Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2019-06-18

#PeopleAsking, czyli odpowiadamy na pytania naszych czytelników

 

Jak przełamać barierę językową w mówieniu?

 

Zła wiadomość jest taka, że nie istnieje żaden magiczny sposób, który pozwoli Ci nagle płynnie i bez żadnych oporów wyrażać myśli w obcym języku. Na szczęście, mamy także dobrą wiadomość. Nauka angielskiego może być przyjemna i skuteczna, jeśli tylko zastosujesz odpowiednie metody i weźmiesz sobie do serca rady naszych doświadczonych lektorów. Oto one:

- pamiętaj, że nikt nie oczekuje od Ciebie umiejętności mówienia bez błędów - ten, z pozoru oczywisty fakt to coś, czego osoby dorosłe, uczące się języka obcego bardzo często nie biorą pod uwagę. W trakcie zajęć języka angielskiego zapomnij o tym, że jesteś lekarzem, menadżerem, nauczycielem, rodzicem czy doradcą klienta, który musi znać odpowiedź na każde pytanie i nie wolno mu popełnić błędu. Błędy są normalnym, naturalnym, a nawet potrzebnym elementem nauki angielskiego. Z czasem będziesz ich robił coraz mniej.

- nikt Cię nie ocenia - powtórzmy to jeszcze raz - NIKT CIĘ NIE OCENIA. Serio, lektor słucha uważnie tego, co mówisz i poprawia Twoje błędy nie po to, żeby Cię “złapać”, ale po to, żeby Ci pomóc w nauce. Inni słuchacze w Twojej grupie też się z Ciebie nie śmieją - większość z nich jest równie zestresowana, co Ty. Najprawdopodobniej układają sobie w głowie, co mają powiedzieć, kiedy przyjdzie ich kolej, a część Ci zazdrości, bo uważają, że mówisz lepiej od nich. Zajęcia angielskiego to naprawdę bezpieczne i przyjazne miejsce.

- nie porównuj się z innymi - porównywanie się z innymi to zmora wszystkich uczących się. Niestety, obowiązujący w naszych szkołach publicznych system nauczania zachęca do rywalizacji i dzieli uczniów na lepszych i gorszych za pomocą systemu ocen. Jako osoba dorosła, która postanowiła udoskonalić swój angielski, powinieneś wziąć pod uwagę, że UCZYSZ SIĘ DLA SIEBIE, a nauka angielskiego ma odbywać się w Twoim indywidualnym tempie. Każdy ma inne predyspozycje, dysponuje inną ilością czasu i możliwościami nauki poza zajęciami. Przestań porównywać się z innymi, a połowa stresu zniknie, a co za tym idzie, mówienie po angielsku stanie się o wiele łatwiejsze.

- to nie egzamin - ten punkt powiązany jest z dwoma powyższymi. Pamiętaj, że zajęcia w szkole językowej czy naturalna sytuacja w życiu, kiedy jesteś zmuszony do wypowiadania się w języku angielskim, to nie egzamin. Najważniejsze jest zachowanie komunikacji. Nikt nie będzie wystawiał Ci oceny za wypowiedź. Oczywiście, nie oznacza to, że nie powinieneś próbować walczyć z błędami czy poszerzać znajomości słownictwa. Pamiętaj jednak, że ważniejsze jest, żeby zacząć w ogóle mówić.

- mów, mów i jeszcze raz mów - jak przełamać barierę językową i zacząć mówić? Odpowiedź jest prosta - dokładnie w taki sam sposób, w jaki dzieci uczą się chodzić. Po prostu zacznij to robić przy każdej możliwej okazji. Im więcej i częściej będziesz ćwiczył, tym lepiej będzie Ci szło.

- czytaj na głos - czytanie na głos oraz powtarzanie całych zdań to świetny patent na “rozgadanie się”. W ten sposób przyzwyczajasz swoje narządy mowy do produkowania angielskich dźwięków, utrwalasz słownictwo i oswajasz się z mówieniem po angielsku. Nauka angielskiego w ten sposób jest nie tylko łatwa i bezstresowa, ale przede wszystkim - skuteczna.

W przyszłym miesiącu wrócimy z kolejnym artykułem z cyklu #PeopleAsking. Zachęcamy do przesyłania nam pytań dotyczących nauki angielskiego. Chętnie rozwiejemy Wasze wątpliwości!

 

 

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

 

 

ENGLISH VERSION

#PeopleAsking - we are answering our readers’ questions

 

Here comes another text from the #PeopleAsking cycle, in which we answer the questions coming from our readers about learning English. Today we are giving some tips on how to overcome the infamous language barrier.

 

How to overcome the language barrier and start speaking? 

 

The bad news is that there is no magical way that will suddenly let you express yourself in a foreign language in a fluent and relaxed manner. Fortunately, there is some good news, too. Learning English may be quite pleasant and efficient if you only apply the right methods and take our experienced teachers’ pieces of advice to heart. You will find them below.

 

- remember, that nobody expects you to speak without any mistakes - this seemingly obvious fact is hardly ever taken into consideration by adults who learn any foreign language. During English classes you best forget that you are a doctor, a manager, a teacher, a parent or a customer assistant who needs to able to answer whatever question is asked and can’t make a mistake. Mistakes are a normal, natural and even needed part of the learning process. As the time passes, you will make fewer and fewer of them.

 

- nobody assess you - let’s repeat that one more time - NOBODY ASSESS YOU. Seriously, the teacher is listening carefully to what you are saying and correcting your mistakes not in order to “catch” you but to help you with learning. Other students in your group aren’t mocking you, either - most of them are as stressed out as you are. Most likely they are preparing sentences in their heads for the moment they are asked to speak. And some of them envy you because they are convinced that you are able to speak way better than they are. English classes is a really safe and friendly place.

 

- don’t compare yourself with others - comparing oneself with other students is a real bind for all the learners. Unfortunately, the system effective in our public schools promotes competition and divides students into the better and the worse ones by means of the grading system. As an adult who decided to improve their English, you should remember that YOU ARE LEARNING FOR YOUR OWN SAKE, and the process should take place at a pace convenient for you. Everybody has different abilities, amount of time available and possibilities to learn outside of class. Stop comparing yourself with others and half of the stress will disappear, which will lead to speaking English becoming much easier.

 

- it’s not an exam - this point is a continuation of the two ones above. Remember that classes in an English school or a real-life situation when you are forced to speak English are not an exam of any sort. The most important thing is to keep up communication. Nobody is going to give you a mark for speaking. Obviously, that doesn’t mean that you shouldn’t try to get rid of the mistakes or expand your vocabulary range. However, keep in mind that the most important thing is to start speaking at all.

 

- speak, speak and again, speak - how to overcome the language barrier and start speaking? The answer is simple - exactly the way babies learn to walk. Just start doing that on every occasion possible. The more and more often you will do that, the better you will become.

 

- read out loud - reading out loud and repeating whole sentences is a great way to start speaking. By means of such exercise your speech organs get used to producing English sounds, you consolidate new vocabulary and accustom yourself to speaking English. Learning English this way is not only easy and stress-free but most of all - effective.

 

We are going to come back with our #PeopleAsking cycle next month. Do not hesitate to send us any questions you may have about learning English. We will be happy to answer them!

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

Zapraszamy do kolejnego tekstu z cyklu #PeopleAsking, w którym udzielamy odpowiedzi na pytania naszych czytelników dotyczące nauki języka angielskiego. Dziś dowiecie się, w jaki sposób przełamać barierę językową w mówieniu.

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem