Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2019-05-21

Nauka angielskiego w międzyczasie - czy to w ogóle działa?

 

Brak czasu - główny problem z nauką języka angielskiego

 

Wykorzystywanie tak zwanego międzyczasu jest świetnym sposobem na udoskonalenie swojej znajomości języka obcego. Było to zapewne możliwe również w przeszłości, jednak obecne czasy i powszechnie dostępna zaawansowana technologia, oferują całą masę narzędzi do ćwiczenia angielskiego. Oto kilka z nich:

 

- ucz się jednego nowego słówka dziennie - nie brzmi to zbyt przerażająco, prawda? Jest to cel łatwy do osiągnięcia, nawet przy bardzo napiętym grafiku. Staraj się wykorzystywać nowe wyrazy przy każdej okazji. Łatwiej je zapamiętasz, jeśli skupisz się na słownictwie związanym ze swoją pracą lub hobby.

 

- zmień ustawienia swoich urządzeń na język angielski - to szybki, prosty i skuteczny sposób na poznanie i utrwalenie nowych słówek. Ustaw język angielski w swojej nawigacji samochodowej, nawet nie zauważysz, kiedy zapamiętasz często powtarzające się wyrażenia typu “skręć w lewo”.

 

- zmień ustawienia swoich profili społecznościowych na język angielski - bardzo szybko utrwalisz słówka takie jak “share” czy “like”. Skoro o mediach społecznościowych mowa - nie zapomnij “polubić” profili swoich ulubionych zagranicznych gwiazd i śledzić ich w każdej wolnej chwili. Nauka angielskiego w ten sposób to czysta przyjemność.


- czytaj wiadomości po angielsku - w ten sposób problem z nauką angielskiego rozwiążą osoby na przynajmniej średnio-zaawansowanym poziomie znajomości języka. Jeżeli czas w drodze do pracy lub na uczelnię spędzasz, sprawdzając, co ciekawego dzieje się na świecie, rób to na anglojęzycznych portalach informacyjnych. Korzyść z tego jest podwójna - po pierwsze skuteczna nauka języka angielskiego. Po drugie - poszerzone horyzonty i większa wiedza ogólna o świecie.

 

Nauka angielskiego dla wymagających

 

Czy wiesz, że naukę języka angielskiego można dostosować do swojego grafiku? System nauki, który proponuje szkoła Speak Up, umożliwia uczęszczanie na zajęcia z lektorem w dogodnym dla Ciebie czasie, o różnych porach dnia. Dodatkowo możesz wybierać pomiędzy zajęciami w szkole stacjonarnej lub online, w zaciszu swojego domu, bez konieczności dojazdu i szukania miejsca parkingowego.

 

System Speak Up pozwala także na wykorzystanie “międzyczasu” poprzez wykonywanie interesujących ćwiczeń multimedialnych, do których możesz sięgać w dowolnej chwili. Już kilka minut dziennie sprawi, że poziom Twojego angielskiego poszybuje!

 

 

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

 

 

ENGLISH VERSION

Learning English in the meantime - does that work at all?

 

Most of adults who wish to master English need to face the same problem - lack of time. Work, family and everyday chores are usually time-consuming enough to make it impossible to attend regular classes that always take place at the same time or to revise the material diligently at home. May learning English in the meantime be the answer to this problem?

 

Lack of time - the main problem with learning English 

 

Using so-called meantime is a great way to improve your foreign language skills. Most probably it was also possible in the past, however, present times and easily-accessible advanced technology offer numerous opportunities and tools for practising English. Here are just a few of them:

 

- learn one new word a day - that doesn’t sound too scary, does it? It is a target easy to achieve, even if your daily schedule is really full. Try to use the newly learnt words on every occasion. You will memorize them faster if you focus on vocabulary connected with your job or hobby.

 

- change the settings of your devices to English - it is a quick, simple and effective way of learning and remembering new vocabulary. Set your sat-nav to English and you won’t be able to notice when you have learnt often used expressions such as “turn left”.

 

- change the language of your social media profiles to English - you will remember words like “share” or “like” in no time. Since we are on the topic of social media - don’t forget to “like” the profiles of your favourite foreign celebrities and check on them whenever you can. Learning English in that way is a pure pleasure.


- read news in English - this way of learning English is recommended  for those who are on the pre-intermediate level at least. If you habitually check what is happening in the world while you are on your way to work or university, keep doing it, just switch to English news websites. You will benefit in two different ways. First of all, you will learn English in a very efficient way. Secondly, you will widen your horizons and extend the general knowledge about the world.

 

English course for high-quality seekers 

 

Do you know that your English lessons can actually be adjusted to your schedule? The system offered by Speak Up School enables you to attend classes with teachers at times convenient for you and at different times of the day. Additionally, you can choose between classes in a school or online, in the comfort of your own house, without the need of looking for a free parking place.

 

The Speak Up system also allows you to use “the meantime” by doing interesting multimedia exercises which you can reach to at any moment. As little as a few minutes a day will make your level of English soar!

 

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

Większość dorosłych osób, które pragną nauczyć się języka angielskiego, staje w obliczu tego samego problemu - braku czasu. Praca, rodzina i codzienne obowiązki są zwykle na tyle absorbujące, że lekcje w stałych porach oraz regularne powtarzanie materiału w domu nie wchodzą w rachubę. Czy nauka angielskiego w międzyczasie może być rozwiązaniem tego problemu?

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem