ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Inne przyimki w języku angielskim

Poza przyimkami miejsca, czasu, ruchu i sposobu, istnieje w języku angielskim całkiem spora grupa przyimków, które trudno przypisać do konkretnej kategorii. Jakie to przyimki i w jaki sposób je używać? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

 

Wprowadzenie do przyimków 

Czym są przyimki (ang. prepositions)? To nieodmienna część mowy, która łączy się z innym słowem i nadaje mu nowy sens. W języku angielskim przyimki to nie zawsze jedno słowo, niektóre z nich składają się z dwóch lub trzech wyrazów. 

 

Do grupy innych przyimków zaliczamy

Grupa przyimków, które trudno przypisać do jakiejś kategorii jest dość liczna. Poniżej znajdziesz ich listę wraz z tłumaczeniem i przykładami użycia. 

 

about - o, po, w/z

Gentlemen don’t talk about money. - Dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. 

We had been walking about Paris for a few hours before we found our hotel. - Chodziliśmy po Paryżu przez kilka godzin, zanim znaleźliśmy nasz hotel.

There are so many things I don’t like about him that I don’t know where to start. - Nie lubię w nim tak wielu rzeczy, że nie wiem, od czego zacząć. 

 

according to / in accordance with - według, zgodnie z

According to my sources, the protests will start very soon. - Według moich źródeł protesty wkrótce się rozpoczną.

In accordance with Polish law, it’s illegal to have two wives. - Według polskiego prawa posiadanie dwóch żon jest nielegalne.

 

ahead of - przed, wyprzedzając coś

Leonardo da Vinci created projects ahead of his times. - Leonardo da Vinci tworzył projekty wyprzedzające jego czasy.

We applied for the grant as soon as possible to stay ahead of the competition. - Złożyliśmy wniosek o dotację tak szybko, jak było to możliwe, aby wyprzedzić konkurencję. 

 

amid / amidst - wśród, pośród, pomiędzy, w

Amidst tears she told me that her husband cheated on her. - We łzach powiedziała mi, że jej mąż ją zdradzał. 

I found my daughter on the floor, lying amidst all her soft toys. - Znalazłam moją córkę na podłodze, leżącą wśród pluszaków.

 

apart from / aside from - poza czymś, pomijając coś

Apart from being extremely messy, she’s a good flatmate. - Poza faktem, że robi okropny bałagan, jest dobrą współlokatorką. 

Nobody offered help to John aside from us. - Nikt nie zaoferował Johnowi pomocy poza nami.

 

as - jako

When I was a student I worked as a waitress. - Kiedy byłam studentką, pracowałam jako kelnerka.

Let’s ask Mark to act as a witness in our court case. - Poprośmy Marka, aby wystąpił jako świadek w naszej sprawie sądowej.

 

as far as - aż do, o ile

As far as I’m concerned, do as you wish. - O ile chodzi o mnie, rób co Ci się podoba.

As far as I remember, they got divorced. - O ile pamiętam, oni się rozwiedli. 

 

barring - wyjąwszy, o ile

Barring anything unforeseen, you should have the report by tomorrow. - O ile nie zdarzy się coś niespodziewanego, powinieneś mieć ten raport przed jutrem.

Doing shopping in the local shop is the only option, barring the Internet. - Robienie zakupów  w lokalnym sklepie to jedyna opcja, wyjąwszy Internet.

 

because of - z powodu, przez, ze względu

Our flight was cancelled because of the blizzard. - Nasz lot został odwołany ze względu na śnieżycę.

Stop crying because of some guy! - Przestań płakać przez jakiegoś faceta!

 

besides - poza, oprócz

Is there anything you can do in this town besides going to the pub? - Czy w tym miasteczku jest coś do robienia poza chodzeniem do pubu? 

Mary didn’t want to see anybody besides her lawyer. - Mary nie chciała widzieć nikogo oprócz swojego prawnika. 

 

circa - około

The battle took place circa 500 years ago. - Ta bitwa miała miejsce około 500 lat temu.

We need circa $50,000 to complete the project. - Potrzebujemy około 50 000 dolarów, żeby ukończyć projekt.

 

concerning - w odniesieniu do, dotyczący

The recruiter had no right to ask any questions concerning your private life. - Rekruter nie miał prawa zadawać Ci żadnych pytań dotyczących życia prywatnego.

I received a letter concerning my complaint this morning. - Otrzymałem list dotyczący mojej skargi dziś rano. 

 

despite / in spite of  - mimo, pomimo

Despite the heavy rain, the scouts continued their march. - Pomimo obfitego deszczu harcerze kontynuowali marsz.

Jim finally got the job in spite of many obstacles. - Jim w końcu dostał tę pracę, pomimo wielu przeszkód.

 

due to - dzięki, z powodu, ze względu na coś

Alice was a very emphatic person due to her grandma. - Alice była bardzo empatyczną osobą dzięki swojej babci.

The match was put off due to the weather conditions. - Mecz został przełożony ze względu na warunki pogodowe.

 

in case of - w przypadku, w razie (czegoś)

In case of a car crash, call your insurer. - W przypadku stłuczki, zadzwoń do swojego ubezpieczyciela.

Please contact us in case of any doubts or questions. - Proszę się z nami skontaktować w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań.

 

in lieu of - zamiast, w zamian, w miejsce czegoś

Can I pay euro in lieu of dollars? - Czy mogę zapłacić w euro zamiast w dolarach?

Mr Smith will visit our branch in lieu of Mr Black. - Pan Smith odwiedzi naszą placówkę w miejsce pana Blacka.

 

in place of - zamiast, w zastępstwie

Lizards can grow new tails in place of the old ones. - Jaszczurkom mogą odrastać nowe ogony w zastępstwie starych.

I’m here in place of Mrs White. - Jestem tutaj w zastępstwie pani White.

 

inside - wewnątrz, w środku, w granicach

Please stay inside the town until the trial finishes. - Proszę pozostać w granicach miasta, dopóki nie skończy się proces.

The present is inside the box. - Prezent jej w środku pudełka.

 

instead of - zamiast

Can I have tea instead of coffee, please? - Czy mogę prosić o herbatę zamiast kawy?

Instead of spending all your money on this car, you should have saved some. - Zamiast wydawać wszystkie pieniądze na ten samochód, powinieneś był trochę zaoszczędzić. 

 

except for - za wyjątkiem, oprócz

I like all sweets except for white chocolate. - Lubię wszystkie słodycze oprócz białej czekolady.

Our holidays were perfect except for the hotel room which was a bit dirty. - Nasze wakacje były idealne za wyjątkiem pokoju hotelowego, który był trochę brudny.

 

excluding - wyłączając, nie licząc

The dress cost $30 excluding delivery. - Sukienka kosztował 30 dolarów, nie licząc dostawy.

All of those books excluding this one need to be returned immediately. - Wszystkie te książki, wyłączając tę, muszą być natychmiast zwrócone. 

 

following - po, w następstwie, za, w ślad za, bezpośrednio po

Following the pandemy, people preferred to keep some distance from each other. - Po pandemii ludzie woleli utrzymywać pewien dystans od siebie.

I decided to move to a bigger city following the bankruptcy of my company. - Postanowiłem przeprowadzić się do większego miasta w następstwie bankructwa mojej formy.

  

like - tak jak, podobnie, jak, na przykład

People like John should get more recognition in the society! - Ludzie tacy jak John powinni znajdować więcej uznania w społeczeństwie!

I need something heavy, like a hammer or a rock. - Potrzebuję czegoś ciężkiego, jak młotek lub kamień. 

 

minus - minus, bez

Your salary is $200,000 annually minus taxes. - Twoja wypłata wynosi 200 000 dolarów rocznie minus podatki.

34 minus 14 is 20. - 34 minus 14 wynosi 20.

 

per - na, za

When the police stopped him, Mike was driving at 150 kilometres per hour. - Kiedy policja go zatrzymała, Mike jechał z prędkością 150 kilometrów na godzinę.

How much do these oranges cost per kilo? - Ile kosztują te pomarańcze za kilogram? 

 

prior to - przed, wcześniej od

I never talked to Mr Hanks prior to this meeting. - Nigdy nie rozmawiałem z panem Hanksem przed tym spotkaniem.

The results of the research will not be known prior to the official publication. - Wyniki badania nie będą znane przed oficjalną publikacją.

 

on account of - z powodu, na skutek czegoś

Milva hates flying on account on some terrible experience in her past. - Milva nienawidzi latania z powodu jakiegoś okropnego doświadczenia w przeszłości. 

I was late for my job interview on account of the traffic jams. - Spóźniłem się na rozmowę o pracę na skutek korków ulicznych. 

 

owing to - z powodu, ponieważ

We stayed at home owing to unexpected visitors. - Zostaliśmy w domu z powodu niespodziewanych gości.

I am forced to cancel our meeting owing to some personal matters. - Jestem zmuszona odwołać nasze spotkanie z powodu spraw osobistych.

 

plus - plus, dodatkowo

The offer includes a hotel suite plus jacuzzi. - Oferta obejmuje apartament w hotelu plus jacuzzi.

15 plus 45 is 60. - 15 plus 45 wynosi 60.

 

throughout - na wskroś, po całym, przez cały, od początku do końca (czegoś)

We met regularly throughout the last year. - Spotykaliśmy się regularnie przez cały zeszły rok.

This company has its branches throughout the country. - Ta firma ma swoje oddziały w całym kraju.

 

times - razy, pomnożony przez

2 times 2 is always 4. - 2 razy dwa to zawsze 4.

How many times have I asked you not to touch my stuff?! - Ile razy prosiłem Cię, abyś nie dotykał moich rzeczy?!

 

unlike - w przeciwieństwie do, niepodobnie, nie tak jak

What’s wrong? It’s unlike you to be so quiet. - Co się stało? To niepodobne do Ciebie, być tak cicho. 

Unlike dogs, cats prefer their owner to leave the house from time to time. - W przeciwieństwie do psów, koty wolą, aby ich właściciele od czasu do czasu wychodzili z domu.

 

unto - aż do, po, do, ku, dla

He left all his belongings and money unto his only daughter. - Pozostawił wszystkie swoje rzeczy i pieniądze dla swojej jedynej córki.

Let’s get free and reach unto the impossible! - Uwolnijmy się i sięgajmy ku niemożliwemu! 

 

upon - od, na, przed (w sensie czasu)

We are dependent upon aunt Mary’s financial help. - Jesteśmy uzależnienie od pomocy finansowej ciotki Mary.

The responsibility rests upon them. - Odpowiedzialność spoczywa na nich.

Summer is upon us. - Lato nadchodzi. 

 

via - przez, poprzez

Let’s chat via Skype. - Pogadajmy przez Skype.

I will send you our offer via email. - Prześlę Panu naszą ofertę przez maila. 

We travelled to Singapur via Frankfurt. - Podróżowaliśmy do Singapuru przez Frankfurt.

 

Informacje na temat pozostałych przyimków w języku angielskim, ich tłumaczenia i przykłady użycia znajdziesz w oddzielnych artykułach na naszej stronie internetowej. Zachęcamy także to przeczytania materiałów poświęconych innym strukturom gramatycznym. Poszerz i usystematyzuj swoją wiedzę z gramatyki języka angielskiego! 

 

<< Przyimki w języku angielskim

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.