ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Przyimki ruchu w języku angielskim

Czy wiesz, że w języku angielskim możesz określić ruch i jego kierunek za pomocą jednego słowa? Służą do tego przyimki ruchu (ang. prepositions of movement). W tym artykule znajdziesz listę angielskich przyimków ruchu oraz przykłady ich zastosowania.

 

Przyimki ruchu - wprowadzenie

Przyimki w języku angielskim nie odmieniają się. Przyimki ruchu pozwalają wprowadzić do zdania informację o ruchu i zmianie położenia osoby, przedmiotu lub innego obiektu, o którym mówimy. 

 

Do grupy przyimków ruchu zaliczamy

W języku angielskim używa się 16 różnych przyimków ruchu. 

 

across -  przez, w poprzek, na drugą stronę

Przyimek across opisuje ruch w poprzek lub na drugą stronę, np.

John went across the street. - John przeszedł na drugą stronę ulicy.

I had to go across the room to talk to Jenny. - Musiałem przejść na drugą stronę pokoju, aby porozmawiać z Jenny. 

 

along - wzdłuż

I love walking along the beach when I’m on holiday. - Uwielbiam spacerować wzdłuż plaży, kiedy jestem na wakacjach.

A little boy was riding on his bicycle along the street in front of his house. - Mały chłopiec jeździł na rowerze wzdłuż ulicy przed swoim domem. 

 

down - na dół, w dół

Is Mary upstairs? Can you ask her to come down for dinner, please? - Czy Mary jest na górze? Możesz poprosić ją, aby zeszła na dół na obiad?

My son fell down the ladder and broke his leg. - Mój syn spadł z drabiny i złamał nogę. 

 

from - z, od

I got this necklace from my husband. - Dostałam ten naszyjnik od mojego męża.

The plane from London lands at 6 pm. - Samolot z Londynu ląduje o 6 po południu. 

 

inside - do środka, do wewnątrz, do

Przyimek inside wskazuje na przestrzeń, która jest ograniczona w jakiś sposób, np. ścianami. Spójrz na poniższe przykłady:

Come inside the house. - Wejdź do domu.

Put the books inside this box. - Włóż książki do tego pudełka. 

 

into - do, do środka, do wewnątrz

Znaczenie przyimka into jest niemal identyczne z inside i często mogą być stosowane zamiennie. 

Jim got into the taxi and closed the door. - Jim wsiadł do taksówki i zamknął drzwi.

The teacher came into the class and asked the students to sit down. - Nauczyciel wszedł do klasy i poprosił uczniów, aby usiedli. 

 

off - z 

Przyimek off wskazuje na zejście z czegoś, np. 

The dog jumped off the sofa. - Pies zeskoczył z kanapy.

Get off the table! - Zejdź ze stołu!

 

on / onto - na

Without a word, he threw the documents onto the desk. - Bez słowa rzucił dokumenty na stół.

Look at the cat! It wants to jump onto the table! - Spójrz na kota! Chce wskoczyć na stół.

 

out of - z 

Out of skazuje na przemieszczenie się skądś na zewnątrz, np.:

We we were just walking out of the shop when the alarm went off. - Właśnie wychodziliśmy ze sklepu, kiedy włączył się alarm.

Help your Grandma get out of the car, please. - Pomóż babci wyjść z samochodu, proszę. 

 

outside - na 

Let’s go outside, it’s beautiful! - Wyjdźmy na zewnątrz, jest pięknie!

Let the dogs outside, please. - Wypuść psy na zewnątrz, proszę.

 

over - nad, ponad, przez

In this competition the horses have to jump over a ditch. -  W tej konkurencji konie muszą przeskoczyć nad rowem.

It’s impossible to jump over this fence, it’s too high. - To niemożliwe, aby przeskoczyć nad tym płotem, jest za wysoki. 

 

past - obok (mijając coś)

I walk past the old church on my way to work. - Przechodzę obok starego kościoła w drodze do pracy. 

This morning Mary went past me without a word. I think she’s still angry. - Dziś rano Mary przeszła obok mnie bez słowa. Myślę, że wciąż jest zła. 

 

round / around - dookoła, wokół

Let’s drive around the town. I don’t want to get stuck in the traffic jams in the centre. - Objedźmy miasto dookoła. Nie chcę utknąć w korku w centrum.

Our dog loves running around the garden. - Nasz pies uwielbia biegać dookoła ogrodu.

 

through - przez, poprzez

To get to the station we need to go through the park. - Aby dostać się na dworzec, musimy przejść przez park.

They want to build a new road that will go through our village. - Chcą zbudować nową drogę, która będzie przebiegała przez naszą wioskę. 

 

towards - do, w kierunku

I got scared when the man started to walk towards me. - Przestraszyłam się, kiedy mężczyzna zaczął iść w moim kierunku.

It was completely dark when we were carefully walking towards the exit. - Było zupełnie ciemno, kiedy szliśmy ostrożnie w kierunku wyjścia.

 

up - w górę

Even though we were tired, we kept on walking up the hill. - Mimo że byliśmy zmęczeni, szliśmy dalej w górę wzgórza. 

John is getting old and it’s difficult for him to climb up thestairs. - Jim się starzeje i trudno mu wspinać się po schodach. 

 

Przykłady użycia przyimków ruchu

Abyś lepiej zrozumiał i utrwalił znaczenie i sposób zastosowania angielskich przyimków ruchu, przygotowaliśmy dodatkowe przykłady:

Stop walking around the room, sit down and let’s talk. - Przestań chodzić dookoła pokoju, usiądź i porozmawiajmy.

At which bus stop should I get off to get to the British Museum? - Na którym przystanku powinienem wysiąść, aby dostać się Muzeum Brytyjskiego?

Walk across the street and go towards the church. Go past the church and you will see the post office on your right. - Przejdź przez ulicę i idź w stronę kościoła. Przejdź obok kościoła i zobaczysz pocztę po prawej stronie.

Keep walking along the street and you’ll see the shop soon. - Idź dalej wzdłuż ulicy i wkrótce zobaczysz sklep. 

We kept driving around the town, but couldn't find our hotel. - Jeździliśmy dookoła miasta, ale nie mogliśmy znaleźć naszego hotelu.

The cat jumped onto the table, ate my cake and jumped down on the floor. - Kot wskoczył na stół, zjadł moje ciasto i zeskoczył na podłogę. 

When I heard the scream, I ran up the stairs. - Kiedy usłyszałam krzyki, wbiegłam po schodach na górę. 

Let’s take the children outside - they can play in the garden. - Zabierzmy dzieci na zewnątrz - mogą bawić się w ogrodzie.

Are you mad at me? You walked past me and didn’t even notice me. - Jesteś na mnie zły? Przeszedłeś obok mnie i nawet mnie nie zauważyłeś.

After he failed the test, he threw all his books out of the window. - Kiedy oblał test, wyrzucił wszystkie książki przez okno.

Let’s keep walking a bit further towards the centre. Maybe we’ll find a restaurant. - Chodźmy jeszcze kawałek w kierunku centrum. Może znajdziemy restauracje. 

When Jane walked through the door, everybody stopped talking. - Kiedy Jane przekroczyła drzwi, wszyscy przestali mówić.

 

Chcesz wiedzieć więcej o gramatyce angielskiej? Przeczytaj inne artykuły na naszej stronie internetowej! Dowiesz się z nich tego, co najważniejsze o wszystkich strukturach gramatycznych w języku angielskim!

 

<< Przyimki w języku angielskim

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.