Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2020-04-23

Rozprawka po angielsku - rozprawka za i przeciw po angielsku  - jak napisać for and against essay?

Rozprawka za i przeciw po angielsku - zasady for and against essay

Rozprawka w języku angielskim to forma wypowiedzi pisemnej, w której piszący prezentuje poglądy na temat jakiegoś zagadnienia, szuka odpowiedzi na postawione pytanie lub wyjaśnia jakiś tok rozumowania, podając odpowiednie argumenty. Głównym celem rozprawki jest przekonanie odbiorcy do postawionej tezy (w przypadku for and against essay jest ona neutralna) oraz jej uzasadnienie. 

Pisząc rozprawkę za i przeciw, musisz pamiętać o konieczności zachowania stylu formalnego (nie stosuj form skróconych ani słownictwa kolokwialnego!). Pomogą Ci w tym przydatne wyrażenia, które znajdziesz w dalszej części tekstu. Niezwykle ważne jest także podzielenie tekstu na czytelne części, stosując wyraźnie oddzielone od siebie akapity.

Rozprawka po angielsku - jak napisać? - Poniżej opisujemy dokładnie jak zrobić to krok po kroku.

Budowa rozprawki w języku angielskim

Rozprawka z angielskiego składa się z trzech części: wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Rozwinięcie podzielone jest na akapit prezentujący argumenty “za” oraz akapit z argumentami “przeciw”. Prawidłowo skomponowana rozprawka po angielsku ma więc cztery oddzielne akapity. 

Wstęp rozprawki po angielsku

We wstępie do rozprawki musi znaleźć się wprowadzenie do tematu oraz przedstawienie bezstronnej tezy - piszący nie wyraża tutaj własnej opinii. To bardzo ważna zasada, o której nie wolno Ci zapomnieć!

Zalety rozprawki po angielsku

Z zasady w pierwszej kolejności przedstawiane są argumenty “za” - zalety opisywanej sytuacji, rozwiązania czy zjawiska. Przygotowując plan rozprawki, wypisz dwa-trzy argumenty popierające opisywaną tezę.

Wady rozprawki po angielsku

W trzecim akapicie należy przedstawić argumenty “przeciw”. Powinno ich być tyle samo, ile argumentów “za”, czyli dwa lub trzy. 

Zakończenie rozprawki po angielsku

Ostatni akapit to zakończenie, w którym należy podsumować swoją wypowiedź. To jedyne miejsce w całym tekście, gdzie piszący może wyrazić swoją opinię na temat omawianej tezy. 

Jak napisać dobrą rozprawkę za i przeciw po angielsku?

Jak napisać esej po angielsku - for and against essay, aby zachwycił egzaminatora? Twoja rozprawka powinna być dobrze zaplanowana, logiczna i treściwa. Ponadto istotne jest, abyś zastosował odpowiednie zwroty i wyrażenia, wprowadzając kolejne argumenty, zachował poprawny styl i nie zapomniał o klarownym podziale pracy na akapity. Pamiętaj także o konieczności zmieszczenia się w określonym limicie słów. 

Najlepszym sposobem na napisanie dobrej rozprawki jest przygotowanie jej planu w punktach, zanim przystąpisz do pisania. Dzięki temu nie zapomnisz o żadnym istotnym argumencie i lepiej rozłożysz długości poszczególnych akapitów.

Jak powinien wyglądać wstęp w rozprawce?

Wstęp rozprawki w języku angielskim służy do wprowadzenia tezy, bez ujawniania Twojej własnej opinii na jej temat. We wstępie sygnalizujesz jedynie, czego dotyczy Twoja praca, a także to, że istnieją zarówno argumenty “za”, jak  i “przeciw”. Pierwszy akapit rozprawki nie powinien być nadmiernie długi. Wystarczą dwa - trzy zdania. 

Rozprawka - Przydatne zwroty i słownictwo we wstępie

Skomponowanie poprawnego stylistycznie wstępu w rozprawce stanie się łatwiejsze, jeśli zastosujesz jeden z poniższych zwrotów:

 • The problem/issue/phenomenon of...is/appears to be/has always been… - Problem/Zagadnienie/Zjawisko...jest/wydaje się/zawsze był…
 • There has been a lot of discussion in the media about… - W mediach toczy się dyskusja na temat…
 • It is public knowledge that… - Powszechnie wiadomo, że…
 • Public opinion is/has always been divided on the subject of… - Opinia publiczna jest/zawsze była podzielona w kwestii…
 • Have you ever thought about/considered…? - Czy zastanawiałeś się kiedyś nad…?
 • Nowadays almost everyone… - W dzisiejszych czasach prawie każdy…
 • Many people believe that… - Wiele osób wierzy, że…
 • It is a popular belief that… - Popularnym wierzeniem jest, że …
 • There has recently been w fierce/national dispute/discussion about… - Ostatnio toczy się gorąca/narodowa debata/dyskusja o…

 

Zanim przejdziesz do pisania kolejnego akapitu, warto zaznaczyć, że istnieją zarówno zalety, jak i wady omawianego zagadnienia, np.

 • Even though mobile phones make our lives easier, they also have some drawbacks. - Mimo że telefony komórkowe ułatwiają nam życie, mają również pewne wady.
 • Experts believe that sending children to school at the age of 5 has as many advantages as disadvantages. - Eksperci wierzą, że posyłanie dzieci do szkoły w wieku 5 lat ma tyle samo zalet, co wad.
 • Should we be worried about genetically modified food being used so widely? Let’s look at the pros and cons of this situation. - Czy powinniśmy się martwić powszechnym użyciem genetycznie modyfikowanej żywności? Spójrzmy na zalety i wady tej sytuacji.

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

 

 

Zalety - jak napisać argumenty za

W drugim akapicie rozprawki musisz przedstawić argumenty popierające daną tezę. Pamiętaj, że każdy z nich powinien być wprowadzony odpowiednim wyrażeniem, a całość składać się w spójną, logiczną treść. Pamiętaj, że każdy argument powinien być uzasadniony i poparty przykładem, np.

The most important advantage of mobile phones is the fact that they enable us to communicate easily at any given moment and thus improve safety. For instance, a lot of parents only let their children go out if they have their mobile with them and contact the parents at agreed times. - Najważniejszą zaletą telefonów komórkowych jest fakt, że umożliwiają one łatwą komunikację w dowolnym momencie i w ten sposób zwiększają bezpieczeństwo. Na przykład, wielu rodziców pozwala swoim dzieciom wyjść z domu jedynie pod warunkiem, że mają one przy sobie swój telefon i kontaktują się z rodzicami w ustalonych porach.

Rozprawka przydatne zwroty i słownictwo przy wypisywaniu zalet

Wyliczanie argumentów w pierwszym akapicie rozwinięcia wymaga zastosowania pewnych wyrażeń. Oto lista najprzydatniejszych z nich:

 • The main/first/the most important advantage/benefit of...is… - Główną/Pierwszą/Najważniejszą zaletą/korzyścią...jest…
 • One major/additional/further advantage of...is…- Jednym z głównych/dodatkowych/kolejnych plusów...jest…

 

Kolejne argumenty możesz wprowadzić za pomocą następujących zwrotów. UWAGA! Możesz zastosować je także podczas wyliczania argumentów “przeciw”.

 • To begin with,/To start with, - Na początek,
 • Firstly,/In the first place, - Po pierwsze,
 • First of all, - Przede wszystkim,
 • Secondly, - Po drugie,
 • Thirdly, - Po trzecie
 • In addition (to this/that), - W dodatku,
 • Moreover,/Furthermore,/What is more, - Ponadto,
 • Besides,/Also - Oprócz tego,/Także,
 • Apart from this/that, - Oprócz tego,
 • As a result,/Consequently,/Therefore,/Thus, - W rezultacie,/Dlatego/Tak oto,/W ten sposób,
 • Last but not least,/Finally, - Ostatnia, ale nie najmniej ważna sprawa,/W końcu,/Na koniec

 

Wprowadzając przykłady, możesz zastosować jeden z poniższych zwrotów (także w przypadku argumentów “przeciw”):

 • For example,/For instance, - Na przykład
 • Especially/Particularly/In particular - Szczególnie
 • Such as.. - Tak/taki/takie/taka jak...

Wady - jak napisać argumenty przeciw

Podobnie jak w przypadku zalet, także wady powinny być przedstawione w logiczny, uporządkowany sposób i poparte wyjaśnieniami lub przykładami, np.:

However, mobile phones create potential health hazards. Numerous scientific evidence shows clearly that radiation from mobile phones may lead to serious diseases, such as cancer. - Jednakże telefony komórkowe stwarzają potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Liczne dowody naukowe wskazują jasno, że promieniowanie z telefonów komórkowych może prowadzić do poważnych chorób, takich jak rak.

Przydatne zwroty i słownictwo w rozprawce po angielsku przy wypisywaniu wad

Poniżej znajdziesz listę przydatnych wyrażeń, za pomocą których w poprawny sposób wprowadzisz kolejne argumenty “przeciw” w rozprawce po angielsku.

 • The main/first/most important disadvantage/drawback of...is.. - Główną/Pierwszą/Najważniejszą wadą...jest…
 • One/Another/An additional/Major disadvantage of...is… - Jedną/Kolejną/Dodatkową/Główną wadą...jest…
 • The opponents of...claim that… - Przeciwnicy...twierdzą, że…
 • ...not to mention the fact that… - ...nie wspominając o…

 

W tej części rozprawki z języka angielskiego przydadzą Ci się również zwroty, za pomocą których przedstawisz kontrargumenty. 

 • However, - Jednakże,
 • Even though/Although - Mimo że 
 • On the one hand, - Z jednej strony…
 • On the other hand, - z drugiej strony…
 • Contrary to… - W przeciwieństwie do…
 • …, in turn - ...., z kolei,
 • Nevertheless, - Niemniej,
 • From the point of view of the opponents, - Z punktu widzenia przeciwników,

 

Przedstawiając argumenty (także te “za”!), warto powołać się na opinię innych osób, wyniki badań lub dane statystyczne. Możesz zrobić to za pomocą jednego z poniższych zwrotów: 

 • According to… - Według…
 • It is often said/claimed/suggested that… - Często mówi się/twierdzi się/sugeruje się, że…
 • The statistical data shows/ indicates that…- Dane statystyczne pokazują/wskazują, że…
 • From an economic/scientific point of view… - Z ekonomicznego/naukowego punktu widzenia…
 • The latest research has proven that… - Najnowsze badanie udowodniło, że…
 • The numbers indicate that… - Liczby wskazują, że...

Jak powinno wyglądać zakończenie rozprawki w języku angielskim?

Ostatni akapit rozprawki w języku angielskim, czyli zakończenie, to miejsce, w którym należy podsumować całą treść. Poza powtórzeniem tezy i zaznaczeniem, że istnieją zarówno wady, jak i zalety omawianego zagadnienia, możesz także wyrazić swoją opinię na ten temat. Pamiętaj, że podsumowanie nie oznacza po prostu przepisania wstępu lub użytych argumentów. W prawidłowo napisanym zakończeniu powinny pojawić się jakieś wnioski, np.

To conclude, mobile phones keep evolving and they acquire new functions every year to meet the demands of the customers. Even though they seem to have a few serious drawbacks, it is hardly possible to imagine the modern world without them. I strongly believe that all things considered, they cause more good than bad. - Konkludując, telefony komórkowe wciąż ewoluują i otrzymują nowe funkcjonalności każdego roku, aby sprostać wymaganiom klientów. Mimo że wydają się mieć kilka poważnych wad, trudno sobie wyobrazić współczesny świat bez nich. Głęboko wierzę, że biorąc wszystko pod uwagę, przynoszą więcej dobrego, niż złego. 

Przydatne zwroty i słownictwo do zakończenia rozprawki

W jaki sposób rozpocząć zakończenie for and against essay po angielsku? Zastosuj jedno z poniższych wyrażeń:

 • To sum up,/Summing up, - Podsumowując,
 • On the whole, - Ogólnie rzecz ujmując,
 • All things considered, - Biorąc wszystko pod uwagę,
 • All in all, - Podsumowując,
 • In conclusion,/To conclude, - Konkludując,
 • Taking everything into account, - Rozważając wszystkie argumenty,
 • Having considered both sides of the argument, - Wziąwszy pod uwagę obie strony dyskusji,
 • Przedstawienie własnej opinii również należy poprzedzić właściwym zwrotem:
 • I (strongly) believe/think/feel (that)... - (Głęboko) Wierzę/Myślę/Czuję, że…
 • It seems/appears to me (that)... - Wydaje mi się, że…
 • To my mind,/To me,/In my opinion/view… - Według mnie…
 • As far as I’m concerned… - Jeżeli o mnie chodzi…
 • I (completely/entirely/absolutely) agree/disagree that… - Całkowicie się zgadzam/nie zgadzam, że…
 • I definitely share the view of the supporters/opponents of… - Zdecydowanie podzielam pogląd zwolenników/przeciwników…
 • I am totally against… - Jestem całkowicie przeciwny…
 • I could not agree more that/with… - Całkowicie się zgadzam, że/z…
 • I fully support the view that - Całkowicie popieram pogląd, że…
 • I have to express my disapproval of… - Muszę wyrazić moją dezaprobatę w stosunku do…
 • Under no circumstances will I…- Pod żadnym warunkiem nie..

 

Przykład rozprawki For and Against Essay w języku angielskim - wzór

Jak wygląda poprawnie napisana rozprawka typu for and against essay? Oto przykład.

Holidays abroad - pros and cons

Holidays abroad are a treat that most people desire but not everybody can afford. They are a fantastic way of spending free time so every year more and more tourists from all over the world decide to leave their own country and explore the unknown. However, travelling abroad is not a bed of roses and it does have certain drawbacks that people tend to forget about.

There is no denying that exotic holidays have a number of advantages. First of all, such a holiday often turns out to be a fascinating history, geography or social studies lesson. Secondly, you learn, or practise foreign languages as this is the only way to communicate with the locals. What is more, you often meet interesting people and make friends with them. As a result, your horizons widen and you become more tolerant and open-minded.

Although travel broadens the mind, it does have some disadvantages, too. For example, the cost of a short holiday in a distant location is often extraorbitant. Another problem is your security abroad. Tropical diseases, political unrest or terrorist attacks are a few examples of situations that may spoil the best holiday. Furthermore, you run the risk of getting into trouble if you are not familiar with some local customs. The way you dress or gesticulate may be seen as offensive or even illegal.

Summing up, holidays abroad seem to have as many advantages as negative aspects. The decision where to spend your time off school or work is a matter of your personal preferences. As far as I’m concerned, not visiting at least one place that I have never seen before every year is unthinkable. 

 

Inne rodzaje rozprawek, które warto znać

Warto wiedzieć, że istnieje jeszcze inny popularny rodzaj rozprawki - an opinion essay. W tym przypadku zadaniem piszącego jest wyrażenie własnej opinii na temat postawionej tezy i uargumentowanie jej w przekonujący sposób, podając przynajmniej dwa przykłady. Konieczne jest też podanie kontrargumentów, jednak w zakończeniu pojawia się wniosek popierający punkt widzenia autora pracy. 

Angielski Online

Podsumowanie

Napisanie rozprawki w języku angielskim nie jest trudne, jeśli zaczynasz od przygotowania jej planu i...znasz angielski na wystarczającym poziomie. Egzaminator sprawdzający Twoją pracę zwróci uwagę na styl, bogactwo językowe oraz poprawne stosowanie struktur gramatycznych. Najlepszą gwarancją na to, że napisanie for and against essay będzie dla Ciebie przysłowiowym “piece of cake” jest rzetelna, systematyczna nauka angielskiego przynajmniej kilka miesięcy przed maturą.

Wybierz przyjazną i wygodną formę online. Ucz się bezpiecznie i skutecznie z dowolnego miejsca na świecie i to w dniach i godzinach, które Tobie odpowiadają. W szkole Speak Up przygotujesz się do egzaminu bez wychodzenia z domu! 

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

 

 

Jednym z tematów do wyboru na pisemnej części rozszerzonej matury z języka angielskiego jest rozprawka (ang. an essay). Najczęściej zdający proszeni są o napisanie for and against essay - rozprawki, w której muszą przedstawić argumenty za i przeciw postawionej tezie. Jak napisać dobrą rozprawkę po angielsku i zdobyć maksymalną liczbę punktów na maturze? Tego dowiesz się z naszego artykułu!

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem