ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Past Simple - ćwiczenia

Pierwszym czasem przeszłym, jaki zwykle poznajemy, jest Past Simple, nazywany po angielsku czasem przeszłym prostym. Stosujemy go, aby mówić o czynnościach jednokrotnych lub powtarzalnych, które rozpoczęły się i zakończyły w przeszłości. Często podajemy lub kontekst określa czas, kiedy dana czynność miała miejsce. 

Powtórka z czasu Past Simple!

Past Simple testy do rozwiązywania

Ćwiczenia z Past Simple warto poprzedzić przypomnieniem sobie teorii - zasad, które musisz znać, aby poprawnie stosować ten czas. Informację na temat czasu Past Simple znajdziesz w zakładce Gramatyka j. angielskiego na naszej stronie. Po krótkiej powtórce Past Simple pobierz ćwiczenia do druku pdf, rozwiąż je i sprawdź odpowiedzi w załączonym kluczu. 

Past Simple - zdania twierdzące

Czy pamiętasz, że czasowniki angielskie dzielą się na regularne i czasowniki nieregularne? Te pierwsze w czasie Past Simple przyjmują końcówkę -ed. W przypadku tych drugich konieczne jest nauczenie się na pamięć ich drugiej formy. 

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Uzupełnij poniższe zdania czasownikiem w poprawnej formie.

 1. Miranda __________________ (read) that book last week.
 2. We __________________ (be) on holidays in August.
 3. My grandfather __________________ (study) linguistics.
 4. In the past children __________________ (work) in the field with their parents.
 5. The little girl __________________ (be) tired and __________________ (fall) asleep very quickly. 
 6. I __________________ (go) to the cinema last night.
 7. These shoes __________________ (cost) a fortune!
 8. As a child Mark __________________ (love) cycling.
 9. My colleague __________________ (feel) tired and __________________ (decide) to have a coffee break.
 10. That nice woman __________________ (show) me the way to the station.

Ćwiczenia Past Simple - zdania przeczące

Pamiętaj, że przeczenia w języku angielskim tworzymy za pomocą operatora didn’t. Czasownik jest w formie podstawowej. Wyjątkiem jest czasownik to be. W jego przypadku przeczenie w czasie przeszłym budujemy, dodając not do was i were - wasn’t/weren’t. 

Ćwiczenie 2

Zamień zdania twierdzące na przeczenia. 

  1. My neighbours had a party last night.

   ___________________________________________________________________

  2. Jim was ill last winter.

   ___________________________________________________________________

  3. My son broke his leg two days ago.

   ___________________________________________________________________

  4. The children were cold and hungry.

   ___________________________________________________________________

  5. I danced with Peter at the wedding.

   ___________________________________________________________________

  6. Julia met her husband at a conference.

   ___________________________________________________________________

  7. The film began 30 minutes ago.

   ___________________________________________________________________

  8. Our father cooked dinner yesterday.

   ___________________________________________________________________

  9. The child cried.

   ___________________________________________________________________

  10. It was very hot last summer.

   ___________________________________________________________________

Past Simple - ćwiczenia z pytań 

Ćwiczenia Past Simple z budowania pytań i krótkich odpowiedzi w Past Simple warto poprzedzić przypomnieniem, że robimy to za pomocą operatora did, a czasownik przyjmuje formę podstawową. W przypadku was i were stosujemy inwersję!

Ćwiczenie 3

Ułóż pytania do pogrubionej części zdania.

   1. I bought a new fridge last week.

    ___________________________________________________________________

   2. I went shopping with Mark.

    ___________________________________________________________________

   3. Our grandparents lived in Portugal when they were children. 

    ___________________________________________________________________

   4. Liz was angry because her boyfriend lied to her.

    ___________________________________________________________________

   5. The students went home after classes.

    ___________________________________________________________________

   6. My client chose the blue paint for the walls.

    ___________________________________________________________________

   7. I paid the bill with my credit card.

    ___________________________________________________________________

   8. We were back home at 9 pm.

    ___________________________________________________________________

   9. Miranda’s English teacher gave her homework once a week.

    ___________________________________________________________________

   10.  Mark washed his clothes.

    ___________________________________________________________________

Ćwiczenie 4

Uzupełnij krótkie odpowiedzi.

   1. Did you do your homework? Yes, ____________ . 
   2. Was Agnes happy with the present? No, ____________ .
   3. Did your brother change his job last year? Yes, ____________ .
   4. Did it rain a lot last autumn? No, ____________ 
   5. Did you watch the news last night? Yes, ____________ .
   6. Did the plane land on time? Yes, ____________ .
   7. Did you and your wife take part in the meeting? No, ____________ .
   8. Did the workers go on strike? Yes, ____________ .
   9. Were we invited? No, ____________ .
   10. Did I make many mistakes? Yes, ____________ .

Past Simple - ćwiczenia mieszane

Ćwiczenia z Past Simple kończymy testem, w którym połączono wszystkie typy zdań - twierdzenia, przeczenia i pytania.

Ćwiczenie 5

Przetłumacz frazy podane w nawiasach na język angielski.

   1. ____________________ (czy ty poszedłeś) to work last Friday?
   2. ____________________ (nie zrozumiałem) what our teacher said.
   3. My parents ____________________ (zrobili dużo zdjęć) on their holidays.
   4. ____________________ (Betty była) very proud of her son.
   5. Why ____________________ (ona zapłaciła) so much for the service?
   6. ____________________ (zjedliśmy) fish and chips.
   7. ____________________ (Gdzie ty byłeś) yesterday in the afternoon?
   8. Our son ____________________ (nie zaczął) studying last October.
   9. ____________________ (czy to było trudne) to pass your driving test?
   10.  Sonny ____________________ (zapomniał) his mobile phone.
POBIERZ W WERSJI PDF 

Odśwież wiedzę o Past Simple

Past Simple - klucz

Ćwiczenie 1

   1. read
   2. were
   3. studied
   4. worked
   5. was, fell
   6. went
   7. cost
   8. loved
   9. felt, decided
   10. showed

Ćwiczenie 2

   1. My neighbours didn’t have a party last night.
   2. Jim wasn’t ill last winter.
   3. My son didn’t break his leg two days ago.
   4. The children weren’t cold and hungry.
   5. I didn’t dance with Peter at the wedding.
   6. Julia didn’t meet her husband at a conference.
   7. The film didn’t begin 30 minutes ago.
   8. Our father didn’t cook dinner yesterday.
   9. The child didn’t cry.
   10. It wasn’t very hot last summer.

Ćwiczenie 3

   1. What did you buy last week?
   2. Who did you go shopping with?
   3. Where did your/our grandparents live when they were children?
   4. Why was Liz angry?
   5. When did the students go home?
   6. Which paint did your client choose for the walls?
   7. How did you pay the bill?
   8. What time were you back?
   9. How often did Miranda’s English teacher give her homework?
   10. What did Mark wash?

Ćwiczenie 4

   1. Yes, I did.
   2. No, she wasn’t.
   3. Yes, he did.
   4. No, it didn’t.
   5. Yes, I did.
   6. Yes, it did.
   7. Now, we didn’t.
   8. Yes, they did.
   9. No,we/you weren’t. 
   10. Yes, you did.

Ćwiczenie 5

   1. Did you go
   2. I didn’t understand
   3. took a lot of pictures
   4. Betty was
   5. did she pay
   6. We ate/had
   7. Where were you
   8. didn’t start/begin
   9. Was it difficult/hard
   10. forgot
POBIERZ W WERSJI PDF 

<<Ćwiczenia z języka angielskiegoĆwiczenia czasów przeszłych>>

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.