Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2018-07-13

Najczęściej mylone słowa w języku angielskim - część 1

Język angielski jest pod wieloma względami wyjątkowy. I nie chodzi tylko o to, że znając go będziesz w stanie porozumieć się niemal w każdym kraju na ziemi i zrozumieć 95% najpopularniejszych filmów i piosenek. Tak naprawdę stanowi mieszankę wielu różnych języków - łaciny, greki, języków romańskich, germańskich i celtyckich - i w związku z tym kryje w sobie wiele niespodzianek i sprzeczności. Jego ogromna popularność sprawia, że niemal codziennie powstają nowe słówka a użycie istniejących podlega modyfikacji. Jednocześnie pozostaje jednym z najłatwiejszych do opanowania - i jak tu go nie kochać? :)

Literally - dosłownie czy wręcz przeciwnie? 

 

Początkowo słówko “literally” używane było do określenia czegoś dokładnego, precyzyjnego. W dzisiejszych czasach jego znaczenie ewoluowało i stosowane jest aby wprowadzić wyolbrzymienie. Porównaj poniższe dwa przykłady:

 

There were literally hundreds of people at the concert. - Znaczenie dosłowne, gdyby policzyć uczestników koncertu, rzeczywiście byłyby ich setki.


Tom is literally the nicest person on the Earth.  - Celowa przesada, jest całkiem prawdopodobne, że chodzą po tej planecie osoby milsze niż Tom :)

 

Nonplussed - zaskoczony czy nie? 

 

Słowo “nonplussed” pochodzi z łaciny is oznacza “już nie”. Stosowano go, aby określić stan, w którym nic więcej nie da się zrobić lub powiedzieć, ponieważ jesteś tak zaskoczony tym, co się dzieje, że nie wiesz jak zareagować. Jednym słowem, oryginalne znaczenie słówka “nonplussed” to “bardzo zaskoczony”. Jednakże, z powodu przeczącego przedrostka “non-” zaczęto go interpretować jako “nie zaskoczony”. Z czasem obydwa użycia zostały uznane za poprawne, zwłaszcza w przypadku amerykańskiej odmiany języka angielskiego. Oto przykłady:

 

Jim was nonplussed at seeing his daughter in the pub. - Jim był bardzo zdziwiony widząc swoją córkę w pubie.


The promotion left Jim nonplussed, his boss had talked to him about that a few days earlier. - W tym przypadku awans Jima nie był dla niego żadną niespodzianką.

 

Left - wyjść czy zostawić?

 

To bardzo często używane słowo, które kryje w sobie dwa sprzeczne znaczenia. Jako forma czasu przeszłego od czasownika “leave” opisuje jednocześnie wyjście skądś, opuszczenie, przeniesienie się w inne miejsce i … pozostawienie czegoś w tym samym miejscu. I znowu przykłady:

 

Ann left home at 7 a.m. to be on time at work. - W tym zdaniu Anna wyszła z domu, opuściła dom.


Ann left her wallet at home and had to go back. - Tutaj Anna zostawiła portfel w domu.

 

Bound - ruch czy bezruch?

 

Jeśli usłyszysz, że powinieneś wsiąść do “west-bound train” aby dotrzeć tam, gdzie planujesz, oznacza to “pociąg poruszający się w kierunku zachodnim”. Jednocześnie osoba, której proponujesz wspólny wypad za miasto w weekend może odmówić, usprawiedliwiając się, mówiąc że jest “bound to work”, czyli “uziemiona w pracy”. To klasyczny przykład homonimów - wyrazów o takiej samej strukturze graficznej (brzmią i wyglądają identycznie) mających zupełnie odmienne znaczenie. Przykłady:

 

Tony is bound to New York because of the job and family ties. It’s highly unlikely he will ever move. - Tony jest przywiązany/związany z Nowym Jorkiem.

 

Tony’s bound for his holidays this weekend so we need to move the meeting for Thursday. - Tony wyrusza na wakacje w weekend.

 

Overlook - nadzorować czy przeoczyć?

 

To kolejne słowo o dwóch zupełnie różnych znaczeniach. Może oznaczać zarówno bliskie przyglądanie się czemuś, nadzorowanie czegoś, jak i … przeoczenie. Porównajmy poniższe zdania:

 

Monica’s job is to overlook the legal department’s job and make sure all the procedures are applied. - Monika nadzoruje (czyli bacznie się przygląda) pracę działu prawnego.

 

Monica lost her job when it turned out she had overlooked a serious mistake in one of the contracts. - Monika przeoczyła poważny błąd i straciła przez to pracę.

 

I tak dotarliśmy do końca pierwszej części naszego cyklu o najczęściej mylonych wyrazach w języku angielskim. Kolejne słówka przyprawiające o zawrót głowy - już wkrótce :)

 

ENGLISH VERSION

The most confused words in English – part 1.

English has been one of the most spoken languages in the entire world. It is used in business, entertainment and science. It is also useful in everyday's life, e.g. during holidays in a foreign country or while surfing the Internet. Let's have a look at a few words that get confused really often and have a different meaning than you might think.

English is unique for many reasons. And not only because of the fact that people who mastered it are able to communicate in almost any country in the world and understand 95% of the most popular songs and movies. The thing is, it is a mixture of different languages – Latin, Old Greek as well as Roman, German and Celtic languages so it is full of surprises and contradictions. Its enormous popularity procures emerging of new words almost every day and the usage of the already existing ones is subject of constant modifications. At the same time, it still remains one of the easiest languages to learn - how can one not love it? :)

 

Literally – or is it indeed?

 

At the beginning, the word 'literally' was used to describe something exact, precise. Nowadays, its meaning has changed and it is used to express the exaggeration of something. Compare the two examples below:

 

There were literally hundreds of people at the concert. - The exact meaning. If you counted all the participants of this event, there would actually be hundreds of them.


Tom is literally the nicest person on the Earth – Deliberately exaggerated, it is quite likely that there are people walking on this planet who are nicer than Tom :)

 

Nonplussed – surprised or not?

 

The word 'nonplussed' comes from Latin and means 'not anymore'. It was used to describe a situation when there is nothing else left to do or say, because you are so surprised by what is happening that you have no clue how to react. In other words, the original meaning of the word 'nonplussed' is ' really surprised'. However, because of the negative prefix '-non', it gained the meaning 'unsurprised'. Currently both meanings are considered to be correct, especially in the American version of the language. Look at the examples.:

 

Jim was nonplussed at seeing his daughter in the pub. - Jim was really surprised to see his daughter in the pub.

 

The promotion left Jim nonplussed, his boss had talked to him about that a few days earlier. – In this case, Jim's promotion was no surprise for him.

 

Left – go out or not to take?

 

It is a really often used word that has two opposite meanings. As the past form of the verb 'leave', it describes the activity of going out, quitting, going away from one place to another or  leaving something in the same place (not taking it from somewhere). And again examples:

 

Ann left home at 7 a.m. to be on time at work. - In this sentence Ann went out of her house, she went away from it.


Ann left her wallet at home and had to go back. - Here Ann left the wallet at home (she did not take it).

 

Bound – to move or not to move?

 

If you hear that you should take the 'west-bound train' to reach the desired destination, it means ' the train moving to the west'. At the same time, a person you offer going away for a weekend together may refuse, saying that they are 'bound to work' which means 'grounded at work'. It is a classic example of homonyms – words that sound and look identically but have totally different meanings. Examples:

 

Tony is bound to New York because of the job and family ties. It's highly unlikely he will ever move. – Tony is attached to New York.

 

Tony's bound for his holidays this weekend so we need to move the meeting for Thursday. – Tony is on holidays at the weekend.

 

Overlook – to supervise or miss something?

 

That's another word with two opposite meanings. It can mean either “supervising something” or “missing something”. Let's have a look at the examples below:

 

Monica's job is to overlook the legal department's job and make sure all the procedures are applied. - Monica supervises the work of the legal department, which means she looks closely at what is done there.

 

Monica lost her job when it turned out she had overlooked a serious mistake in one of the contracts. – Monica missed a serious mistake and lost her job because of it.

 

And that’s how we reached the end of the first part of our series on the most often confused English words. Drop in on our blog - more posts about words that can give you a headache will appear here soon :)

 

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

Dowiedz się jak uczymy i pobierz e-booka

 

Pobierz e -book >>

Język angielski od lat znajduje się w czołówce najczęściej używanych na świecie. Posługuje się nim świat biznesu, rozrywki i nauki. Przydaje się także w życiu prywatnym, choćby w trakcie podróży za granicę lub poszukiwania informacji w internecie. Przyjrzyjmy się dzisiaj kilku słowom, które najczęściej płatają figle i niekoniecznie znaczą to, co myślisz.

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem