ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Czasowniki posiłkowe w języku angielskim (Auxiliary verbs)

Angielskie auxiliary verbs, nazywane w języku polskim czasownikami posiłkowymi, są niezbędne do zbudowania poprawnego zdania w większości angielskich czasów. Zdarza się, że osoby uczące się, nie do końca rozumieją, jak należy ich używać. Wyjaśniamy to dokładnie w tekście poniżej.

 

Do czego służą czasowniki posiłkowe

Czasowniki posiłkowe pełnią w zdaniu funkcję operatorów. Są niezbędne do zbudowania zdań przeczących i pytań (we wszystkich czasach gramatycznych) oraz twierdzeń w 10 z 12 czasów (wyjątek stanowią czasy Present Simple i Past Simple). W większości przypadków to właśnie w tych niepozornych słówkach zawarte są najważniejsze informacje - czas, liczba, osoba i rodzaj zdania.

 

Have/be/do/will jako czasowniki posiłkowe

W języku angielskim występują trzy czasowniki posiłkowe - have, be oraz do. W czasach przyszłych funkcję operatora spełnia will, które jest dla Polaków nieco kłopotliwe w tłumaczeniu, ponieważ jest tzw. słowem funkcyjnym, czyli niesie ważne informacje gramatyczne, lecz nie posiada znaczenia leksykalnego - nie da się go przetłumaczyć.

Należy pamiętać, że w roli czasowników pomocniczych, have, be oraz do także tracą swoje znaczenie leksykalne. Nie mają wtedy nic wspólnego z mieć, być i robić. Jest to szczególnie ważne, kiedy występują podwójnie w jednym zdaniu - jako operator i jako zwykły czasownik. Oto kilka przykładów:

What do you do? - Co robisz? Czym się zajmujesz?

You are being very impolite! - Jesteś w tej chwili bardzo nieuprzejmy!

Sarah has had this car for over a year. - Sarah ma ten samochód od ponad roku.

 

Przykłady wykorzystania have

Czasownik have jest operatorem w następujących czasach: 

 I have never been to China. - Nie byłem nigdy w Chinach.

 Has she read that book yet? - Czy ona przeczytała już tę książkę?

We haven’t seen Peter for a long time. - Nie widzieliśmy Petera od dłuższego czasu.

 

I have been working since morning. - Pracuję od rana. 

 Have you been running? - Czy ty biegałeś?

Tom hasn’t been sleeping well recently. - Tom nie sypia ostatnio dobrze. 

 

Our company had sold thousands of copies by the end of the year. - Nasza firma sprzedała tysiące egzemplarzy przed końcem roku.

Why had she been so nervous before the journey? - Dlaczego ona była taka nerwowa przed podróżą?

I hadn’t had a chance to talk to her before she left. - Nie miałem okazji porozmawiać z nią, zanim wyszła.

 

  • Past Perfect Continuous - have przyjmuje formę przeszłą - had, podobnie jak w Present Perfect Continuous, pojawia się tutaj także trzecia forma czasownika be - been.

My parents had been driving for two hours when their car broke down. - Moi rodzice jechali od dwóch godzin, kiedy zepsuł się ich samochód.

What had you been doing before we arrived? - Co robiłeś, zanim przyjechaliśmy?

I hadn’t been sleeping for more than an hour when a terrible noise woke me up. - Nie spałam dłużej niż godzinę, kiedy obudził mnie okropny hałas. 

 

  • Future Perfect i Future Perfect Continuous - w tych dwóch czasach have występuje jako czasownik posiłkowy po operatorze will. W czasie Future Perfect Continuous towarzyszy im również trzecia forma czasownika be (been):

I will have known him for ten years soon. - Wkrótce minie dziesięć lat, od kiedy go znam.

How long will the children have been sleeping when we come? - Od jak dawna dzieci będą spały w momencie, kiedy przyjdziemy?

They won’t have finished the exam yet. - Oni nie skończyli jeszcze egzaminu.

 

Zwróć uwagę, że przeczenia z operatorem have są zawsze tworzone poprzez dodanie do niego słówka not i utworzenie formy haven’t, hasn’t lub hadn’t. Pytania budujemy przez inwersję - have zamieniamy miejscami z podmiotem zdania. 

 

Przykłady wykorzystania be

Czasownik be pełni funkcję operatora w następujących czasach: 

  • Present Continuous - be odmienia się przez osoby i należy zastosować jego odpowiednią formę: am, is lub are.

I am talking to you. - Mówię do Ciebie.

What are the children doing? - Co robią dzieci?

It isn’t raining anymore. - Już nie pada. 

 

  • Past Continuous - w tym czasie stosujemy odpowiednią formę przeszłą czasownika be - was lub were

My wife was reading a book when I came back home. - Moja żona czytała książkę, kiedy wróciłem do domu.

What were you doing yesterday at three pm? - Co robił Pan wczoraj o trzeciej po południu?

He wasn’t driving fast when the accident happened. - On nie jechał szybko, kiedy wydarzył się wypadek.

 

  • Future Continuous - w tym czasie be występuje po operatorze will i jest nieodmienne:

We will be flying to Rome at this time tomorrow. - Jutro o tej godzinie będziemy lecieć do Rzymu.

What will she be doing tonight? - Co ona będzie robić dziś wieczorem?

They won’t be coming back home yet. - On nie wracają jeszcze do domu. 

 

  • Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous, Future Perfect i Future Perfect Continuous - we wszystkich tych czasach trzecia forma czasownika be (been) pojawia się jako czasownik posiłkowy obok głównego operatora.

 

Przeczenia z czasownikiem posiłkowym be tworzy się poprzez dodanie do niego słówka not. Powstaje wtedy jedna za następujących form: I’m not, aren’t, isn’t wasn’t lub weren’t. Pytania, podobnie jak w przypadku have, tworzone są przez inwersję. 

 

Przykłady wykorzystania do

Do jako czasownik posiłkowy występuje tylko w dwóch czasach gramatycznych i - co odróżnia go od be i have - jedynie w zdaniach przeczących i pytaniach. W zdaniach twierdzących operator do jest zbędny, z wyjątkiem sytuacji, kiedy stosujemy zabieg emfazy (podkreślenia znaczenia czasownika), co zdarza się jednak raczej rzadko.

  • Present Simple - możliwe są dwie formy do i does:

I don’t speak Spanish. - Nie mówię po hiszpańsku. 

My mum doesn’t like cats. - Moja mam nie lubi kotów.

Where do they live? - Gdzie oni mieszkają?

What does he want? - Czego on chce?

 

  • Past Simple - w tym czasie stosujemy formę przeszłą - did

His grandparents didn’t come from England. - Jego dziadkowie nie pochodzili z Anglii.

I didn’t have a dog when I was a child. - Nie miałem psa, kiedy byłam dzieckiem.

Where did you go to school? - Gdzie chodziłeś do szkoły?

How did he do that? - Jak on to zrobił?

 

Pytania i przeczenia z operatorem do tworzymy poprzez dodanie go w odpowiednim miejscu zdania. W przypadku przeczeń don’t/doesn’t/didn’t należy umieścić przed czasownikiem (dokładnie, jak polskie “nie”). W pytaniach do/does/did stawiamy przed podmiotem. Pamiętaj, że kiedy w zdaniu pojawia się does/doesn’t lub did/didn’t, czasownik przyjmuje formę podstawową!

Zachęcamy do przeczytania innych artykułów na naszej stronie. Znajdziesz w nich przydatne informacje na temat gramatyki angielskiej, które pozwolą Ci usystematyzować i rozwinąć wiedzę dotyczącą interesujących Cię zagadnień. 

 

<< Czasowniki angielskie

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.