Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2024-03-22

Jak opisać wykresy, grafiki i diagramy w prezentacji w języku angielskim?

Opis wykresu po angielsku przykład

Weźmy da przykładu taki opis, który może mieć miejsce w trakcie prezentacji:

"Na tym wykresie liniowym przedstawione są miesięczne przychody firmy XYZ od stycznia do grudnia zeszłego roku. Linia trendu ukazuje wyraźny wzrost przychodów w pierwszym kwartale, ze stabilizacją w drugim i trzecim kwartale, a następnie ponownym wzrostem w ostatnim kwartale. Możemy zauważyć, że najwyższe przychody zostały osiągnięte w czerwcu i listopadzie, a najniższe w kwietniu. Ogólnie rzecz biorąc, tendencja wzrostowa jest widoczna w analizowanym okresie".

Jak wygląda to w języku angielskim?

'The line chart illustrates the monthly revenues of company XYZ from January to December of last year. The trend line shows a clear increase in revenues in the first quarter, with stabilization in the second and third quarters, followed by another rise in the final quarter. We can observe that the highest revenues were achieved in June and November, while the lowest occurred in April. Overall, an upward trend is evident during the analysed period'.

Opis wykresu liniowego po angielsku - słownictwo

Oto podstawowe słownictwo angielsko-polskie używane do opisu wykresów liniowych:

Line Chart - Wykres liniowy

X-axis - Oś X

Y-axis - Oś Y

Change - Zmiana

Trend - Trend

Increase - Wzrost

Decrease - Spadek

Maximum - Maksimum

Minimum - Minimum

Data Points - Punkty danych

Trend Line - Linia trendu

To plot - Tworzyć wykres

To depict - Przedstawiać

To illustrate - Ilustrować

To show - Pokazywać

To represent - Reprezentować

Opis wykresu słupkowego po angielsku - słownictwo

Oto podstawowe słownictwo angielsko-polskie używane do opisu wykresów słupkowych:

Bar Chart - Wykres słupkowy

Bars - Słupki

Bar chart - Wykres słupkowy

Comparison - Porównanie

Value - Wartość

Category - Kategoria

Percentage - Procent

Scale - Skala

Distribution - Rozkład

Series - Szereg

Categories - Kategorie

Vertical Axis - Oś pionowa

Horizontal Axis - Oś pozioma

Comparison - Porównanie

To compare - Porównywać

To contrast - Kontrastować

To analyze - Analizować

To interpret - Interpretować

Opis wykresu kołowego po angielsku - słownictwo

Oto podstawowe słownictwo angielsko-polskie używane do opisu wykresów kołowych:

Pie Chart - Wykres kołowy

Slices - Kawałki

Categories - Kategorie

Share - Udział

Sector - Sektor

Percentage - Procentowy

Dominant - Dominujący

Others - Pozostałe

Proportions - Proporcje

Analysis - Analiza

Circle - Kółko

Total - Łącznie

To represent proportions - Reprezentować proporcje

To show distribution - Pokazywać rozkład

To highlight - Podkreślać

To emphasize - Akcentować

To visualize percentages - Wizualizować procenty

To demonstrate composition - Demonstrować skład

To present breakdown - Prezentować podział

Prezentacja po angielsku wykresy

Oto lista najpotrzebniejszych angielskich zwrotów podczas robienia prezentacji:

Introduction (Wstęp prezentacji):

Good morning/afternoon/evening, ladies and gentlemen.

Welcome to [nazwa wydarzenia/prezentacji].

Today, I'm here to talk about…

Let me begin by introducing myself...

Outlining the Agenda (Przedstawienie agendy prezentacji):

Firstly, I will discuss...

Next, I'll move on to...

After that, I'll cover...

Finally, I'll conclude with...

Transitioning Between Points (Przechodzenie między punktami prezentacji):

Now, let's turn our attention to...

Moving on to the next point...

Let's delve deeper into...

This brings us to our next topic...

Presenting Data (Prezentacja danych prezentacji):

According to the data...

As you can see from the graph/chart...

In this diagram, it's clear that...

The statistics reveal that...

Highlighting Key Points (Podkreślanie kluczowych punktów prezentacji):

The main takeaway here is...

It's important to note that...

One key point to remember is...

This is significant because...

Emphasizing (Podkreślanie prezentacji):

It's crucial to understand that...

This is particularly important because...

I cannot stress enough the importance of...

This should not be overlooked...

Summarising (Podsumowanie prezentacji):

To summarise what we've discussed...

In conclusion...

To sum up...

To recap...

Closing (Zakończenie prezentacji):

Thank you for your attention.

I appreciate your time.

If there are any questions, I'd be happy to answer them.

I look forward to any feedback or questions you may have.

Handling Questions (Odpowiadanie na pytania prezentacji):

Yes, that's a valid point.

Could you please repeat the question?

I'm glad you asked that.

Let me clarify...

Przykładowy opis wykresu po angielsku

Wersja angielska:

The bar chart above illustrates a comparison of expenditures for various purposes in the year 2023. We can observe that the highest amount of funds was allocated to education, accounting for 40% of the total budget. Next, we see that 30% of the budget was allocated to healthcare, and 20% to entertainment. Expenditures on transportation and other purposes make up the remaining 10%. This is significant as it shows how society prioritises its expenditures.

Wersja polska:

Powyższy wykres słupkowy przedstawia porównanie wydatków na różne cele w roku 2023. Możemy zauważyć, że najwięcej środków zostało przeznaczonych na edukację, co stanowi 40% całkowitego budżetu. Następnie widzimy, że 30% budżetu przeznaczono na opiekę zdrowotną, a 20% na rozrywkę. Wydatki na transport i inne cele stanowią pozostałe 10%. Jest to istotne, ponieważ pokazuje, jak społeczeństwo priorytetyzuje swoje wydatki.

Angielski opis wykresu

Pozostaje tylko jedno pytanie na koniec: If there are any questions, I'd be happy to answer them. Czyli, jeśli macie jakiekolwiek pytania, będzie mi miło na nie odpowiedzieć. Naprawdę. Ponieważ, temat prowadzenia prezentacji i opisywania wykresów, diagramów i nazywania danych po imieniu jest nie lada wyzwaniem, ale przecież jesteśmy tu, aby wam pomóc.

Niewątpliwie, prezentacja często jest zadaniem, które generuje bardzo dużo stresu i wątpliwości. Co więcej, "dowiezienie" takiej prezentacji w języku angielskim potęguje ten stres, w szczególności gdy trzeba opisać wykres, grafiki czy diagramy. W tym kontekście nie ma za bardzo miejsca na improwizację (czy język ciała). Musimy użyć konkretnych terminów, zwrotów i nazw własnych. Jak przygotować się do takich prezentacji pod kątem słownictwa? Spieszymy na ratunek!

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem