Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2023-07-12

Historia języka angielskiego

Język angielski historia

Stara Angielszczyzna, znana również jako staroangielski lub anglosaski, to najwcześniejsza forma języka angielskiego, którą mówiono w Anglii i południowej Szkocji od V do XI wieku. Wyewoluowała z języków germańskich przyniesionych do Wielkiej Brytanii przez Anglosasów, grupę plemion pochodzących z obecnych terenów Niemiec i Danii. Staroangielski jest językiem zachodniogermańskim i blisko spokrewniony z dawnym fryzyjskim, starosaksońskim, starohighlandzkim i staronordyjskim. W ciągu czasu przeszedł znaczące zmiany i stopniowo przekształcił się w średnio angielski około XII wieku, który później ewoluował we wczesną angielszczyznę epoki Shakespeare'a, a następnie w dzisiejszy język angielski.

Początki języka angielskiego

Wczesne korzenie języka angielskiego można odnaleźć w germańskich dialektach wśród niegdysiejszych plemion zamieszkujących obszary dzisiejszej Skandynawii i północnych Niemiec. Pierwotnie, staroangielski był językiem używanym przez Anglosasów, a staro nordyjski przez wikingów. W wyniku interakcji między tymi grupami ludnościowymi, doszło do połączenia języków, wymieszania, co wpłynęło na rozwój gramatyki i słownictwa. To była dopiero "rozgrzewka".

Historia języka angielskiego

Język angielski uległ znaczącemu wpływowi podczas podboju Normandii w 1066 roku. W wyniku tego wydarzenia, język francuski, zwany normańskim, stał się językiem elity i administracji. Wzrost wpływu normańskiego przyczynił się do powstania średnio angielskiego (Middle English), który był mieszaniną języka anglosaskiego i normańskiego. Wprowadzenie nowych słów, struktur gramatycznych i wymowy miało ogromny wpływ na ewolucję tego języka. W XI wieku, w wyniku normandzkiej inwazji na Anglię, język starofrancuski stał się językiem dworu i elity. Wpływ ten był znaczny i spowodował import słownictwa oraz zmiany w gramatyce. Starofrancuskie zapożyczenia, takie jak "government" (rząd), "jury" (ława przysięgłych) czy "royal" (królewski), są nadal powszechnie używane w języku angielskim.

Różne oblicza angielskiego

Wielka Brytania w czasach kolonialnych miała ogromny zasięg terytorialny, co spowodowało, że język angielski dotarł do różnych zakątków świata. W wyniku tego wpływu powstały różne odmiany języka angielskiego, takie jak amerykańska, australijska czy indyjska, z unikalnymi cechami gramatycznymi, słownictwem i wymową. 

Język angielski historia

Okres Middle English (średnio angielski) trwał od XI do XV wieku i był kluczowym okresem w historii języka angielskiego. W tym czasie język uległ znaczącym zmianom. Ewolucja Middle English wiązała się z migracjami, kontaktami z innymi językami i zmianami społeczno-kulturowymi. W tym okresie język angielski zaczął przyjmować wiele cech charakterystycznych dla współczesnego języka, takich jak zanik deklinacji rzeczowników i wprowadzenie nowych form gramatycznych. Przykładem tego jest zanik dopełniacza w rzeczownikach oraz rozwój zaimków dzierżawczych. Doszło również do tzw. Wielkiego Przesunięcia Spółgłoskowego, które spowodowało zmianę wymowy wielu spółgłosek. Również, ważnym momentem w historii języka angielskiego było rozpowszechnienie się druku w XV wieku. Dzięki temu, standaryzacja języka zyskała na znaczeniu, a dzieła literackie, takie jak Shakespearea, odegrały ogromną rolę w kształtowaniu się współczesnego języka angielskiego.

Wpływ Shakespeare'a na język angielski

William Shakespeare jest uważany za jednego z najwybitniejszych pisarzy w historii literatury angielskiej. Jego twórczość, obejmująca sztuki teatralne, sonety i inne dzieła, miała bezpośredni wpływ na język angielski. Shakespeare nie tylko wprowadzał nowe słowa, ale także wpływał na rozwój gramatyki i stylistyki języka. Powszechnie znane przykłady to np. słowo "eyeball" (gałka oczna) czy wyrażenie "break the ice" (przełamać lody). Jego twórczość obfituje w metafory toteż przyczyniła się do rozwoju konkretnych konstrukcji gramatycznych, takich jak zastosowanie formy bezokolicznikowej z przyimkiem "to" (np. "to be or not to be”).

Podsumowanie

Rozwój technologii i globalizacja: Postęp technologiczny, zwłaszcza w dziedzinie telekomunikacji i internetu, przyspieszył globalizację i wymianę kulturalną. Język angielski odgrywa kluczową rolę w komunikacji międzynarodowej. Ten proces wpływa na rozwój nowego słownictwa, zwrotów oraz wpływa na adaptację gramatyki języka angielskiego w kontekście nowych dziedzin i technologii. Historia języka angielskiego jest pełna fascynujących przemian, które odzwierciedlają zmieniające się społeczeństwo i kontekst kulturowy. Od wczesnych korzeni germańskich dialektów po współczesne globalne zastosowania, język angielski przeszedł długą drogę, adaptując się do różnych wpływów i ewoluując w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby.

Warto docenić elastyczność i bogactwo języka angielskiego oraz zrozumieć, że jego historia to historia zmian, adaptacji i interakcji kulturowych. Język angielski wciąż ewoluuje i odgrywa istotną rolę w naszym globalnym społeczeństwie, w końcu pełni funkcję lingua franca w komunikacji międzynarodowej.

Zacznijmy tak:

"Whan that Aprille with his shoures soote, The droghte of March hath perced to the roote."

Czy rozumiecie znaczenie tego angielskiego zwrotu? Może chociaż pojedyncze słowa?

Jeśli nie, to spróbujmy w ten sposób:

"When April with its sweet showers has pierced the drought of March to the root." Tak łatwiej, prawda? A po polsku:

"Kiedy kwiecień ze swoimi słodkimi deszczami przeszywa suchoty marca aż do korzeni."

To zdanie pochodzi z utworu Geoffreya Chaucera, "Opowieści Kanterberyjskie". Przedstawia przejście ze średnio angielskiego na język nowo angielski i pokazuje różnice w słownictwie oraz pisowni między tymi dwoma okresami. Jakie są wasze wrażenia? Rozwój każdego języka, w tym wypadku języka angielskiego jest fascynującym procesem, który łączy w sobie elementy historyczne, lingwistyczne i kulturowe.

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem