Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2018-10-03

Od kiedy rozpocząć naukę angielskiego dla dzieci?

 

Co mówią naukowcy?

 

Czy do nauki języka obcego lepiej zachęcać dziecko, kiedy tylko zacznie mówić, czy lepiej jest poczekać, aż opanuje swój język ojczysty? Badacze tematu zgadzają się, że im wcześniej rozpocznie się nauka, tym lepiej i istnieje ku temu wiele powodów. Umiejętności związane z przyswajaniem języków obcych sięgają szczytu przed 6-7 rokiem życia, a następnie powoli zmniejszają się aż do końca okresu dojrzewania. Nie oznacza to, oczywiście, że człowiek dorosły nie może nauczyć się języka obcego - przeciwnie. Jednak w wieku dojrzałym mówi się już o nauce, a nie przyswajaniu języka obcego i jest to proces trudniejszy, niż w przypadku maluchów.

 

Dlaczego warto zacząć w wieku 3-4 lat?

 

Jeszcze całkiem niedawno powyższe pytanie wzbudziłoby ogromne zdziwienie - nie do pomyślenia było, aby dziecko w tym wieku, które nie radzi sobie jeszcze całkiem dobrze ze swoim pierwszym językiem, mogło rozpocząć naukę kolejnego. Obecnie jednak wiemy już, że to bardzo dobry czas na wykorzystanie zdolności lingwistycznych i poznawczych oraz chłonności umysłu.

 

Badania przeprowadzone przez Uniwersytet Harwardzki potwierdzają, że kreatywność, krytyczne myślenie i elastyczność umysłu zostają w zauważalny sposób wzmocnione, kiedy dziecko poznaje język obcy nie przekroczywszy 3-4 roku życia. Co istotne, przyswajanie np. angielskiego nie sprawia maluchom żadnego problemu i jest równie proste, jak w przypadku mowy ojczystej.

 

Jak wspomóc malucha w nauce języka?

 

Każde dziecko jest wyjątkowe, jednak wszystkie mają dwie cechy wspólne: naturalną ciekawość świata i wrodzoną zdolność uczenia się. Nasze mózgi są dynamiczne i bezustannie aktywne, a w przypadku małych dzieci jest to jeszcze bardziej - nawet dwukrotnie - nasilone. Dzięki temu znacznie szybciej zaczynają rozumieć nowy język. Zapewniając dziecku kontakt z językami obcymi we wczesnym wieku, umożliwiasz mu wykorzystanie i rozwinięcie jego naturalnych zdolności do usłyszenia i rozpoznawania dźwięków występujących w innych językach oraz zrozumienia tego, co słyszy.

 

Dla dzieci komunikacja to coś, co po prostu wykorzystują, aby osiągnąć jakiś inny cel, więc - w przeciwieństwie do dorosłych - nie są świadome ogromnego procesu nauki, który występuje, aby mogła ona zaistnieć. Maluchy w naturalny sposób wykorzystują wszystkie zmysły i łączą to, co słyszą, z tym co widzą, czego dotykają i czego smak lub zapach czują.

 

Bardzo łatwo wykorzystać jest zabawę np. samochodzikami czy lalkami do ćwiczeń językowych i poszerzenia zakresu słownictwa - poprzez nazywanie kolorów (blue, red, orange id.), kształtów (short, long, round, itd.) czy opisywanie danych przedmiotów (big, small, nice, ugly itd.). Nawet tak żmudna czynność, jak sprzątanie pokoju może stać się okazją do wspólnego ćwiczenia języka (Let’s put all the Lego blocks in this box).

 

Najważniejsza rzecz, o której należy pamiętać to to, że dzieci uczą się najefektywniej, kiedy czują się bezpieczne, szczęśliwe i słuchane. Zamień naukę w zabawę i miło spędzony razem czas - w ten sposób najlepiej pomożesz swojemu dziecku w nauce języka obcego.

 

Na co zwrócić uwagę wybierając kurs językowy dla malucha?

 

Dobry kurs językowy dla najmłodszych dzieci, to taki, który zapewnia właściwe warunki do nauki. Nie są to tylko ładne sale i odpowiednio dobrane materiały. Twoje dziecko powinno czuć się tam komfortowo i jednocześnie dobrze bawić. Sama nauka powinna odbywać się poprzez gry, zabawy, taniec, śpiewanie, wykorzystanie opowiadań, malowanie, wyklejanie i inne czynności angażujące wszystkie zmysły. To odpowiednia interakcja z innymi najlepiej stymuluje i wspiera rozwój językowy.

 

Wczesna nauka języka obcego to doskonała inwestycja w rozwój i przyszłość naszych dzieci. Warto zadbać o to, aby odbywała się ona w jak najlepszych warunkach.

 

Chcesz w końcu swobodnie mówić po angielsku?

Potrzebujesz więcej wskazówek jak robić to efektywnie?

 

Sprawdź swoją ofertę

 

ENGLISH VERSION

What is the best age for children to start learning a foreign language?

 

Do you dream about your son being able to speak four languages fluently? Or maybe you’d like to visit Paris with your daughter and be proud of her listening to her native-like French? If your answer to the two questions is “yes”, you have probably thought more than once what is the best age to start learning a new language. You’ll find some hints below.

 

What do the researchers say?

 

Is it better to encourage your child to learn a foreign language once it starts speaking or is it better to wait until they master their mother tongue? The researchers agree that the sooner the learning starts, the better and there are many reasons for that. Abilities connected with with language acquisition top at the age of 6-7 and then slowly drop until the end of puberty. It doesn’t, of course, mean that an adult can’t learn a foreign language - quite the opposite, in fact. However, at more mature age the process of language learning and not language acquiring takes place, and it’s more difficult than in case of small children.

 

Why is the age of 3-4 best to start learning? 

 

Some time ago this very question would be found surprising if not shocking. It was quite inconceivable that a child who doesn’t cope well in their first language could start learning another one. Nowadays, however, we know that it’s a perfect time to use linguistic and cognitive skills as well as mind receptivity.  

 

A research done by Harvard University confirms that creativity, critical thinking and flexibility of mind are considerably enhanced when a child is exposed to a foreign language before the age of 4. What is important, learning e.g. English is in no way difficult for such small children, actually it’s as easy as mastering their first language.

 

How to help your child learning a new language?

 

Every child is unique, yet they all share two things: natural curiosity and innate ability to learn. Our brains are dynamic and active all the time and in case of small children it’s even twice as intense. Thanks to that they start to understand a language much faster. By exposing your child to foreign languages at an early age, you give them an opportunity to use and develop their natural hearing and distinguishing of sounds present in other languages as well as understanding what they hear.

 

For small children communication is just something they use to achieve some other goal, so - contrary to adults - they are not aware of the huge learning process that actually is taking place in order for the communication to take place. Kids naturally use all their senses and connect everything they hear, see, touch, taste or smell.

 

It is very easy to to use play time with your child, e.g. with toy cars or dolls to practise English and extend the vocabulary range. You can do it by naming colours (blue, red, orange, etc.), shapes (short, long, round, etc.) or describing objects (big, small, nice, ugly, etc.). Even such a tedious task as cleaning a room may become an opportunity to practise the language together (Let’s put all the Lego blocks in this box.).  

 

The most important thing to remember is that children learn most efficiently when they feel safe, happy and listened to. Turn learning into playing - that’s the best way to help your child learn a foreign language.

 

How to choose the best language course for a small child?

 

A good language course for the youngest kids is one that creates the right conditions for learning. It’s not only about nicely decorated rooms and good teaching materials. Your child should feel comfortable and at the same time - have good fun. Learning itself should take place through games, dancing, singing, stories, painting, crafts and other activities engaging all the senses. Interacting with others stimulates and encourages language development.

 

Early start of foreign language learning is an investment in the development and future of our children. It’s worth making sure that it takes place in the best conditions possible.

 

Chcesz w końcu swobodnie mówić po angielsku?

Potrzebujesz więcej wskazówek jak robić to efektywnie?

 

Sprawdź swoją ofertę

 

Marzysz o tym, aby twój syn płynnie mówił czterema językami? A może chciałabyś wybrać się ze swoją córką do Paryża i pękać z dumy słuchając jej płynnego francuskiego? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na powyższe pytania, na pewno nie raz zastanawiałaś się, jaki wiek jest najlepszy na rozpoczęcie nauki języka obcego. Podpowiadamy.

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem