Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2019-05-03

Święta Państwowe w Stanach Zjednoczonych

 

Czy w Stanach Zjednoczonych obchodzi się święta państwowe?

 

Wbrew pozorom jest to uzasadnione pytanie. Zróżnicowanie kulturowe USA sprawia, że nie byłoby możliwe uznać wszystkich najważniejszych świąt religijnych obchodzonych przez mieszkańców tego kraju za dni wolne od pracy. Nie wytrzymałaby tego żadna gospodarka na świecie. Dlatego stworzono rozwiązanie kompromisowe. Świętami państwowymi  Stanach Zjednoczonych są dni upamiętniające ważne wydarzenia historyczne. Jedynym wyjątkiem jest pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia - 25 grudnia.

 

Po raz pierwszy wprowadzono płatne dni wolne w USA w 1885 roku. Początkowo przysługiwały one jedynie pracownikom instytucji i urzędów państwowych. Z biegiem czasu wydłużono listę świąt do 10, a prawo do płatnego wolnego rozszerzono także na sektor prywatny. Obecnie, prawo stanowi, że pracodawca nie może zmusić pracownika do obchodzenia dnia wolnego. W praktyce oznacza to, że większość osób korzysta z wolnego lub otrzymuje wyższe wynagrodzenie za pracę w tym dniu.

 

Aby zapewnić Amerykanom możliwość świętowania bez względu na to, w jaki dzień wypada dzień wolny, wprowadzono zasady regulujące te kwestie. Jeśli święto przypada w sobotę, obchodzone jest w poprzedzający piątek. Jeśli w niedzielę- przenoszone jest na poniedziałek.

 

Co więcej, każdy stan ma prawo wprowadzić dodatkowe święta.

 

Święta państwowe w USA - lista

 

Oto pełna lista dni wolnych od pracy w Stanach Zjednoczonych.

 

Nowy Rok - 1 stycznia

Urodziny Martina Luthera Kinga - 21 stycznia

Urodziny Jerzego Waszyngtona (Dzień Prezydenta) - 18 lutego

Dzień Pamięci - 27 maja’

Dzień Niepodległości - 4 lipca

Święto Pracy - 2 września

Dzień Kolumba - 14 października

Dzień Weterana - 11 listopada

Święto Dziękczynienia - czwarty czwartek listopada

Boże Narodzenie - 25 grudnia

 

 

 

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

 

 

ENGLISH VERSION

State holidays in the USA

 

We - Poles - are experts in creating so-called long weekends. It isn’t that difficult thanks to a big number of holidays which by law are paid days off. We have as many as thirteen of them in a year. And what does it look like in other countries? In the article below you will find information about state holidays celebrated in the United States of America.

 

Are state holidays celebrated in the US? 

 

Contrary to appearances, the above question is fully justified. Cultural diversity of the USA makes it impossible to declare all the important religious holidays observed by the US citizens paid days off. No economy in the world would survive that. That is why a compromise solution has been introduced. State holidays are days commemorating important historical events. The only exception is the first day of Christmas - 25 December.

 

Paid days off were created by the Congress and observed for the first time in 1885. At the beginning they only applied to federal employees - those working in governmental institutions. In the course of time the list of the holidays got longer to finally count 10 and the right to paid leave was extended onto the private sector as well. Presently the law states that an employee cannot be forced by their employer to observe a given state holiday. In practice it means that most people enjoy paid holidays or get paid higher rates for the work done on that day.

 

To make sure all the Americans get the opportunity to celebrate the holidays, no matter what day of the week the fall on, rules regulating those issues have been introduced. If a holiday falls on a Saturday, it is celebrated on the preceding Friday. If it happens to fall on a Sunday - it is moved to Monday.

 

What is more, each state has the right to introduce their own additional holidays.

 

State holidays in the USA - the list 

 

This is the full list of the ten state holidays in the USA.

 

New Year’s Day: January 1

Birthday of Martin Luther King Jr.: January 21

Birthday of George Washington (President’s Day): February 18

Memorial Day: May 27

Independence Day: July 4

Labor Day: September 2

Columbus Day: October 14

Veterans Day: November 11

Thanksgiving Day: fourth Thursday in November

Christmas Day: December 25

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

My Polacy jesteśmy specjalistami w tworzeniu tzw. długich weekendów. Sprzyja temu duża ilość świąt, będących dniami ustawowo wolnymi od pracy. Mamy ich aż trzynaście w ciągu roku. A jak jest w innych krajach? W artykule poniżej znajdziecie informacje, jakie święta państwowe są celebrowane w USA.

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem