemy -es, np.: wash - washes, fix - fixes, go - goes,

 

- czasowniki kończące się na -y po spółgłosce - wyrzucamy -y i dodajemy -ies, np.: study - studies, cry - cries,

 

- czasownik “have” - dla 3 osoby liczby pojedynczej przyjmuje formę “has”.

 

PRESENT SIMPLE - ZDANIA PRZECZĄCE

 

Zdania przeczące tworzymy poprzez użycie operatora do not (don’t) a w przypadku 3 osoby liczby pojedynczej (on/ona/ono) does not (doesn’t). Pamiętaj, że czasownik we wszystkich osobach ma formę podstawową.

 

podmiot + (przysłówek częstotliwości) + don’t/doesn’t + orzeczenie

 

     np. We don't live in London.

    She doesn’t speak four languages.

 

PRESENT SIMPLE - PYTANIA

 

Pytania tworzone są za pomocą operatora do a w przypadku 3 osoby liczby pojedynczej (on/ona/ono) does. Pamiętaj, że czasownik we wszystkich osobach ma formę podstawową.

 

(Wh-) do/does + podmiot + (przysłówek częstotliwości) + orzeczenie

 

      np. Does she like chocolate?

      Why do they always come back home so late?

 

Chcesz poznać więcej informacji o czasie Preseny Simple? Wejdź na stronę czas Present Simple.

 

Zapraszamy na nasz blog. Już w przyszłym tygodniu dowiesz się, jak rozróżnić i zrozumieć czasy angielskie :)

 

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

 

 

ENGLISH VERSION

When to use Present Simple tense?

 

Present Simple is usually the first English tense learners have to do with. One of the four present tenses, it is absolutely crucial in everyday communication. Fortunately, it’s not the most complicated one. We discuss it in detail below so that it never gives you a headache again.

 

When to use Present Simple? 

 

In what kind of situations should Present Simple be used? The following ones:

 

- when you talk about repetitive or habitual actions. In such cases one of frequency adverbs is often used: always, usually, often, frequently, sometimes, seldom, rarely, hardly ever, never or a different phrase to state how often the action happens, eg.: from time to time, every week, on Mondays, etc. You should remember that the adverbs of frequency are always placed in the middle of the sentences, before the verb, eg.: John and Mary hardly ever go abroad on holidays. Other phrases are placed at the end or at the beginning of the sentence, eg.: We get a medical check up every year.

 

- in reference to permanent states and situations, eg.: The Queen lives in the Buckingham Palace.

 

- when talking about natural and physical laws, eg.: Water freezes below 0 Centigrades. In this context Conditional 0 is often used in which you need Present Simple: If you heat snow, it melts.

 

- when you talk about timetables, programmes, agendas and schedules, eg.: My plane lands at 8.00 so let’s meet at 10.00.


- in time clauses to talk about future actions after: when, until, as soon as, after, before, eg.: I will call you as soon as I get home.

 

- with stative verbs, np.: remember, forget, desire, want, like, hate, love, believe, belong, hate, hear, know, mean, need, prefer, realise, recognise, wish, suppose, understand, eg.: What do you mean?

 

Present Simple - structure 

 

PRESENT SIMPLE - POSITIVE SENTENCES

 

Their structure is quite simple. The only thing you need to remember is adding the -s ending to verbs in the 3rd person singular (he/she/it).

 

subject + (adverb of frequency) + verb (-s for 3rd person singular)

 

      eg. We live in London.

      She speaks four languages.

 

There are a few special situations that you have to bear in mind:

 

- verbs ending in -s, -z, -sh, -ch, -x i -o - add -es, eg.: wash - washes, fix - fixes, go - goes,

 

- verbs ending in -y after a consonant - drop -y and add -ies, eg.: study - studies, cry - cries,

 

- the verb “have” - for the 3rd person singular it takes the form of “has”.

 

PRESENT SIMPLE - NEGATIVE SENTENCES

 

Negative sentences in Present Simple ar made by means the auxiliary verb do not (don’t) and for the 3rd person singular (he/she/it) does not (doesn’t). Remember that the verb goes in the base form for all persons.

 

subject + (adverb of frequency) + don’t/doesn’t + verb

 

      eg. We don't live in London.

     She doesn’t speak four languages.

 

PRESENT SIMPLE - QUESTIONS

 

Questions are made by means of the auxiliary verb do and for the 3rd person singular (he/she/it) does. Remember that the verb goes in the base form for all persons.

 

(Wh-) do/does + subject + (adverb of frequency) + verb

 

      eg. Does she like chocolate? 

     Why do they always come back home so late?

 

Why don’t you visit our blog more often? Next week you will learn how to distinguish and understand English tenses :)

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

Present Simple to zwykle pierwszy angielski czas, z którym mają kontakt osoby uczące się tego języka. Jeden z czterech czasów teraźniejszych, jest absolutnie niezbędny w codziennej komunikacji. Na szczęście, nie należy do najbardziej skomplikowanych. Omawiamy go poniżej dokładnie, aby już nigdy nie sprawił ci kłopotów.

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem