Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2024-07-11

Popularne zawody po angielsku - czy je znasz?

Jak mawiał klasyk: musisz odpowiedzieć sobie na jedno bardzo ważne pytanie: co chcę w życiu robić? A później zacznij to robić. Każdy z nas ma jakieś talenty oraz zdolności, które z czasem przekuwamy na świetne rzemiosło w danej dziedzinie i wreszcie na zawód. To, co robimy jest dosyć istotne skoro statystycznie 1/3 swojego życia spędzamy właśnie w pracy. Dzisiejszy rynek dosyć mocno weryfikuje powszechne zawody, typu: szewc, kaletnik, stolarz; a jednocześnie otworzył się na nowe możliwości typu: programista blokchain, inżynier AI, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa czy specjalista ds. stosunków społecznych czy imaginastyki społecznej.

Zawód po angielsku

Zawód można przetłumaczyć na język angielski jako occupation lub profession. Jeśli chodzi o znaczenie pracy, occupation jest bardziej ogólne i może odnosić się do jakiejkolwiek formy zajęcia zawodowego, podczas gdy profession zazwyczaj odnosi się do pracy wymagającej specjalistycznej wiedzy i kwalifikacji.

Nazwy zawodów po angielsku

Faktem jest to, że świat otworzył przed nami wszelkie granice i możemy pracować w modelu zdalnym, na zasadach identycznych jak stacjonarnie, w biurze. Infrastruktura potrzebna do pracy zdalnej (remote work, online job) przeszła wielką ewolucję. Pozwala nam to również na pracę w środowisku międzynarodowym a skoro międzynarodowym to język angielski staje się jednym z głównych i oczywistych narzędzi do pracy. W dzisiejszym artykule przedstawiamy nazwy zawodów po angielsku. Są one podzielone na najbardziej popularne branże. Dodatkowo, wybrane zawody posiadają transkrypcję, tak aby wykluczyć wszelkie możliwości co do ich wymowy.

Zawody po angielsku - Edukacja - Education

Teacher [ˈtiːʧə] - nauczyciel

Professor [prəˈfɛsə] - profesor

Lecturer [ˈlɛkʧərə] - wykładowca

School Principal - dyrektor/dyrektorka szkoły

Guidance Counselor [ˈgaɪdəns ˈkaʊnsələ] - doradca zawodowy

Special Education Teacher - nauczyciel/nauczycielka edukacji specjalnej

Tutor [ˈtjuːtə] - korepetytor/korepetytorka

Training Coordinator - koordynator szkoleń

Librarian [laɪˈbreərɪən] - bibliotekarka

Teaching Assistant - asystent/asystentka nauczyciela

Curriculum Developer [kəˈrɪkjʊləm dɪˈvɛləpə] - twórca programu nauczania

Educational Psychologist [ˌɛdʒʊˈkeɪʃənəl saɪˈkɒlədʒɪst] - psycholog edukacyjny

ESL Teacher - nauczyciel/nauczycielka angielskiego jako drugiego języka

Researcher [rɪˈsɜːʧə] - badacz/badaczka

Zawody po angielsku - Sztuka i Media - Creative Arts and Media

Graphic Designer [ˈgræfɪk dɪˈzaɪnə] - projektant/projektantka graficzny/a

Photographer [fəˈtɒgrəfə] - fotograf

Film Director - reżyser filmowy

Writer - pisarz/pisarka

Journalist [ˈʤɜːnəlɪst] - dziennikarz/dziennikarka

Editor - redaktor

Musician [mjuːˈzɪʃən] - muzyk/muzyczka

Actor - aktor/aktorka

Interior Designer [ɪnˈtɪərɪə dɪˈzaɪnə] - projektant/projektantka wnętrz

Fashion Designer [ˈfæʃən dɪˈzaɪnə] - projektant/projektantka mody

Animator - animator/animatorka

Video Editor - montażysta filmowy

Zawody po angielsku - Opieka Zdrowotna i Medycyna - Healthcare and Medicine

Doctor - lekarz

Surgeon [ˈsɜːdʒən] - chirurg

Nurse [nɜːs] - pielęgniarka/pielęgniarz

Dentist - dentysta

Orthodontist [ˌɔːθəˈdɒntɪst] - ortodonta

Psychologist [saɪˈkɒlədʒɪst] - psycholog

Psychiatrist [saɪˈkaɪətrɪst] - psychiatra

Pharmacist [ˈfɑːməsɪst] - farmaceuta/farmaceutka

Paramedic [ˌpærəˈmɛdɪk] - ratownik medyczny

Radiologist [ˌreɪdɪˈɒlədʒɪst] - radiolog

Physiotherapist [ˌfɪzɪəʊˈθɛrəpɪst] - fizjoterapeuta/fizjoterapeutka

Optometrist [ɒpˈtɒmɪtrɪst] - okulista

Veterinarian [ˌvɛtərɪˈneərɪən] - weterynarz

Zawody po angielsku - Usługi publiczne i Administracja - Public Services and Administration

Police Officer - policjant/policjantka

Firefighter [ˈfaɪəˌfaɪtə] - strażak

Social Worker - pracownik socjalny

Public Relations Specialist - specjalista/specjalistka ds. stosunków społecznych

Civil Servant [ˈsɪvəl ˈsɜːvənt] - urzędnik państwowy

Urban Planner - urbanista/urbanistka

Diplomat - dyplomata

Legislative Assistant [ˈlɛʤɪslətɪv əˈsɪstənt] - asystent legislacyjny

Immigration Officer - urzędnik/urzędniczka ds. imigracji

Environmental Health Officer [ɪnˌvaɪrənˈmɛntəl hɛlθ ˈɒfɪsə] - inspektor/inspektorka zdrowia środowiskowego

Charity Worker [ˈʧærɪti ˈwɜːkə] - pracownik/pracowniczka charytatywny/a

Community Organiser - organizator/organizatorka społeczny/a

Zawody po angielsku - Budownictwo i Inżynieria - Construction and Engineering

Civil Engineer [ˈsɪvəl ˌɛnʤɪˈnɪə] - inżynier budownictwa

Architect [ˈɑːkɪtɛkt] - architekt/architektka

Mechanical Engineer [mɪˈkænɪkəl ˌɛnʤɪˈnɪə] - inżynier mechanik

Electrical Engineer [ɪˈlɛktrɪkəl ˌɛnʤɪˈnɪə] - inżynier elektryk

Structural Engineer [ˈstrʌktʃərəl ˌɛnʤɪˈnɪə] - inżynier konstrukcyjny

Construction Manager - kierownik budowy

Carpenter - stolarz

Plumber [ˈplʌmə] - hydraulik

Welder [ˈwɛldə] - spawacz

Crane Operator - operator dźwigu

Excavator Operator [ˈɛkskəˌveɪtə ˈɒpəreɪtə] - operator koparki

Bricklayer [ˈbrɪkleɪə] - murarz

Zawody po angielsku - Rolnictwo i Nauki Środowiskowe - Agriculture and Environmental Sciences

Farmer [ˈfɑːmə] - rolnik

Agricultural Engineer [ˌægrɪˈkʌltʃərəl ˌɛnʤɪˈnɪə] - inżynier/inżynierka rolnictwa

Horticulturist [ˌhɔːtɪˈkʌltʃərɪst] - ogrodnik/ogrodniczka

Environmental Scientist [ɪnˌvaɪrənˈmɛntəl ˈsaɪəntɪst] - naukowiec zajmujący się ochroną środowiska

Conservationist [ˌkɒnsəˈveɪʃənɪst] - działacz ochrony środowiska

Forester [ˈfɒrɪstə] - leśnik

Soil Scientist [sɔɪl ˈsaɪəntɪst] - naukowiec zajmujący się badaniem gleby

Water Resource Specialist - specjalista ds. zasobów wodnych

Wildlife Biologist - biolog/biolożka zajmujący/a się dziką przyrodą

Fisheries Biologist [ˈfɪʃərɪz baɪˈɒləʤɪst] - biolog/biolożka zajmujący/a się rybołówstwem

Sustainable Agriculture Specialist [səˈsteɪnəbl ˌægrɪˈkʌltʃər ˈspɛʃəlɪst] - specjalista ds. zrównoważonego rolnictwa

Ecologist [iːˈkɒləʤɪst] - ekolog/ekolożka

Zawody po angielsku - Transport i Logistyka - Transportation and Logistics

Truck Driver - kierowca ciężarówki

Pilot [ˈpaɪlət] - pilot

Flight Attendant [flaɪt əˈtɛndənt] - steward/stewardessa

Ship Captain - kapitan statku

Train Conductor [treɪn kənˈdʌktə] - konduktor/konduktorka pociągu

Logistics Manager - kierownik logistyki

Warehouse Manager [ˈweəhaʊs ˈmænɪʤə] - kierownik magazynu

Forklift Operator - operator wózka widłowego

Supply Chain Analyst [səˈplaɪ ʧeɪn ˈænəlɪst] - analityk łańcucha dostaw

Customs Broker [ˈkʌstəmz ˈbrəʊkə] - pośrednik celny

Courier [ˈkʊrɪə] - kurier/kurierka

Dispatcher [dɪˈspæʧə] - dyspozytor

Zawody po angielsku - Biznes i Finanse - Business and Finance

Accountant [əˈkaʊntənt] - księgowy/księgowa

Financial Analyst [faɪˈnænʃəl ˈænəlɪst] - analityk finansowy

Marketing Manager - kierownik/kierowniczka ds. marketingu

Human Resources Manager - kierownik/kierowniczka zasobów ludzkich

Sales Manager - kierownik/kierowniczka sprzedaży

Business Consultant - konsultant/konsultantka biznesowy/a

Investment Banker - bankier inwestycyjny

Project Manager - kierownik/kierowniczka projektu

Auditor [ˈɔːdɪtə] - audytor/audytorka

Real Estate Agent - agent nieruchomości

Insurance Agent [ɪnˈʃʊərəns ˈeɪʤənt] - agent ubezpieczeniowy

Entrepreneur [ˌɒntrəprəˈnɜː] - przedsiębiorca

Nazwy zawodów po angielsku - Technologia i Informatyka - Technology and IT

Software Developer - programista

Systems Analyst - analityk systemowy

Network Administrator - administrator sieci

Cybersecurity Specialist - specjalista ds. cyberbezpieczeństwa

Data Scientist [ˈdeɪtə ˈsaɪəntɪst] - naukowiec danych

IT Support Technician [aɪ-ti səˈpɔːt tɛkˈnɪʃən] - technik wsparcia IT

Database Administrator [ˈdeɪtəˌbeɪs ədˈmɪnɪstreɪtə] - administrator bazy danych

Web Developer - programista webowy

AI Engineer [eɪ-aɪ ˌɛnʤɪˈnɪə] - inżynier sztucznej inteligencji

Cloud Architect [klaʊd ˈɑːkɪtɛkt] - architekt chmury obliczeniowej

DevOps Engineer - inżynier DevOps

Blockchain Developer - programista blockchain

Popularne zawody po angielsku - zawody wykwalifikowane - skilled trades

Electrician [ɪˌlɛkˈtrɪʃən] - elektryk

Plasterer [ˈplɑːstərə] - tynkarz

Painter [ˈpeɪntə] - malarz

Roofer [ˈruːfə] - dekarz

Mechanic [mɪˈkænɪk] - mechanik

Mason [ˈmeɪsən] - kamieniarz

Technician [ˌeɪtʃ-viː-eɪ-si tɛkˈnɪʃən] - technik HVAC

Boilermaker [ˈbɔɪləˌmeɪkə] - kociołowiec

Locksmith [ˈlɒksmɪθ] - ślusarz

Glazier [ˈgleɪziə] - szklarz

Tile Setter [taɪl ˈsɛtə] - kafelkarz

Drywall Installer - instalator instalacji suchej (karton-gips)

Popularne zawody po angielsku - Hotelarstwo i Turystyka - Hospitality and Tourism

Hotel Manager [həʊˈtɛl ˈmænɪʤə] - menedżer hotelu

Chef [ʃɛf] - szef kuchni

Travel Agent [ˈtrævəl ˈeɪʤənt] - agent/agentka turystyczny/a

Tour Guide [tʊə gaɪd] - przewodnik/przewodniczka turystyczny/a

Event Planner [ɪˈvɛnt ˈplænə] - organizator imprez

Bartender [ˈbɑːtɛndə] - barman/barmanka

Concierge [ˈkɒnsɪeəʒ] - portier/portierka

Housekeeper [ˈhaʊskiːpə] - pokojówka

Restaurant Manager [ˈrɛstrɒnt ˈmænɪʤə] - menedżer/menedżerka restauracji

Front Desk Clerk [frʌnt dɛsk klɜːk] - recepcjonista/recepcjonistka

Sommelier [ˌsɒməˈljeɪ] - sommelierZostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem