Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2018-11-09

Kiedy używać czasu Future Perfect?

 

Czas Future Perfect Simple - struktura

 

Czas Future Perfect Simple składa się z operatorów “will have” oraz orzeczenia w postaci czasownika w trzeciej formie. Dla przypomnienia - czasowniki regularne przyjmują końcówkę -ed, natomiast w przypadku czasowników nieregularnych należy zastosować formę z trzeciej kolumny tabeli. Forma jest taka sama dla wszystkich osób gramatycznych.

 

ZDANIA TWIERDZĄCE

 

Zdania twierdzące  czasie Future Perfect Simple budujemy według następującego schematu:

 

podmiot + will + have + orzeczenie (czasownik w trzeciej formie)

 

np. I will have finished this report by Friday.

     They will have been married for twenty years  next month.

     She will have run ten kilometers by noon.

 

ZDANIA PRZECZĄCE

 

Zdania przeczące w czasie Future Perfect Simple tworzymy dodając “not”. Pamiętaj, że w języku nieformalnym “will not” zmienia się w formę skróconą “won’t”. Schemat zdania przeczącego wygląda następująco:

 

podmiot + will + not + have + orzeczenie (czasownik w trzeciej formie)

 

np. I won’t have finished this report by Friday.

      They won’t have been married for twenty years  next month.

      She won’t have run ten kilometers by noon.

 

ZDANIA PYTAJĄCE

 

Pytania w czasie Future Perfect Simple tworzymy przy stosując inwersję, czyli zamianę miejscami podmiotu i operatora. Mówiąc najprościej, aby powstało pytanie, należy umieścić słówko “will” przed podmiotem. Oto schemat zdania pytającego:

 

(Wh-) will + podmiot + have + orzeczenie (czasownik w trzeciej formie)

 

np. Will you have finished this report by Friday?

     How long will they have been married next month?

     How many kilometers will she have run by noon?

 

Future Perfect Simple - zastosowanie

 

Czas Future Perfect Simple jest czasem przyszłym dokonanym, co oznacza, że stosujemy go tylko w dwóch określonych przypadkach:

 

- kiedy chcemy powiedzieć, że jakaś czynność w przyszłości zostanie zakończona przed określonym momentem / punktem w czasie: John will have painted the fence by the weekend.

 

- mówiąc, jak długo czynność lub stan będą trwały w danym momencie w przyszłości: Mary will have lived in New York for 20 years next year.

 

Zapraszamy do odwiedzania naszego bloga. Już w przyszłym tygodniu - Future Perfect Continuous!

 

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

 

 

ENGLISH VERSION

When to use Future Perfect tense?

 

Future Perfect tense is usually one of the last tenses that English learners have to do with. That is one of the reasons why it is often perceived as difficult and not necessary. In fact, though neither its structure nor usage are too complicated. It’s good to know that contrary to the common opinion it is used by native speakers in everyday conversations. When you get to know it a bit better, it also turns out to come in quite in handy :)

 

Future Perfect Simple - the structure 

 

Future Perfect Simple tense is made up of the auxiliary verbs “will have” and the past participle. Just a small reminder - in case of regular verbs it’s enough to add the -ed ending and in case of the irregular verbs the third form from the irregular verbs chart should be used. The grammar form is identical for all the persons.

 

POSITIVE SENTENCES

 

Positive sentences in Future Perfect Simple tense are constructed according to the following formula:

 

subject + will + have + verb (in the third form)

 

eg. I will have finished this report by Friday.

     They will have been married for twenty years next month.

     She will have run ten kilometers by noon.

 

NEGATIVE SENTENCES

 

Negative sentences in Future Perfect Simple tense are created by adding “not”. Remember that in the informal speech “ill not” turns into the short form “won’t”. The formula for negative sentences is as shown below:

 

subject + will + not + have + verb (in the third form)

 

eg. I won’t have finished this report by Friday.

     They won’t have been married for twenty years next month.

     She won’t have run ten kilometers by noon.

 

QUESTIONS

 

Questions in Future Perfect Simple are created by means of inversion, which means putting the auxiliary verb “will” in front of of the subject:

 

(Wh-) will + subject + have + verb (in the third form)

 

eg. Will you have finished this report by Friday?

     How long will they have been married next month?

     How many kilometers will she have run by noon?

 

Future Perfect Simple - when to use it 

 

Future Perfect Simple is a completed future tense, which means that we only use it in two specific situations:

 

- when you want to say that the given action will be completed before the stated moment in the future: John will have painted the fence by the weekend.

 

- when you want to state the period of time between the beginning and finishing of the action in the future: Mary will have lived in New York for 20 years next year.

 

Visit our blog! Next week we will discuss another tense - Future Perfect Continuous!

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

Czas Future Perfect to zwykle jeden z ostatnich czasów, z jakim stykają się osoby uczące się języka angielskiego. Między innymi z tego powodu cieszy się złą sławą i postrzegany jest jako trudny i niepotrzebny. W rzeczywistości ani jego struktura, ani zastosowanie nie są specjalnie skomplikowane. Warto także zdawać sobie sprawę, że wbrew potocznej opinii, jest on na codzień używany przez native speakerów. Przy bliższym poznaniu okazuje się również całkiem przydatny :)

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem