Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2020-08-26

Prezentacja po angielsku - przydatne porady

Jak powinna wyglądać prezentacja po angielsku?

Kluczem do sukcesu jest solidne przygotowanie się. Kiedy czeka Cię prezentacja po angielsku, powinieneś zadbać o dwie rzeczy. Po pierwsze, przemyśl, kto będzie odbiorcą Twojego wystąpienia i w jakim celu go przeprowadzasz. Prezentacja siebie po angielsku na egzaminie, prezentacja produktu podczas spotkania biznesowego i prezentacja w szkole to trzy zupełnie różne sytuacje. Podczas każdej z nich chcesz wywrzeć inny efekt na odbiorcy i skupisz się na innych aspektach (np. dobrej znajomości języka, zaletach oferowanego produktu czy wiedzy na temat główny prezentacji, gdzie kompetencje językowe są sprawą drugorzędną). 

Kolejną bardzo ważną kwestią jest sama struktura prezentacji po angielsku. Twoje wystąpienie powinno być jasno podzielone na części, układać się w logiczną całość i mieć taką długość, abyś miał szansę wypowiedzieć się w pełni, nie doprowadzając jednocześnie słuchaczy do zaśnięcia ze zmęczenia.

Struktura prezentacji

Dobrze skonstruowana prezentacja po angielsku składa się z siedmiu części: powitania, przedstawienia się, podania zarysu prezentacji, części głównej, podsumowania, odpowiedzi na pytania oraz podziękowania. 

 

Powitanie - jak powinno wyglądać i przydatne zwroty

Pierwsze zdanie jest zwykle tym najtrudniejszym, im dłużej mówisz, tym staje się to łatwiejsze. Powitanie podczas prezentacji powinno skupiać uwagę odbiorców i być dla nich znakiem, że czas skończyć rozmowy. Możesz wykorzystać jeden z poniższych zwrotów:

Hello, ladies and gentlemen, thank you for coming… - Witam, Panie i Panowie, dziękuję za przybycie...

Let’s get the ball rolling. - Zacznijmy.

Shall we get started? - Czy możemy już rozpocząć?

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

WYBIERZ KURS DLA SIEBIE >>>

 

 

Przedstawienie się - jak powinno wyglądać i przydatne zwroty

Kolejnym krokiem jest przedstawienie się publiczności. Jeśli przeprowadzasz prezentację biznesową lub dla osób z Twojego środowiska zawodowego (np. na konferencji), warto podać swój zawód i stanowisko pracy.

Hello everyone, my name is… - Witam wszystkich, nazywam się...

Good morning/afternoon/evening, my name is… and I am a… - Dzień dobry, nazywam się… i jestem...

Welcome everybody. Today I am going to talk about… - Witam wszystkich. Dzisiaj porozmawiamy o...

 

Zarys prezentacji

Przedstawienie planu prezentacji jest konieczne. Dzięki temu Twoi słuchacze nie stracą zainteresowania, a Twoje wystąpienie będzie dla nich logiczne. Postaraj się, aby zarys prezentacji nie był zbyt długi, brzmiał ciekawie i zachęcał do wysłuchania całości. Możesz wykorzystać poniższe, przydatne zwroty:

I’d like to give you a brief outline of my presentation… - Chciałbym przedstawić krótko zarys mojej prezentacji….

Here is the agenda for the meeting… - Oto plan spotkania...

My presentation consists of the followingparts… - Moja prezentacja składa się z następujących części...

The presentation is divided into four main sections…- Prezentacja podzielona jest na cztery główne części...

 

W tej części warto też zaznaczyć, że na koniec przewidujesz czas na zadawanie pytań.

There will be a Q&A session after the presentation. - Po prezentacji będzie czas na zadawanie pytań.

I will be happy to answer your questions after the presentation. - Z radością odpowiem na Państwa pytania po prezentacji. 

 

Główna część prezentacji - jak powinno wyglądać i przydatne zwroty

Podczas prezentacji korzystamy z pomocy wizualnych, wykresów, slajdów itd. Musisz do nich w jasny sposób nawiązać:

This graph shows you… - Ten wykres pokazuje...

Take a look at this… - Proszę spojrzeć na ten...

If you look at this, you will see…- Jeśli spojrzą Państwo na to, zobaczycie...

I’d like you to look at this… - Chciałbym, abyście spojrzeli na ten...

This chart illustrates the figures… - Ten wykres pokazuje liczby...

This graph gives you a breakdown of…- Ten wykres prezentuje analizę...

Here are some facts and figures. -  Oto kilka faktów i liczb.

The chart is divided into several parts. - Wykres podzielony jest na kilka części.

The numbers here have gone up. - Wartości tutaj wzrosły.

The numbers here change and go down. - Tutaj wartości zmieniły się i spadły.

The numbers have remained stable. - Wartości pozostały bez zmian.

 

Pamiętaj, aby wskazywać, dlaczego przedstawione przez Ciebie informacje są ważne i jak łączą się z całością i tematem prezentacji.

As I said at the beginning… - Jak powiedziałem na początku...

As you remember, we are concerned with… - Jak pamiętacie, interesuje nas...

This ties in with my original statement… - To łączy się z moim pierwotnym stwierdzeniem...

This relates directly to the question I put to you before… - To odnosi się bezpośrednio do pytania, które postawiłem Wam uprzednio…

 

Bardzo ważnym elementem prezentacji po angielsku jest czytelne zaznaczanie, że przechodzimy do jej kolejnej części.

I’d now like to move on to… - Teraz chciałbym przejść do...

I’d like to turn to… - Chciałbym spojrzeć na...

That’s all I have to say about… - To wszystko, co mam do powiedzenia na temat...

Now I’d like to look at… - Teraz chciałbym spojrzeć na...

This leads me to my next point… - To prowadzi do kolejnego punktu….

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

WYBIERZ KURS DLA SIEBIE >>>

 

 

Podsumowanie - jak powinno wyglądać i przydatne zwroty

Kolejnym ważnym elementem prezentacji jest podsumowanie tego, co mówiłeś i podkreślenie najważniejszych punktów. Oto przykłady zdań i zwrotów, które możesz  w tym celu wykorzystać: 

Let’s summarize briefly what we’ve looked at… - Podsumujmy krótko to, co zobaczyliśmy...

In conclusion… - Na zakończenie...

I’d like to recap… - Chciałbym podsumować...

I’d like to sum up the main points… - chciałbym podsumować najważniejsze punkty….

That brings me to the end of my presentation. I’ve talked about… - I tak dochodzimy do końca prezentacji. Mówiłem o...

Well, that’s about it for now. We’ve covered… - No cóż, i to by było na tyle. Omówiliśmy...

 

Odpowiedzi na pytania

Poproszenie publiczności, aby wstrzymała się z zadawaniem pytań do końca prezentacji bardzo ułatwia jej przeprowadzenie: monitorowanie czasu, zachowanie spójności i nie pogubienie wątków. Gdy podsumujesz już swoją prezentację, możesz dać znak, że nadszedł czas na pytania:

Thank you for listening – and now if there are any questions, I would be pleased to answer them. - Dziękuję za uwagę - a teraz, jeśli są jakieś pytania, z radością na nie odpowiem. 

That brings me to the end of my presentation. Thank you for your attention. I’d be glad to answer any questions you might have. - To już koniec mojej prezentacji. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania.

 

Po udzieleniu odpowiedzi warto upewnić się, że zaspokoiłeś ciekawość pytającego:

Does this answer your question? - Czy to odpowiada na Pańskie pytanie?

Do you follow what I am saying? - Czy to, co mówię, jest jasne?

I hope this explains the situation for you. - Mam nadzieję, że to wyjaśnia sytuację.

I hope this was what you wanted to hear! - Mam nadzieję, że to chciałeś usłyszeć!

 

Co zrobić, jeśli nie znasz odpowiedzi na zadane Ci pytanie? Najgorszą możliwą opcją jest jej wymyślanie, kluczenie lub wprowadzanie słuchających w błąd. O wiele lepiej przyznać się po prostu do tego, że w tym momencie nie możemy udzielić wyczerpujących wyjaśnień.

That’s an interesting question. I don’t actually know off the top of my head, but I’ll try to get back to you later with an answer. - To bardzo interesujące pytanie. W tej chwili nie wiem, ale spróbuję wrócić do Pana z odpowiedzią później.

I’m afraid I’m unable to answer that at the moment. Perhaps I can get back to you later. - Obawiam się, że nie jestem w stanie odpowiedzieć na to w tej chwili. Być może mogę wrócić z odpowiedzią później.

Good question. I really don’t know! What do you think? - Dobre pytanie. Naprawdę nie wiem! Co sądzicie?

Unfortunately, I’m not the best person to answer that. - Niestety, nie jestem najlepszą osobą do udzielenia odpowiedzi na to pytanie. 

 

Podziękowania - przydatne zwroty

Ostatnim etapem prezentacji jest podziękowanie osobom, które Cię wysłuchały, a także organizatorom spotkania za zaproszenie. 

Thank you for your time and listening. - Dziękuję za poświęcony czas i wysłuchanie.

I’d like to thank Mrs Black for inviting me here today. - Chciałbym podziękować pani Black za zaproszenie mnie dzisiaj tutaj. 

Thank you, ladies and gentleman. - Dziękuję, panie i panowie.

Ile czasu powinna trwać prezentacja?

Długość Twojej prezentacji to kwestia indywidualna, która zależy od wielu czynników. W przypadku prezentacji przygotowanej na potrzeby lekcji w szkole lub większego wydarzenia np. konferencji, limit czasowy prawdopodobnie zostanie Ci narzucony. Zwyczajowo jednak, prezentacje nie powinny trwać dłużej niż 15-20 minut. W trakcie krótszego wystąpienia trudno zawrzeć wszystkie elementy i wystarczająco dokładnie omówić wybrany temat. Dłuższa prezentacja po angielsku może być męcząca dla odbiorców i sprawi, że odpłyną myślami.

Rodzaje prezentacji 

Konieczność przeprowadzenia prezentacji po angielsku może spotkać Cię w różnych sytuacjach: jako praca domowa z angielskiego w szkole lub na studiach, w życiu zawodowym albo podczas rozmowy o pracy.

Prezentacja biznesowa

Tego typu wystąpienie to zwykle prezentacja firmy lub produktu po angielsku. Potrzeba jej przeprowadzenia może pojawić się podczas szukania nowych klientów, w trakcie negocjacji lub wprowadzanie nowego produktu na rynek.

Prezentacja o sobie

O zaprezentowanie siebie po angielsku możesz zostać poproszony przez nauczyciela angielskiego lub rekrutera, zwłaszcza jeśli ubiegasz się o stanowisko związane ze sprzedażą. 

Prezentacja w szkole

W ramach urozmaicenia zajęć oraz zmotywowania uczniów do praktycznego wykorzystywania języka, wielu nauczycieli wymaga od nich przygotowywania prezentacji po angielsku. Może to być np. prezentacja o Wielkiej Brytanii, tradycjach brytyjskich, znanych osobach z kraju anglojęzycznego itd. 

Prezentacja podczas konferencji

Jeśli bierzesz udział w zagranicznej konferencji jako mówca, z dużą dozą prawdopodobieństwa będziesz poproszony o przeprowadzenie jej w języku angielskim. Specjaliści ze swoich dziedzin zapraszani są na zjazdy, sympozja itp. jako specjaliści ze swoich dziedzin.

Skąd czerpać tematy na prezentację po angielsku?

Gdy czeka Cię konieczność przeprowadzenia prezentacji po angielsku, warto wzorować się na tych, którzy doskonale wiedzą, jak to robić. Bezcenną skarbnicą wiedzy i pomysłów są TedTalks ,dostępne na YouTube lub bezpośrednio na ich stronie internetowej. Znajdziesz tam nie tylko inspiracje na każdy możliwy temat, ale także przykłady dobrych praktyk.

Dobrym pomysłem jest też wcielenie się w rolę Twojego przyszłego odbiorcy i zastanowienie się, jaki temat byłby dla niego interesujący.

Jakich błędów unikać podczas prezentacji po angielsku?

Wybrałeś już temat, ułożyłeś tekst, przygotowałeś pomoce wizualne. Jedyne, co pozostało do zrobienia, to przeprowadzenie samej prezentacji. Na pewno pójdzie Ci świetnie, jeśli postarasz się uniknąć kilku błędów.

Chaos

Stres może sprawić, że pojawi się pustka w głowie lub zaczniesz mówić chaotycznie. Staraj się nie zapominać o strukturze prezentacji, nie wybiegaj do przodu, nie pozwalaj sobie na zbyt wiele dygresji. Pomogą Ci w tym dobrze przygotowane slajdy. 

Zbyt szybkie mówienie

W sytuacjach wywołujących stres pragniemy, aby jak najszybciej dobiegły końca. To może stwarzać pokusę, aby mówić szybciej, niż normalnie. To bardzo zły pomysł! Zbyt szybkie tempo utrudni zrozumienie i nadążanie za tym, co mówisz.

Monotonia 

To kolejna pułapka, w którą łatwo wpaść, robiąc prezentację. Staraj się zmieniać ton głosu, zadawać pytania retoryczne, utrzymywać kontakt z widownią. Nie chcesz, aby Twoja prezentacja zmieniła się w nudny wykład, który uśpi odbiorców!

Udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie prezentacji

Mimo że udzielanie odpowiedzi w trakcie prezentacji może wydawać się uprzejme, nie jest dobrym pomysłem. Pozwalając na to, tracisz kontrolę nad czasem i przebiegiem całego wystąpienia. Publiczność może mieć pytania dotyczące zagadnień, które poruszasz w dalszej części prezentacji. Odpowiadając na nie wcześniej, wprowadzisz chaos.

Nieprzygotowanie 

Jeśli wydaje Ci się, że wystarczy napisać tekst i przygotować pomoce wizualne, musimy Cię zmartwić. Konieczne jest przećwiczenie przemówienia, sprawdzenia czasu, nauczenia się tekstu na pamięć. Warto nagrać samego siebie np. za pomocą smartfona i obejrzeć ją przed wystąpieniem. Dzięki temu będziesz miał szansę ocenić, czy jest spójna, logiczna, ciekawa i zrozumiała dla odbiorcy. 

Podsumowanie

Przeprowadzenie prezentacji po angielsku może być stresującym doświadczeniem, lecz możesz sobie znacznie ułatwić zadanie, jeśli odpowiednio się przygotujesz. Zwróć uwagę na strukturę, pamiętaj o utrzymywaniu uwagi widowni i pilnuj czasu, a na pewno wszystko będzie w porządku!

Najważniejszym elementem, który sprawi, że stres zniknie lub mocno zmaleje, jest dobra znajomość angielskiego. Jeśli szukasz kursu, który pozwoli Ci nauczyć się go szybko, skutecznie i wygodnie, wybierz kurs z elastycznym grafikiem w  szkole Speak Up!

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

WYBIERZ KURS DLA SIEBIE >>>

 

 

Konieczność przeprowadzenia prezentacji, jak każda inna okazja, kiedy musimy przemawiać publicznie, wywołuje stres u wielu osób. Jeśli dodatkowo wystąpienie ma odbyć się w języku angielskim, poziom trudności znacznie wzrasta. Jeżeli musisz stawić czoła wyzwaniu, jakim jest prezentacja po angielsku, dobrze trafiłeś! W naszym artykule znajdziesz przydatne porady i wyrażenia, które ułatwią Ci zadanie! 

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem