ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Click me

Czas Past Simple - budowa i zastosowanie

Past Simple to podstawowy czas przeszły w języku angielskim, niezbędny w codziennej komunikacji. To przy nim osoby uczące się języka angielskiego po raz pierwszy stykają się z pojęciem czasowników nieregularnych. Kiedy używamy Past Simple i jak wygląda jego budowa? Tłumaczymy to dokładnie w tekście poniżej.

 

 

Past Simple - budowa

Past Simple jest czasem przeszłym prostym w języku angielskim. Tworzy się go przez dodanie odpowiedniego końcówki do podstawowej formy czasownika. Budowa Past Simple różni się w zależności od rodzaju czasownika (regularny lub nieregularny).

 1. Regularne czasowniki: a) Jeśli czasownik jest regularny, czyli jego formy czasu przeszłego tworzy się przez dodanie końcówki "-ed" lub "-d" do podstawowej formy (bezokolicznika), budowa Past Simple jest następująca:

  • Po dodaniu "-ed": work (praca) -> worked (pracowałam/pracowałem)
  • Po dodaniu "-d": play (grać) -> played (grałam/grałem)
 2. Nieregularne czasowniki: a) Czasowniki nieregularne mają specyficzną formę czasu przeszłego, która nie podlega regularnym zasadom. W przypadku tych czasowników, trzeba zapamiętać lub sprawdzić ich nieregularną formę Past Simple. Oto przykłady:

  • go (iść) -> went (poszłam/poszedłem)
  • see (widzieć) -> saw (widziałam/widziałem)
  • eat (jeść) -> ate (jadłam/jadłem)
 3. Warto zauważyć, że istnieje także kilka nieregularnych czasowników, których forma przeszła jest identyczna z formą podstawową, na przykład: put (położyć), cut (ciąć), let (pozwolić).

  Przykładowe zdania w czasie Past Simple z regularnymi i nieregularnymi czasownikami:

  • She worked hard yesterday. (Pracowała ciężko wczoraj.) [regularny]
  • He played football with his friends. (Grał w piłkę nożną ze swoimi przyjaciółmi.) [regularny]
  • They went to the beach last weekend. (Pojechali na plażę w zeszły weekend.) [nieregularny]
  • I saw a movie at the cinema. (Obejrzałam film w kinie.) [nieregularny]

Pamiętaj, że niektóre czasowniki mogą mieć różne formy przeszłe, w zależności od kontekstu i znaczenia, dlatego warto korzystać z słowników lub innych materiałów do nauki języka angielskiego, aby zapoznać się z pełną listą czasowników nieregularnych i ich formami czasu przeszłego.

Past Simple – zastosowanie

Czas Past Simple w języku angielskim jest używany do wyrażania działań, wydarzeń lub stanów, które miały miejsce w przeszłości i zostały już zakończone. Oto kilka zastosowań czasu Past Simple:

 

Mówiąc o czynnościach, stanach i sytuacjach, które miały miejsce w przeszłości i nie mają już żadnego związku z teraźniejszością. 

W tego typu zdaniach z czasem Past Simple bardzo często pojawiają się określenia czasu precyzujące moment wykonania czynności. Oto kilka przykładów w czasie Past Simple:

 • Jim watched TV yesterday.
 • I learnt German many years ago.
 • They lived in the countryside when they were younger.
 • Mary wrote the report two days ago.
 • We visited Paris last month.

 

Czasu Past Simple stosujemy popisując nawyki i przyzwyczajenia z przeszłości.

Przykłady takich zdań w czasie Past Simple:

 • I went for a walk every day when I was younger.
 • My parents had a cup of coffee and chatted every morning.
 • As a student I spent most of my evenings at home.
 • Rita smoked forty cigarettes a day.
 • We got up very early at the military camp.

 

Mówiąc o sytuacjach, które miały miejsce bardzo dawno temu, bez konieczności podawania czasu.

Czas Past Simple stosujemy również do opisania sytuacji, która wydarzyła się w odległej przeszłości, jednocześnie nie podając kiedy dana sytuacja dokładnie miała miejsce.

 • Christopher Columbus discovered America.
 • My great-great-great grandfather emigrated to America.
 • Native Americans lived in harmony with the Nature.
 • The Romans invaded many countries.
 • Dinosaurs went extinct millions of years ago.

 

Pytając o czas/datę odbywania się czynności w przeszłości również stosujemy czas Past Simple

Przykłady pytań o czynność w przeszłości za pomocą czasu Past Simple:

 • What time did you get up?
 • When did they find out the truth?
 • What time did Mary leave for work?
 • When did your parent move to New York?
 • When did you read that book?


Past Simple - druga forma czasownika

W czasie Past Simple, w zdaniach twierdzących, musimy użyć drugiej formy czasownika. Co to takiego? W przypadku czasowników nieregularnych znajdziesz ją w drugiej kolumnie tabelki, np. 

 • go - went 
 • pay - paid 
 • sleep - slept 
 • swim - swam 
 • buy - bought

 

Druga forma czasownika jest identyczna dla wszystkich osób i niestety, trzeba nauczyć się jej na pamięć. Dobra wiadomość jest taka, że będziesz jej potrzebować jedynie w zdaniach twierdzących.

W przypadku czasowników regularnych (a więc tych, których nie ma w tabelce), do formy podstawowej dodajemy końcówkę -ed - identyczną dla wszystkich osób.

 • work - worked
 • look - looked
 • pick - picked 
 • talk - talked
 • kick - kicked

 

Czasowniki regularne, kończące się na -e, w Past Simple przyjmują jedynie końcówkę -d.

 • dance - danced
 • rake - raked
 • live - lived
 • like - liked
 • distribute - distributed

 

Jeśli czasownik kończy się na -y, po spółgłosce, przed dodaniem końcówki -ed, zmieniamy y na i.

 • cry - cried
 • try - tried
 • spy - spied
 • study - studied
 • worry - worried

 

Jeśli przed -y stoi samogłoska, dodajemy jedynie końcówkę -ed.

 • play - played
 • enjoy - enjoyed

 

Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku końcówki -ing, czasowniki jednosylabowe oraz dwusylabowe, w których akcent pada na ostatnią sylabę, których ostatnie trzy litery to spółgłoska - samogłoska - spółgłoska, podwajają ostatnią literę. Wyjątek stanowią litery w oraz x, które nie podlegają podwojeniu.

 • travel - travelled
 • plan - planned
 • stop - stopped
 • pun - punned
 • refer - referred

 

Past Simple - operator did

Past Simple jest jednym z dwóch czasów gramatycznych (tym drugim jest Present Simple), które do tworzenia pytań i przeczeń potrzebują operatora. W przypadku Past Simple operator jest taki sam dla wszystkich osób i brzmi did

 

Past Simple - budowa zdania

Jeśli opanowałeś budowę czasu Present Simple, to budowa Past Simple nie sprawi Ci żadnych problemów. Tutaj także mogą pojawić się przysłówki częstotliwości, które należy umieścić przed orzeczeniem.

Przypomnijmy, przysłówki częstotliwości to:

 • always - zawsze
 • usually/generally - zazwyczaj
 • often/frequently - często
 • sometimes - czasami
 • seldom/rarely - rzadko
 • hardly ever - prawie nigdy
 • never - nigdy

 

podmiot

opcjonalnie - przysłówek częstotliwości

orzeczenie -

II forma czasownika

reszta zdania

I

Jeremy

They

We

You

usually

neverseldom

got up 

helped

got married

talked

asked

early when I was younger.

his wife at home.

five years ago.

to Mary last week.

me for help.

 

Past Simple - tworzenie pytań

Pytania w czasie Past Simple tworzymy za pomocą operatora did - takiego samego dla wszystkich osób. Pamiętaj, że w pytaniach czasownik ma formę podstawową! Jeśli chcesz zapytać o szczegóły przy użyciu czasu Past Simple, na początku zdania postaw słówko pytające.

 

słówko pytające

operator 

did

podmiot

opcjonalnie - przysłówek częstotliwości

orzeczenie -

forma podstawowa

reszta

zdania

Where


When

Why

did

Did

did

did

Did

he

I

they

she

your friends

usuallyalways

spend

tell

learn

behave

visit

holidays?

you this story?

the truth?

like that?

you last year?

 

Past Simple - tworzenie przeczeń

Przeczenia w czasie Past Simple tworzone są poprzez umieszczenie operatora didn’t (did not) przed orzeczeniem. Pamiętaj, że w przeczeniach w Past Simple, podobnie jak w pytaniach, czasownik przybiera formę podstawową!

 

podmiot

operator

didn’t

opcjonalnie - przysłówek częstotliwości

orzeczenie -

forma podstawowa

reszta zdania

Jason

My parents

You 

Olivia

They

didn’t

didn’t

didn’t

didn’t

didn’t

usually
usually

come

live

study 

work

help

to work by car.

in the countryside.

economics.

at school.

each other.

 

Czasownik “to be” w czasie Past Simple

Zagadnieniem, które należy omówić osobno, jest czasownik to be w czasie Past Simple. W przeciwieństwie do innych czasowników, odmienia się on przez osoby i nie potrzebuje operatora do tworzenia pytań i przeczeń.

 

Zdania twierdzące, odmiana czasownika “to be”

 

liczba pojedyncza

liczba mnoga

I was

you were

he was

she was

it was

we were

you were

they were

 

Oto kilka przykładów Past Simple z odmianą czasownika to be:

 • I was hungry so I ordered a pizza.
 • My friend was very tired.
 • They were really happy when I old them the news.
 • It was dark and cold.
 • You were my best friend!

 

Pytania w czasie Past Simple

Pytania z was i were tworzymy poprzez inwersję, tzn. stawiamy je przed podmiotem. Przykłady:

 • Where were you last night?
 • Was she happy when she saw you?
 • Why was he so sad?
 • How old was Jim at that time?
 • Was your meal tasty?

 

Przeczenia w czasie Past Simple

Aby utworzyć przeczenie, wystarczy dodać not. Was not możemy skrócić do wasn’t, natomiast were not do weren’t.

Spójrz na przykłady:

 • The soldiers weren’t friendly.
 • It wasn’t very hot.
 • I wasn’t sure what to do.
 • That dog wasn’t dangerous.
 • The students weren’t in the classroom, they were outside.

 

Podsumowanie czasu Past Simple

I to już wszystko na temat Past Simple. Zachęcamy do lektury innych artykułów na naszym blogu. Znajdziesz w nich wiele przydatnych informacji na temat innych czasów przeszłych w języku angielskim, metod nauki i ciekawostek dotyczących języka angielskiego. 

Nowo nabytą wiedzę możesz przetestować z naszymi ćwiczeniami z Past Simple.

<< Czasy przeszłe


Angielski Online

Click me

 

Najczęściej zadawane pytani (FAQ)

Zastosowanie czasu Past Simple

Czas Past Simple jest używany do opisywania wydarzeń lub działań, które rozpoczęły się i zakończyły w przeszłości w określonym czasie lub w określonym punkcie czasowym.

Jak buduje się zdania w czasie Past Simple?

Zdania w czasie Past Simple tworzymy przy użyciu czasowników formie przeszłej z zastosowaniem drugiej formy przeszłej czasownika nieregularnego lub w przypadku czasowników regularnych poprzez dodanie końcówki -ed.

Jak tworzymy pytanie w czasie Past Simple?

Pytania w czasie Past Simple tworzymy poprzez użycia czasownika modalnego "did" wraz z podmiotem i czasownikiem w formie bezokolicznika.

Jak tworzymy przeczenia w czasie Past Simple?

Aby utworzyć przeczenie w czasie Past Simple, należy użyć operatora "did" w formie przeczącej - did not (didn't) przez czasownikiem w formie bezokolicznika.