ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Przyimki miejsca w języku angielskim

Przyimki to nieodmienna część mowy, za pomocą której wprowadzamy określenie miejsca, kierunku przemieszczania się, czas lub relacji innego typu. Z tego artykułu dowiesz się wszystkiego, co najważniejsze o  przyimkach miejsca (ang. prepositions of place) w języku angielskim.

 

Wprowadzenie do przyimków miejsca

Najtrudniejszym aspektem nauki angielskich przyimków miejsca jest fakt, że ich znaczenie i użycie nie zawsze pokrywają się z językiem polskim, dlatego najskuteczniej nauczysz się ich w kontekście, zapamiętując całe wyrażenia.

Trzy najczęściej używane przyimki miejsca to in, on i at. Jednak pełna lista przyimków miejsca jest znacznie dłuższa. Pamiętaj, że niektóre przyimki mają kilka znaczeń i mogą być stosowane także w celu określenia czasu lub w wyrażeniach przyimkowych, o których możesz przeczytać w oddzielnych artykułach na naszej stronie. 

 

Do grupy przyimków miejsca w angielskim zaliczamy

on - na

On tłumaczymy przede wszystkim jako “na”, lecz nie zawsze tak jest. Oto kilka przykładów użycia przyimka tego przyimka: 

on the table - na stole

on the wall -  na ścianie

on a bicycle - na rowerze

on the right / on the left - na prawo / na lewo

on the way to - w drodze do 

on television - w telewizji 

on the radio - w radio

on the lakes - nad jeziorami

on the first floor - na pierwszym piętrze

 

at - na, przy, w 

Ten przyimek sprawia najwięcej problemów osobom uczącym się języka angielskiego, ponieważ nie ma bezpośredniego odpowiednika w języku polskim. W zależności od kontekstu i konkretnego wyrażenia możemy przetłumaczyć go jako “na”, “przy” lub “w”.  Niestety, nie ma żadnych jasnych zasad, które określałyby, kiedy należy użyć tego przyimka, najlepiej więc uczyć się wyrażeń z nim na pamięć. Oto lista najprzydatniejszych z nich:

at home - w domu

at school - w szkole

at the bus stop - na przystanku autobusowym

at the window - w oknie

at the airport - na lotnisku

at the post office - na poczcie

at the traffic lights - na światłach ulicznych

at the door - przy drzwiach

at the reception desk - na recepcji

at the bottom - na dnie

at the top - na szczycie

at a concert - na koncercie

at the front - na przodzie

at the end - z tyłu

at the seaside - nad morzem

at Peter’s - u Petera (w jego domu)

at the cinema - w kinie

at the theatre - w teatrze

at the table - przy stole

at the doctor’s - u lekarza

at the end - na końcu

at the corner - na rogu

 

in - w, wewnątrz, w środku

Przyimek in oznacza “w”, “wewnątrz”, “w środku”. W porównaniu z at ten przyimek jest całkiem prosty, ponieważ jego użycie najczęściej pokrywa się z polskim odpowiednikiem. Oto kilka przykładów użycia in

in the box - w pudełku

in the room - w pokoju

in the centre - w centrum

in the middle - w środku

in the city - w mieście

in the building - w budynku

in the countryside - na wsi

in the world - na świecie

in prison - w więzieniu

in a queue - w kolejce

in the fridge - w lodówce

in the sky - na niebie

in the rain -  deszczu

in the mirror - w lustrze

 

against - o, na, opierając się o

Ten przyimek wskazuje na kontakt fizyczny/dotyk. Popatrz na poniższe przykłady:

to lean against the wall - opierać się o ścianę

to feel rain against one’s face - czuć deszcz na twarzy

Przedimka tego częściej używa się w znaczeniu “przeciwko”, “wbrew” np. against the law - wbrew prawu. 

 

among - pośród, wśród

Zwykle używamy tego przyimka, kiedy dana osoba lub rzecz znajduje się pośród przynajmniej trzech rzeczy, osób, np.

The little boy felt scared among strangers. - Mały chłopiec czuł strach pomiędzy obcymi.

It’s good to be among people who love you. - Dobrze być pomiędzy ludźmi, którzy Cię kochają. 

 

behind - za, z tyłu

There’s a beautiful tree in the garden behind their house. - W ogrodzie za ich domem rośnie piękne drzewo.

I met Mary today. She was standing behind me in the queue to the cinema. - Spotkałem dzisiaj Mary. Stała za mną w kolejce do kina.

 

between - między, pomiędzy

Przyimka between używamy w odniesieniu do lokalizacji pomiędzy dwoma obiektami.

There is an armchair between the TV and the window. - Pomiędzy telewizorem a oknem stoi fotel.

Who’s that person in this photo? The one between you and Mark? - Kim jest ta osoba na zdjęciu? Ta pomiędzy Tobą a Markiem? 

 

beyond - poza, za, ponad

W przeciwieństwie do behind, przyimek beyond nie mówi o tym, że opisywana rzecz znajduje się bezpośrednio za czymś innym. Słówko to odnosi się do większej odległości lub ma sens metaforyczny. 

We saw a beautiful sunset beyond the horizon. - Widzieliśmy piękny zachód słońca za horyzontem.

I’ll never be promoted to the CEO of the company. That’s beyond my reach. - Nigdy nie dostanę awansu na dyrektora naczelnego firmy. To poza moim zasięgiem. 

 

in front of - przed

Who’s standing in front of our house? - Kto stoi przed naszym domem?

There was a car crash in front of the supermarket. - Przed supermarketem wydarzył się wypadek samochodowy. 

 

inside - w środku, wewnątrz

Where is Mum? Inside the house. - Gdzie jest mama? Wewnątrz domu.

What is inside this box? - Co jest w środku tego pudełka?

 

near - w pobliżu, niedaleko

There’s a park near our house. - W pobliżu naszego domu jest park.

Is there a hospital near here? - Czy w pobliżu jest szpital?

 

next to / by / beside - obok, przy

Tych przyimków użyjemy wtedy, gdy mówimy o bezpośrednim sąsiedztwie - dwie rzeczy / osoby znajdują się bardzo blisko siebie.

The shoe shop is next to the bookstore. - Sklep z butami jest obok księgarni.

Stand by me, please. - Zostań przy mnie, proszę.

Can I sit beside you? - Czy mogę usiąść obok Ciebie? 

 

opposite - naprzeciwko

What’s in the building opposite your work? - Co znajduje się w budynku naprzeciwko Twojej pracy?

My son works in the office building opposite the petrol station. - Mój syn pracuje w biurowcu naprzeciwko stacji paliw.

 

outside - na zewnątrz

Come in! It's cold outside. - Wejdź! Jest zimno na dworze.

Why are there so many people outside? Is something going on? - Dlaczego tyle ludzi jest na zewnątrz? Czy coś się dzieje?

 

over / above - nad, ponad

Over jest stosowane znacznie częściej, odnosi się zarówno do położenia w sensie fizycznym, jak i przenośnym. Above stosujemy w odniesieniu do poziomów i skali. 

Jim’s results are usually above the average. - Wyniki Jima są zwykle ponad średnią.

In spring temperatures rise above zero. - Wiosną temperatury rosną powyżej zera.

Let’s hang this painting above the sofa in the living room. - Powieśmy ten obraz nad kanapą w salonie. 

 

round / around - wokół, dookoła, tuż za

I live just round the corner. - Mieszkam tuż za rogiem.

Why is the dog running around the room? - Dlaczego ten pies biega dookoła pokoju?

Let’s go for a walk around the town. - Chodźmy na spacer dookoła miasteczka.

 

under / below - pod, poniżej

Podobnie jak w przypadku over/above, istnieje pewna różnica w zastosowaniu tych dwóch przyimków. Under jest używane o wiele częściej i ma znaczenie zarówno dosłowne (określa fizyczną lokalizację), jak i abstrakcyjne. Below natomiast zastosujemy, mówiąc o skali lub poziomie.

Look under the table. What a mess! - Spójrz pod stół. Co za bałagan.

This food is not suitable for babies below 6 months old. - To jedzenie jest nieodpowiednie dla dzieci poniżej szóstego miesiąca życia. 

 

underneath / beneath - pod (czymś)

Używając jednego z tych przyimków, przekazujemy informację, że opisywany obiekt znajduje się pod czymś innym lub jest tym przykryty. Beneath używane jest znacznie rzadziej i jest uważane za nieco staroświeckie.

Why is the cat lying underneath the towels?! - Dlaczego kot leży pod ręcznikami?!

It’s cold outside. That’s why I’m wearing a jumper underneath the jacket. - Jest zimno na zewnątrz. Dlatego mam sweter pod kurtką.

 

within - wewnątrz, w granicach, w obrębie

Are there any universities within 30 kilometers? - Czy są jakieś uczelnie w obrębie 30 kilometrów?

This law only applies within the borders of the state of California. - To prawo obowiązuje jedynie w granicach stanu Kalifornia. 

 

Przykłady użycia przyimków miejsca w języku angielskim

Znaczenie przyimków najszybciej i najskuteczniej zapamiętasz, ucząc się ich w kontekście. Pomogą Ci w tym poniższe przykłady ich użycia.

Please, put the documents on my desk.  - Połóż dokumenty na moim biurku, proszę.

I don’t feel like going out tonight. I’d rather stay at home. - Nie mam ochoty wychodzić dzisiaj wieczorem. Wolę zostać w domu.

I hate going to supermarkets on Saturdays and wait in queues. - Nienawidzę chodzić do supermarketów w soboty i czekać w kolejkach.

The armchair is between the sofa and the window. - Fotel stoi pomiędzy kanapą i oknem.

After the earthquake many people were trapped inside the building. - Po trzęsieniu ziemi wielu ludzi zostało uwięzionych wewnątrz budynku.

There is a taxi stand opposite the station. - Naprzeciwko dworca jest postój taksówek. 

Many people like spending free time among their family members. - Wiele osób lubi spędzać wolny czas pośród członków rodziny. 

I love feeling the warm wind against my face. - Uwielbiam czuć ciepły wiatr na twarzy.

On Saturdays we go to the forest and just let the children run around and play. - W soboty jeździmy do lasu i pozwalamy dzieciom po prostu biegać dookoła i bawić się. 

Your results are below expectations. - Twoje wyniki są poniżej oczekiwań.

Why are you hiding behind the door? - Czemu chowasz się za drzwiami?

I live near my office, just 15 minutes on foot. - Mieszkam blisko swojego biura, tylko 15 minut piechotą. 

The bank is one the right, opposite the post office. - Bank jest po prawej stronie, naprzeciwko poczty.

 

Więcej na temat  pozostałych przyimków w języku angielskim dowiesz się z innych artykułów na naszej stronie. Zachęcamy do zapoznania się także z informacjami na temat czasów gramatycznych, strony biernej i innych zagadnień gramatycznych. Dzięki zawartych w nich wyjaśnieniach i przykładach, poszerzysz, usystematyzujesz i utrwalisz swoją wiedzę. 

 

<< Przyimki w języku angielskim

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.