Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2019-05-16

Dwujęzyczność u dzieci - mit czy przełomowe odkrycie w macierzyństwie?

 

Czym jest dwujęzyczność?

 

Łacińskie słowo “bilinguis” oznacza “sprawny w dwóch językach”.  W czasach średniowiecznych terminu tego używano w znaczeniu “sprytny, zaradny”. W 1953 roku amerykański językoznawca Leonard Bloomfield stworzył definicję dwujęzyczności jako “zdolności do mówienia dwoma językami jak osoby jednojęzyczne”. Definicja ta obowiązywała dość długo.

 

Obecnie uważa się, że nie istnieje coś takiego, jak idealna dwujęzyczność. W zależności od doświadczeń życiowych, w konkretnych sferach życia może dominować jeden z języków. Za dwujęzyczność uważa się “zdolność jednostki do używania regularnie więcej niż jednego języka”.

 

Dwujęzyczność u dzieci -  fakty i mity

 

Poniżej rozwiewamy najczęstsze wątpliwości dotyczące wczesnej nauki języka angielskiego i dwujęzyczności u dzieci.

 

Mit 1 - zbyt wczesna nauka języka angielskiego opóźnia naukę języka ojczystego

 

Zdarza się, że rodzice obawiają się, że jeśli ich pociecha rozpocznie naukę języka obcego, zanim zacznie dobrze mówić i pisać w języku ojczystym, dwa systemy językowe zaczną jej się mylić, co opóźni prawidłowe opanowanie języka polskiego. Nic bardziej mylnego. Dzieci w naturalny sposób “przełączają się” z jednego języka na drugi. Nie zapominajmy również, że nauka angielskiego na wczesnym etapie opiera się na zabawie, a mózg malucha jest o wiele bardziej chłonny i nastawiony na przyswajanie nowej wiedzy, niż osoby dorosłej.

 

Mit 2 - nie ma sensu zaczynać nauki języka obcego, zanim dziecko pójdzie do szkoły

 

To kolejny popularny, a jednocześnie - szkodliwy mit. Badania przeprowadzone przez grupę naukowców z Minnesota University udowodniły, że dwujęzyczność u dziecka najłatwiej osiągnąć poprzez rozpoczęcie nauki angielskiego przed ukończeniem pierwszego roku życia. Na pewno nie należy zwlekać z ekspozycją malucha na kontakt z językiem angielskim dłużej niż do trzecich urodzin.

 

Mit 3 - dwujęzyczność u dzieci jest możliwa do osiągnięcia tylko poprzez wyjazd za granicę

 

Nie da się ukryć, że mały człowiek, do którego rodzice mówią w jednym języku, a cała reszta społeczeństwa - koledzy, nauczyciele itd. - w drugim, szybko i w naturalny sposób opanuje dwa języki. Jest to kwestia przetrwania. Nie oznacza to jednak, że dwujęzyczności u dziecka nie da się osiągnąć bez podejmowania decyzji o emigracji. Badania dowiodły, że dzieci mające przez godzinę dziennie sesję z native speakerem po miesiącu osiągały taki sam stopień percepcji języka obcego jak ojczystego. Rodzice, o ile sami znają język obcy, samodzielnie mogą wprowadzać go do użycia w formie zabawy. Możesz np. ustalić, że codziennie w danej porze mówisz do dziecka wyłącznie w języku angielskim.

 

Dwujęzyczność stanowi fantastyczny kapitał w życiu każdego człowieka. Warto zadbać o rozwój tej kompetencji u swoich dzieci. Jeśli nie jesteś pewien, czy potrafisz to zrobić samodzielnie, skorzystaj z pomocy renomowanej szkoły językowej. Zapisz swoją pociechę na kurs języka angielskiego dla dzieci.

 

 

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

 

 

ENGLISH VERSION

Bilingualism - a myth or a breakthrough discovery in maternity?

 

Every parent wishes to grant their children the best possible start in life. One of the competences that beyond any doubt makes achieving that goal easier is fluency in a foreign language. What is bilingualism? How to achieve it in your child? What are the most common myths regarding learning English at an early stage of life? You will find answers to these questions in our article.

 

What is bilingualism? 

 

The Latin word “bilinguis” means “savvy in two languages”. In the medieval times the term was used as a synonym of “smart, resourceful”. In 1953 an American linguist Leonard Bloomfield defined bilingualism as “an ability to speak two languages like a monolingual person”. This definition stood for quite a long time.

 

Currently it is believed that there is no such thing as a perfect bilingualism. Depending on life experiences, one of the languages may dominate given spheres of life. Bilingualism is defined as “an ability to use on regular basis more than one language”.

 

Bilingualism in children - facts and myths 

 

Below we discuss the most common doubts regarding learning English at an early age and bilingualism in children.

 

Myth 1 - learning English too early sets back acquirement of the mother tongue

 

It happens that parents are worried that if their baby starts learning a foreign language before it masters speaking and writing in their first language, the two language systems will get confused, which will set back learning Polish. They couldn’t be more wrong. Children “switch” naturally between languages. We should also remember that learning English at an early stage is based on fun and a small baby’s brain is much more receptive and set to acquire new knowledge than in case of an adult.

 

Myth 2 - learning a foreign language before a child goes to school is pointless.

 

Another popular and harmful myth. A research done by a group of scientists at Minnesota University proved that bilingualism is easiest achieved when a child is exposed to a second language before turning one year old. You definitely shouldn’t wait to start teaching the child English later than their third birthday.

 

Myth 3 - a child can only be bilingual if we move abroad.

 

It can’t be denied that a young man who is talked to in one language by their parents and in a different language by the rest of the society - friends, teachers, etc.- will quickly and naturally master both languages. That’s a question of survival. It doesn’t mean, though that in order to make your children bilingual you have to emigrate. It has been proven that children who took part in a one-hour session with native speakers after just one month achieved the same level of perception of the second language as of the first one. Parents, if only they can speak English, may introduce it to their children in the form of fun.You can e.g. decide that at a given time of the day you only use English to address your child.

 

Bilingualism is a great capital for everyone. It’s definitely worth to develop this competency in your children. If you are not sure if you are able to do that, get help from a professional language school.

 

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

Każdy rodzic pragnie zapewnić swoim pociechom jak najlepszy start w życie. Jedną z kompetencji, która niewątpliwie ułatwia osiągnięcie tego celu, jest biegła znajomość języka obcego. Czym jest dwujęzyczność? Jak ją osiągnąć u swojego dziecka? Jakie są najczęstsze mity dotyczące wczesnej nauki angielskiego? Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdziesz w naszym artykule.

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem