• Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
  2020-08-26

  Angielski słowotwórstwo - zasady

  Słowotwórstwo angielskie zdecydowanie nie należy do ulubionych zagadnień osób uczących się tego języka. Wynika to przede wszystkim z faktu, że tutaj nie ma miejsca na improwizację. Na egzaminie, np. maturze rozszerzonej lub FCE, zadania ze słowotwórstwa bezlitośnie weryfikują wiedzę zdających. Na szczęście, można się go nauczyć! Jak to zrobić? O tym piszemy w artykule poniżej! 

  Czym jest słowotwórstwo w języku angielskim?

  Słowotwórstwo to dział językoznawstwa, który zajmuje się powstawaniem nowych wyrazów. W praktyce oznacza ono naukę, o tym, jak tworzyć wyrazy pochodne od wyrazu podstawowego. Oto przykłady w języku angielskim: od słowa child (dziecko) pochodzą wyrazy: children (dzieci), childhood (dzieciństwo), childish (dziecinny), childless (bezdzietny). Czasownik employ (zatrudniać) stanowi podstawę do utworzenia słów: employed (zatrudniony), unemployed (bezrobotny), unemployment (bezrobocie), employer (pracodawca), employee (pracownik).

  Wyrazy pochodne tworzymy w języku angielskim za pomocą przedrostków (prefixes), przyrostków (suffixes), budowanie wyrazów złożonych, konwersję lub w sposób nieregularny. Przykłady i wyjaśnienie tych procesów znajdziesz w dalszej części tekstu.

  Kiedy słowotwórstwo się przydaje?

  Słowotwórstwo w języku angielskim i znajomość zasad, które nim rządzą, są niezwykle przydatne. Przede wszystkim, dzięki nim Twój angielski staje się o wiele bogatszy, potrafisz wyrazić się w głębszy, bardziej zaawansowany sposób. Po drugie, opanowanie angielskiego słowotwórstwa jest niezbędne do tego, aby zdać którykolwiek z ważniejszych egzaminów - od matury na poziomie rozszerzonym poczynając, na C2 Proficiency (dawne CPE) kończąc. 

  Jak opanować słowotwórstwo w języku angielskim? - porady

  Czy angielskie słowotwórstwo da się opanować? Tak! Jednak musisz przygotować się na to, że czeka Cię spora dawka solidnej, systematycznej pracy. Oto kilka naszych rad, jak sprawić, aby proces nauki przebiegał sprawnie i efektywnie. 

  Naucz się obowiązujących zasad

  Pierwszym, najważniejszym krokiem jest przyswojenie zasad, które rządzą angielskim słowotwórstwem. Najważniejsze i najbardziej przydatne z nich opisujemy w dalszej części tego artykułu. Zapamiętanie, jakie przedrostki i przyrostki należy stosować, aby utworzyć rzeczownik, przymiotnik, czasownik itd. znacznie ułatwia budowanie nowych wyrazów w języku angielskim.

  Wykonaj dużą ilość ćwiczeń

  Znajomość teorii dotyczącej angielskiego słowotwórstwa nie wystarczy. Jeszcze ważniejsze jest wyćwiczenie go w praktyce. Dobrym pomysłem jest wykonanie jak największej ilości ćwiczeń - dzięki temu nie tylko zapamiętasz poszczególne formy, ale nie zaskoczy Cię żadne zadanie na teście lub egzaminie.  

  Poznając nowe słówko, sprawdź inne części mowy

  Jeśli zależy Ci na opanowaniu słowotwórstwa, poświęć nieco czasu na to, aby z każdym nowym słowem, poznawać od razu wyrazy pochodne. Warto zastosować do tego przyjazną formę robienia notatek, np. mapę myśli, tabelkę lub osobny zestaw do nauki w aplikacji Quizlet. 

  Dużo czytaj

  Testy ze słowotwórstwa na maturze czy innym egzaminie sprawdzają tak naprawdę Twój zakres słownictwa. Dlatego każdy sposób jego poszerzania jest pomocny. Jednym z najprostszych, a zarazem najskuteczniejszym sposobem na wzbogacenie zasobu znanych wyrazów jest czytanie po angielsku. Ważnym aspektem jest w tym przypadku oswajanie się z prawidłową pisownią. 

   

  Potrzebujesz lepiej znać angielski?

  WYBIERZ KURS DLA SIEBIE >>>

   

   

  Nie zaniedbuj nauki gramatyki

  Wiele zdań na słowotwórstwo jest nierozerwalnie związanych ze znajomością gramatyki, np. stopniowania przymiotników i przysłówków, trzeciej formy czasownika, użycia imiesłowów czy rozróżnienia pomiędzy koniecznością zastosowania bezokolicznika lub formy gerund. Solidna wiedza na temat poszczególnych zagadnień gramatycznych pomaga prawidłowo rozwiązać zadania ze słowotwórstwa. 

  Najpopularniejsze zasady w słowotwórstwie

  Oto najważniejsze zasady słowotwórstwa w języku angielskim.

  Stosowanie przedrostków

  Użycie przedrostka jest jednym z najczęstszych sposobów tworzenia nowych wyrazów w języku angielskim:

   

  przedrostek

  przykład zastosowania

  anti-

  anti-nuclear, anti-social, anti-terrorist, anti-vaxer

  auto-

  an autobiography, autosuggestion, autopilot

  co-

  coexistence, a co-worker, to cooperate

  ex-

  an ex-husband, an ex-basketball player

  inter-

  international, intercom, intercity

  mini-

  minibus, miniseries, miniskirt

  mis-

  mislead, a misprint, misuse

  mono-

  monoculture, monolingual, a monorail

  multi-

  multinational, to multitask, a multimillionaire

  out-

  to outnumber, to outplay, to outgrow

  over-

  overpaid, overweight, overjoyed

  post-

  post-war, postseason, postnatal

  pre-

  preview, preheat, prenatal

  pro-

  pro-European, proactive, prodemocrative

  re-

  reamarry, refund, recreate

  semi-

  semi-detached, semi-final, semiannual

  sub-

  subway, sub-zero, subheading

  super-

  superhuman, superficial, superhero

  trans-

  transatlantic, transplant, transmission

  under-

  undercooked, underestimate, underuse

   

  Istnieje grupa przedrostków, które nadają znaczenie negatywne:

   

  przedrostek

  przykład zastosowania

  un-

  unhappy, unnecessary, unwanted

  in-

  independent, indifferent, invaluable

  il-

  *przed literą L, wyjątek: disloyal

  illegal, illogical, illegitimate

  im-

  *przed literami M, P, B

  imbalance, immature, impossible

  ir-

  *przed literą R

  irregular, irresponsible, irrational

  dis-

  dishonest, discomfort, disagreement

  non-

  non-violent, non-alcoholic, non-stop

  de-

  defrost, depopulation, decentralized

   

  Stosowanie przyrostków

  Innym formą tworzenia nowych wyrazów w języku angielskim jest dodanie przyrostka. 

  • rzeczowniki w języku angielskim tworzymy za pomocą następujących przyrostków:

  czasownik + -ion

  correct - correction, inform - information

  czasownik + -ment

  invest - investment, pay - payment

  czasownik + -ance/-ence

  perform - performance, prefer - preference

  czasownik + -ing

  build - a building, feel - feeling

  przymiotnik + -ness

  blind - blindness, sad - sadness

  przymiotnik kończące się na -ant/-ent tworzą rzeczowniki zakończone na -ance/-ence

  distant - distance, absent - absence, important - importance

  przymiotnik + -ty/-ity

  royal - royalty, national - nationality

  rzeczownik/czasownik + -er/-or 

  build - builder, smoke - smoker, football - footballer

  rzeczownik/czasownik/przymiotnik + -ist

  motor - motorist, tour - tourist, national - nationalist

  czasownik + -ant/-ent

  assist - assistant, study - student

  czasownik + -ee

  employ - employee, interview - interviewee

  rzeczownik + -an/-ian

  history - historian, republic - republican


  • czasowniki w języku angielskim tworzymy za pomocą dwóch przyrostków:

  przymiotnik + -ize

  central - centralize, popular - popularize

  przymiotnik + -en

  bright - brighten, sad - sadden


  • przymiotniki w języku angielskim tworzymy za pomocą następujących przyrostków:

  rzeczownik + -al

  industry - industrial, nature - natural

  rzeczownik + -ic

  artist - artistic, hero - heroic

  rzeczownik + -ful

  care - careful, mind - mindful

  rzeczownik + -less

  hope - hopeless, care - careless

  rzeczownik + -ous

  danger - dangerous, fame - famous

  rzeczownik + -y

  health - healthy, salt - salty

  rzeczownik + -ly

  cost - costly, friend - friendly

  czasownik + -ive

  act - active, inform - informative

  czasownik + -ing

  amuse - amusing, fascinate - fascinating

  czasownik + -ed

  excite - excited, surprise - surprised

  czasownik + -able/-ible

  accept - acceptable, defense - defensible


  • przysłówki w języku angielskim tworzymy, dodając przyrostek -ly do przymiotnika: quick - quickly, silent - silently, nice - nicely

  Tworzenie rzeczowników złożonych

  W języku angielskim mamy do czynienia z rzeczownikami złożonymi, które powstają przez zestawienie ze sobą przynajmniej dwóch wyrazów. Tworzymy je na kilka różnych sposobów:

   

  rzeczownik + rzeczownik

  handbag, weekend, bedroom

  przymiotnik + rzeczownik

  greenhouse, blackboard, hotplate

  czasownik + rzeczownik

  searchlight, swimsuit, runway

  gerund + rzeczownik

  washing machine, dining room, swimming pool

  rzeczownik + gerund

  coin-collecting, bird-watching, trainspotting

  liczebnik + rzeczownik (+ przymiotnik)

  a four-day journey, a four-wheel drive, a four-day-old boy

   

  Potrzebujesz lepiej znać angielski?

  WYBIERZ KURS DLA SIEBIE >>>

   

   

  Zmiana samogłoski lub spółgłoski

  W wielu przypadkach utworzenie wyrazu pochodnego wymaga zmiany samogłoski lub/i spółgłoski:

  blood - bleed

  food - feed

  full - fill

  lose - loss

  proud - pride

  sell - sale

  shoot - shot 

  sing - song

  sit - seat

   

  believe - belief

  advise - advice

  descend - descent

  prove - proof

  speak - speech

   

  choose - choice

  lend - loan

  live - life

  succeed - success

  think - thought

  Słowa o więcej niż jednym znaczeniu

  Pewna grupa słów w języku angielskim może pełnić funkcję czasownika i rzeczownika. Proces zmiany znaczenia danego wyrazu z rzeczownika na czasownik i odwrotnie nazywamy konwersją. Do grupy słów, które mogą pełnić funkcję rzeczownika lub czasownika, zaliczamy:

  aid, answer, attack, attempt, call, cause, change, claim, control, cost, cut, deal, demand, design, drive, experience, fall, fear, fight, form, help, hit, hope, look, love, market, need, offer, plan, report, run, sound, start, stay, stop, support, talk, test, vote, wait, walk

  W przypadku innej grupy wyrazów, pisownia dla rzeczowników i czasowników jest identyczna, lecz różnią się położeniem akcentu. Zwykle czasowniki akcentowane są na drugą sylabę. Do grupy tej należą:

  conduct, conflict, discount, export, import, increase, produce, progress, protest, rebel, reject, suspect, transfer, transport

  Wykonuj ćwiczenia ze słowotwórstwa

  Jeśli chcesz zyskać pewność, że angielskie słowotwórstwo nie ma przed Tobą tajemnic, postaraj się wykonać jak najwięcej ćwiczeń. Dzięki temu zapamiętasz poprawną formę i pisownię, poszerzysz zakres znanego Ci słownictwa i nic nie zaskoczy Cię podczas ważnego egzaminu!

  Słowotwórstwo na maturze

  Jeśli czeka Cię matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, będziesz musiał zmierzyć się z częścią sprawdzającą znajomość środków językowych. Tam, obok zadań zamkniętych, np. na dobieranie i testów wyboru, pojawiają się zadania otwarte, obejmujące parafrazy, tłumaczenia fragmentów zdań, zdania z luką oraz słowotwórstwo. To ostatnie przybiera z zasady formę kilku zdań z lukami. Na końcu każdego z nich umieszczone jest słowo, od którego należy utworzyć wyraz pochodny, który w logiczny i poprawny gramatycznie sposób uzupełni lukę, np.:

  Jim has been ____________ for 10 weeks now and he’s getting desperate to find a new job. EMPLOY

  O czym należy pamiętać w trakcie egzaminu maturalnego?

  Zmagając się z zadaniem na słowotwórstwo na maturze z angielskiego, warto zastosować przemyślaną strategię. Postaraj się wdrożyć te pięć ważnych kroków:

  1. Przeczytaj ze zrozumieniem całe zdanie. Dla pewności przetłumacz je sobie w głowie na język polski.
  2. Zdecyduj, jakiej części mowy potrzebujesz, aby uzupełnić lukę. Rzeczownika? Czasownika? Przymiotnika?
  3. Jeśli nie pamiętasz, jak brzmi poprawna forma, postaraj się ją utworzyć. Przypomnij sobie najczęściej stosowane przedrostki i przyrostki, wypróbuj je, to może Ci pomóc przywołać z pamięci wyraz, którego potrzebujesz.
  4. Przeczytaj i przetłumacz na polski pełne zdanie. Zastanów się, czy na pewno wziąłeś pod uwagę wymogi gramatyki, np. dodałeś odpowiednie końcówki do czasownika.
  5. Nigdy nie zostawiaj pustych luk. Nawet jeśli nie masz pojęcia, jak brzmi prawidłowa odpowiedź, zgaduj, strzelaj, próbuj. Zawsze istnieje szansa, że trafisz!

  Podsumowanie

  Angielskie słowotwórstwo nie jest najprostszym zagadnieniem, jednak można się z nim zaprzyjaźnić! Wymaga to trochę pracy, lecz naprawdę warto zainwestować czas i wysiłek w jego opanowanie. Nie tylko łatwiej będzie Ci zdać maturę - Twój angielski po prostu stanie się bardziej zaawansowany.

  Pamiętaj, że słowotwórstwo staje się prostsze, kiedy dobrze znasz gramatykę angielską. Jeśli szukasz sprawdzonych materiałów do powtórki przed egzaminem, sprawdź naszą Gramatykę j. angielskiego i usystematyzuj swoją wiedzę! 

   

  Potrzebujesz lepiej znać angielski?

  WYBIERZ KURS DLA SIEBIE >>>

   

   

  Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem