Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2018-08-10

Nauka angielskiego przez piosenki - 5 wskazówek

 

Dlaczego warto?

 

Co sprawia, że piosenki są tak efektywnym narzędziem w nauce języka obcego?

 

To działa. Przeprowadzono wiele badań naukowych potwierdzających tę tezę. Muzyka pomaga uczącym się języka obcego szybciej przyswoić zasady gramatyki, słownictwo oraz wyeliminować błędy w pisowni. Słyszałeś o “Efekcie Mozarta”? To teoria mówiąca, że słuchanie muzyki klasycznej zwiększa wydajność umysłu i przyspiesza proces uczenia się.

 

Język nieformalny i kolokwialny. Popularne utwory muzyczne z zasady zawierają mnóstwo przydatnych słów i wyrażeń. A ponieważ ich domyślnymi odbiorcami są rodzimi użytkownicy danego języka, występuje w nich najbardziej aktualne słownictwo, w tym kolokwializmy i wyrażenia idiomatyczne.

 

“Osłuchanie się”. Słuchanie piosenek sprawia, że nieświadomie skupiasz się na wymowie i coraz lepiej rozumiesz rytm i ton języka angielskiego.

 

Zapamiętywanie. Wiele słów i wyrażeń powtarza się w danej piosence. Połącznie z chwytliwą melodia sprawia, że łatwiej zapadają w pamięć i zostają w niej na długo.

 

Emocje. Utwory muzyczne, zwłaszcza te, które po prostu nam się podobają, budzą bardzo pozytywne emocje. Zadowolenie, wzruszenie, radość… Rzeczy, które je w nas wywołuję są łatwiej i szybciej zapamiętywane.

 

Czas. Jednym z powodów, dla których nauka języka obcego bywa uznawana za trudną jest brak czasu. Wykorzystywanie w tym celu muzyki rozwiązuje ten problem. Możesz przecież słuchać danego utworu wielokrotnie i to niemal zawsze i wszędzie - podczas jazdy samochodem, joggingu, gotowania a nawet biorąc kąpiel.


Aspekt kulturowy. Muzyka przekazuje także informacje na temat kultury danego kraju i zawiera odniesienia do znanych postaci czy wydarzeń

 

Jakich utworów słuchać?

 

Aby misja “uczenie się angielskiego z pomocą piosenek” się powiodła, musisz wybrać właściwe utwory. To bardzo ważne, bowiem czyhają na ciebie różne pułapki. Unikaj piosenek, które:

 

- używają trudnego lub bardzo poetyckiego języka, nie stosowanego na codzień,

- są zbyt szybkie, np. utwory rapowe czy hip-hopowe,

- trudno znaleźć do nich słowa - to niezbędny element nauki.

 

5 wskazówek

 

- znajdź źródło muzyki - w czasach internetu to nic trudnego. YouTube oferuje nieprzebrane zasoby klipów, wiele z nich posiada funkcję włączenia napisów lub tekst wrzucony w komentarzach. Możesz też wypróbować serwis Spotify.

 

- wybierz właściwe utwory - po pierwsze, muszą ci się podobać. W przeciwnym przypadku szybko się znudzisz i zniechęcisz. Ważne jest też, aby dostosować je do swojego aktualnego poziomu znajomości języka angielskiego. Jeśli nie jest on bardzo wysoki, polecamy piosenki dla dzieci lub wakacyjny pop.

 

- zapoznaj się z tekstem - jeśli najpierw przeczytasz słowa piosenki i poświęcisz nieco czasu na przetłumaczenie nieznanych ci wyrazów, łatwiej wychwycisz je potem w trakcie słuchania i zapamiętasz.

 

- głośno śpiewaj - jeśli nie występujesz przed publicznością, nie musisz martwić się jakością wykonania ;) Niezależnie od tego, jak oceniasz swój talent muzyczny, nie bój śpiewać się głośno do muzyki. W ten sposób przyzwyczaisz swoje narządy mowy do produkowania angielskich dźwięków i poprawisz wymowę.

 

- śpiewaj z pamięci - po pewnym czasie zauważysz, że bez trudu zapamiętujesz coraz dłuższe fragmenty tekstu. Oznacza to, że jesteś gotowy na kolejny krok - śpiewanie zupełnie z pamięci, bez patrzenia na tekst. Szybko przekonasz się, że w naturalny sposób wykorzystujesz zapamiętane w ten sposób słówka w swoich wypowiedziach.Pamiętaj też, że warto wybrać się na zajęcia “English Through Music Club” w twojej szkole Speak Up!

 

 

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

Dowiedz się jak uczymy i pobierz e-booka

 

Pobierz e -book >>

 

 

ENGLISH VERSION

5 tips how to use songs for learning English

 

Where does the key to success in learning a foreign language lie? Is it about determination and persistence? Or maybe the natural talent is more important? All of those factors are significant, but the answer is something totally different. It turns out that we learn much faster not when we find the new information useful but… pleasant. We all love music, so it is a good idea to incorporate it into the learning process. If you haven’t been doing it so far, it’s not too late!

 

Why it’s worth doing?

 

What makes songs such an effective foreign language learning tool?

 

It works. Numerous studies on this matter have been carried out and they confirm this thesis. Listening to music helps foreign language learners acquire vocabulary and grammar as well as spelling rules faster. Have you heard about “Mozart Effect”? It is a theory stating that listening to classical music boosts mental capacity and speeds up learning process.

 

Informal and colloquial language. Popular songs most often contain a lot of useful words and phrases. As they are written with native speakers in mind, the language used is up-to-date with numerous colloquial and idiomatic expressions.

 

Getting English stuck in your head. Listening to songs makes you focus unconsciously on pronunciation and you start to get the grasp of the rhythm and tone of the language.

 

Remembering. A lot of words and expressions are repeated several times in a given song. In combination with a catchy tune they are easier to remember and for a longer time.

 

Emotions. Music, especially the pieces we like, usually evokes positive feelings. Contentment, affection, joy … Things that give rise to them are remembered easier and faster.

 

Time. One of the reasons for perceiving learning a language as a difficult task is lack of time. Learning through music solves this problem. You can listen to the same song many times in almost all possible circumstances - while driving, jogging, cooking or even taking a bath.

 

Cultural aspect. Music passes information about culture of the country and oftentimes refers to celebrities, public figures or events.

 

What songs to listen to? 

 

- use difficult or very poetic language that you will not normally hear in everyday conversations,

- are too fast e.g. rap or hip-hop,

- it is difficult to find their lyrics - they are indispensable for the learning process.

 

5 tips

 

- find music sources - in the times of the Internet it’s not difficult. YouTube offers vast resources of videoclips, many of which have the subtitles option or lyrics in the comment section. You may as well try out Spotify.

 

- choose the write songs - as mentioned before, this is crucial. First of all, pick something that you like. Otherwise you will quickly become bored and lose motivation. It is also important to go for the right level of English. If yours is not too high, why don’t you use children’s songs or holiday pop?

 

- get familiar with the lyrics - if you first read the lyrics and commit some time for looking up new vocabulary, you will find it easier to hear the new words in the song and to remember them.

 

- sing out loud - if you are not performing in front of an audience, you needn’t worry about the quality of your singing ;) Regardless of what you think about your musical talent, don’t be afraid to sing aloud along with the music. It gets your mouth and tongue used to producing English sounds and improves your pronunciation.

 

- sing from your memory - with the time passing you will notice that it is getting easier for you to remember longer and longer parts of lyrics. It means that you are ready for the next step - singing from your memory, without looking at the text. You will soon see that in a natural way you start using thus learnt words when you speak.

 

Last but not least, don’t forget that it is also a good idea to book “English Through Music Club” in your Speak Up School! 

Gdzie leży klucz do sukcesu w nauce języka obcego? Czy chodzi o determinację i wytrwałość? A może ważniejszy jest naturalny talent? Wszystkie te czynniki są istotne, ale o powodzeniu decyduje zupełnie co innego. Okazuje się, że dużo łatwiej i szybciej przyswajamy informacje i nową wiedzę, jeśli uznamy je nie tyle za przydatne co… przyjemne. Wszyscy kochamy muzykę, warto więc wykorzystać ją do nauki. Jeżeli nie robiłeś tego do tej pory, nie jest za późno, by zacząć uczyć się angielskiego z pomocą piosenek.

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem