Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2018-07-16

Certyfikaty FCE i CAE - 6 powodów, dla których warto je mieć

 

Uznawane na całym świecie

 

Egzaminy Cambridge to uznawane na całym świecie, prestiżowe egzaminy certyfikowane przez Uniwersytet Cambridge. Można je zdawać w niemal 3000 autoryzowanych centrach egzaminacyjnych w ponad 130 krajach. Jednym z ośrodków profesjonalnie przygotowujących do FCE (First Certificate Exam) i CAE (Cambridge Advanced Exam) są szkoły Speak Up. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu możemy zagwarantować naszym Słuchaczom pełen sukces na egzaminie.

 

Angielski przydatny w realnych sytuacjach

 

Przygotowując się do jednego z egzaminów Cambridge, udoskonalisz swoje umiejętności komunikacyjne, które będziesz mógł wykorzystać nie tylko w pracy lub w nauce, ale także w życiu prywatnym. Egzaminy FCE i CAE skupiają się na tzw. General English, czyli angielskim ogólnym, takim, jakiego używają na codzień rdzenni mieszkańcy Wielkiej Brytanii. W przeciwieństwie do egzaminu IELTS, FCE i CAE wykraczają poza język akademicki i testują umiejętności z zakresu czytania, pisania, słuchania i mówienia w realnych sytuacjach.

 

Wyznaczaj cele, zwiększaj motywację

 

Kiedy osiągasz wyższy poziom znajomości języka angielskiego, czyli Upper-Intermediate (B2 wg skali CEFR) posiadasz umiejętności wystarczające do komunikowania się z większością ludzi i radzenia sobie w wielu codziennych sytuacjach. I tutaj pojawia się prawdziwe wyzwanie - nie spoczywać na laurach i dalej rozwijać swoją wiedzę.

 

Kurs przygotowawczy do egzaminu Cambridge pomoże Ci wyznaczyć cel i da motywację, której potrzebujesz aby osiągnąć kolejny poziom umiejętności!

 

Wyróżnij się z tłumu 

 

W dzisiejszych czasach praca zawodowa niejednokrotnie wiąże się z koniecznością utrzymywania kontaktów z kontrahentami, klientami lub współpracownikami z innych krajów. W naturalny sposób wymusza to konieczność opanowania języka angielskiego w stopniu przynajmniej dobrym i jest to kompetencja, na którą pracodawcy zwracają szczególną uwagę. Wielu kandydatów może się nią pochwalić lecz jak wielu może ją udowodnić?

 

Posiadanie certyfikatu Cambridge da Ci przewagę nad konkurencją i pozwoli wyróżnić się z tłumu. To nie tylko oficjalne potwierdzenie Twoich kompetencji językowych. To także dowód na to, że chcesz poświęcić czas i wysiłek na podnoszenie swoich kwalifikacji i zależy Ci na odniesieniu sukcesu. Cechy te są wyjątkowo cenione przez pracodawców.

 

Uznawane przez uczelnie 

 

Egzamin CAE (oraz CPE) jest uznawany przez 99% uniwersytetów znajdujących się na liście 100 najlepszych uczelni na świecie. Oznacza to, że posiadając certyfikat CAE, nie będziesz musiał zdawać dodatkowego egzaminu potwierdzającego Twój poziom znajomości języka angielskiego.

 

Ważne bezterminowo

 

W przeciwieństwie do innych egzaminów, jak np. IELTS, egzaminy Cambridge nie mają daty ważności. Tak więc Twój wynik egzaminu jest uznawany za obowiązujący bezterminowo. Pamiętaj jednak, że niektóre uczelnie wprowadzają pod tym względem własne zasady i akceptują wyniki jedynie 2 lub 3 lata od daty egzaminu.  Warto więc upewnić się co do tego, jakie procedury obowiązują na uczelni, na której planujesz studiować.

 

Zapisy na kursy przygotowawcze do egzaminów FCE i CAE w Speak Up właśnie trwają. Wyróżnij się i zdobądź potwierdzenie Twoich kompetencji językowych! Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o egzaminach Cambridge - skontaktuj się z nami.

   

ENGLISH VERSION

FCE and CAE Certificates – 6 reasons why you want to get them

 

If you learn English, you must have heard of Cambridge Exams. The most popular two of them are FCE and CAE. There are many reasons why it is worth spending your time and money to get them. They are useful at work, for your studies or just in everyday life. Let’s have a look at the six most important reasons for obtaining the certificates.

 

Recognised all over the world

 

Cambridge Exams are prestigious world-wide recognised exams certificated by Cambridge University. You can take them in almost 3000 authorised examination centres in more than 130 countries. One of the centres that professionally prepares for FCE (First Certificate Exam) and CAE (Cambridge Advanced Exam) are Speak Up Schools. Thanks to years-long experience we can guarantee our students full success.  

 

Useful English in real situations

 

While preparing for one of the Cambridge Exams, you improve your oral skills that come in handy not only at work or school, but also in your private life. FCE and CAE exams focus on General English, i.e. English used by native speakers in the UK in everyday situations. Contrary to IELTS, FCE and CAE go beyond the Academic English and test your skills in real-life reading, writing, speaking and listening.

 

Set your targets, boost your motivation

 

When you reach a higher level of proficiency in English, like Upper-Intermediate (B2 according to CEFR), you have skills sufficient to communicate with most people and to cope with most common situations. And here the real challenge appears – not to rest on your laurels and further develop your skills.

Cambridge Exam preparatory courses will help you set your targets and will give you motivation that you need to reach next level!

 

Stand out 

 

Nowadays, professionals of all branches often find it necessary to keep in touch with contractors, clients or partners from other countries. It naturally forces them to speak English on at least communicative level and it is one of the skills particularly appreciated by employers. A lot of candidates can boast having high enough language skills, but how many of them can actually prove it? Presenting the Cambridge Certificate will let you have the advantage over other applicants  and stand out of the crowd. It is not only an official confirmation of your language skills. It also proves that you are willing to sacrifice your time and effort in order to improve your professional qualifications and that you are success-oriented. Such qualities are most valued by potential employers. 

 

Recognised by universities 

 

CAE (and CPE) exams are recognised by 99% of Universities that are on the list of the top 100 in the world. It means that having the CAE gives you an extraordinary possibility to avoid taking entry exams confirming your English level.

 

Valid for life 

 

Unlike other exams e.g.  IELTS, Cambridge Exams do not have an expiry date. That means your exam results are valid forever. However, you should remember that some universities have their own restrictions and accept the score just 2 or 3 years after the actual examination date. Don’t forget to check it before applying!

It is still possible to enrol for an FCE or CAE preparatory course in Speak Up School. Stand out and get a confirmation of your language skills!

 

If you would like to learn more about Cambridge Exams, please do not hesitate to contact us!

 

 

 

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

Dowiedz się jak uczymy i pobierz e-booka

 

Pobierz e -book >>

Jeśli uczysz się angielskiego, na pewno słyszałeś o egzaminach Cambridge. Dwa najpopularniejsze z nich to FCE  i CAE . Jest wiele powodów, dla których warto zainwestować swój czas i pieniądze w ich zdobycie. Są przydatne zarówno w pracy, na studiach, jak i w życiu codziennym. Oto sześć najważniejszych powodów, dla których warto mieć taki certyfikat.

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem