Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2020-03-23

Jak napisać artykuł publicystyczny po angielsku?

Jak powinien wyglądać artykuł publicystyczny po angielsku - budowa

Artykuł (ang. article) to forma wypowiedzi pisemnej przeznaczona do publikacji w gazecie, czasopiśmie, a obecnie także w internecie. Celem artykułu jest przedstawienie i rzeczowe omówienie danego zagadnienia (w przypadku artykułu na maturze jest ono zawarte w poleceniu). Aby dobrze napisać artykuł, musisz znać zasady komponowania różnych typów tekstów: raportu, opisu, opowiadania, rozprawki i recenzji, ponieważ mogą one być wykorzystane w tej formie wypowiedzi. 

Zanim przystąpisz do pisania artykułu po angielsku, zastanów się, kim jest jego odbiorca i gdzie miałby się on ukazać. Od tego zależy styl, który powinieneś zastosować. W artykule może to być styl formalny, półformalny lub nieformalny

Pamiętaj, że dobrze skomponowany artykuł składa się z czterech elementów: tytułu, wstępu, rozwinięcia i zakończenia.

Jak powinien wyglądać tytuł w artykule

Tytuł (nagłówek) w artykule w języku angielskim musi być krótki i ciekawy. Jego zadaniem jest przyciągnięcie uwagi odbiorcy i zachęcenie go do zapoznania się z treścią artykułu. Dobry nagłówek artykułu po angielsku jest krótkim streszczeniem samego artykułu.

Mimo że tytuł to najkrótsza część artykułu, jego forma obwarowana jest sporą ilością zasad,  o których nie wolno Ci zapomnieć:

 • stosuj uproszczone formy językowe, tutaj zdecydowanie treść ma priorytet,
 • w czasie przeszłym, w stronie biernej, pomiń czasownik “to be”, np. Genius scientist was awarded. 
 • nie używaj przedimków a/an/the,
 • w odniesieniu do przyszłości stosuj konstrukcję to be + past participle, np. New hospital to be built in town. lub to + infinitive np. Dog shelter to accept no more dogs?
 • w odniesieniu do niedawnej przeszłości stosuj czas Past Simple, np. Tornado hits Colorado.
 • skracaj wszystko, co da się skrócić, zwłaszcza nazwy własne, np. UK to close borders.
 • stosuj pytania retoryczne, wyrażenia idiomatyczne i przysłowia,
 • jeśli to możliwe, pomijaj czasowniki, np. Protests across the country. 

Jak powinien wyglądać wstęp w artykule

Artykuł prasowy po angielsku nie może obyć się bez wstępu. Stanowi on krótkie wprowadzenie do treści tekstu i poruszanego tematu. To ze wstępu czytelnik może wywnioskować, czy artykuł jest opowiadaniem, relacją, opisem, rozprawką, itd. Pamiętaj, że możesz, a nawet powinieneś wzbogacić go własną opinią.

Przydatne zwroty i słownictwo we wstępie do artykułu

Ponieważ artykuł publicystyczny może zawierać w sobie elementy innych form pisemnych, brak jest żelaznych reguł co do tego, jakich wyrażeń należy używać w jego wstępie. Przydatne mogą być następujące frazy:

Nowadays almost everyone…- W dzisiejszych czasach prawie każdy…

As … is becoming more popular, more and more people… - Ze wzrostem popularności … coraz więcej osób…

Public opinion has always been divided on the subject of … - Opinię publiczną zawsze dzielił temat…

According to the latest research... - Według ostatnich badań…

Have you ever dreamt of… ? - Czy kiedykolwiek marzyłeś o...?

There has been a lot of discussion in the media about… - W mediach dużo dyskutuje się o…

Do you know that…? - Czy wiesz, że …?

Did you hear about…? - Czy słyszałeś o…?

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

 

 

Jak powinno wyglądać rozwinięcie w artykule publicystycznym po angielsku?

Główną częścią artykułu jest jego rozwinięcie. Powinno składać się z przynajmniej dwóch akapitów, z których każdy logicznie i szczegółowo omawia poruszane kwestie. W zależności od tego, jaki jest temat artykułu, mogą one zawierać elementy opisu ludzi, zdarzeń lub miejsca, opowiadać o przebiegu wydarzeń, poddawać ocenie zjawisko, zachowania, wydarzenie, itd. (jeżeli pisany przez Ciebie artykuł jest recenzją) lub wyrażać i uzasadniać Twoje stanowisko w jakiejś sprawie.

Przydatne zwroty i słownictwo w rozwinięciu artykułu

Jakie zwroty i wyrażenia mogą okazać się przydatne podczas tworzenia rozwinięcia artykułu? Tak jak w przypadku wstępu, słownictwo użyte w rozwinięciu zależy od tego, czy Twój artykuł jest bardziej recenzją, rozprawką, opisem, itd. Najważniejsze jest, abyś jasno, rzeczowo i logicznie przedstawił swoje argumenty, przebieg wydarzeń, opinię lub fakty.

Oto kilka zwrotów, które możesz wykorzystać w artykule po angielsku:

Imagine... - Wyobraź sobie, że…

The most important advantage/disadvantage of … is … - Najważniejszą zaletą/ wadą … jest...

Let's suppose that... - Załóżmy, że…

In addition to .. - W dodatku,

Take ... for example/instance. - Weźmy ... za przykład.

According to… - Według

On the one hand - Z jednej strony

On the other hand - Z drugiej strony

Nevertheless - Niemniej

In spite of - Pomimo

For instance - Na przykład

This movie/book conveys a beautiful and important message. - Ten film/książka niesie piękne i ważne przesłanie.

The plot makes the film/book a masterpiece. - Treść czyni film/książkę arcydziełem.

... seems to be – ... wydaje się być

Due to ... – Z powodu ...

How come ... ? – Jak to się stało, że ... ?

Yet, ... – Jednak, …

Apparently,/On the surface,/Seemingly, - Pozornie,

The issue/problem is/will be ... – Ten problem jest/będzie ...

It is vital/essential/key to ... – Ważne jest, aby …

As far as … is concerned. - Jeżeli chodzi o...

Jak powinno wyglądać zakończenie artykułu?

Zakończenie artykułu podsumowuje problem, podaje wnioski i zamyka treść w logiczną całość. Pamiętaj, podobnie jak tytuł i wstęp, zakończenie powinno wzbudzić w czytelniku emocje i zrobić na nim wrażenia tak, aby zapamiętał treść artykułu. 

Przydatne zwroty i słownictwo do zakończenia artykułu publicystycznego

Jak zakończyć artykuł publicystyczny po angielsku? Możesz postawić pytanie, które skłoni czytelnika do dalszych rozważań. Inną możliwością jest wyrażenie własnej opinii lub podsumowanie tekstu. Oto kilka wyrażeń, które pomogą Ci napisać świetne zakończenie dla swojego artykułu.

To sum up,/Summing up, - Podsumowując,

On the whole, - Ogólnie rzecz ujmując,

All things considered, - Biorąc wszystko pod uwagę,

All in all, - Podsumowując,

In conclusion,/to conclude, - Konkludując,

I strongly feel that, - Głęboko wierzę, że …

I am totally against… - Jestem całkowicie przeciwny….

I have to express my disapproval… - Muszę wyrazić swoją dezaprobatę w stosunku do…

I could not agree more that… - Całkowicie się zgadzam, że...

Błędy, jakich należy unikać przy pisaniu artykułu w języku angielskim

Artykuł do gazety po angielsku to dość długa wypowiedź pisemna, co zwiększa niebezpieczeństwo popełnienia błędu. Poza tymi natury ortograficznej, gramatycznej czy stylistycznej, warto upewnić się, że do Twojej pracy nie wkradł się jeden z poniższych.

Brak planu

Zanim zaczniesz pisać artykuł, przygotuj plan, najlepiej w punktach. To pozwoli Ci uniknąć chaosu, który może zniechęcić każdego czytelnika. Bez przemyślenia i zaplanowania pracy, możesz stracić wenę, albo pogubić się w tym, co chciałeś napisać. 

Pisanie nie na temat

Przed rozpoczęciem pracy przeczytaj temat przynajmniej dwa razy. Nawet najciekawszy, poprawny gramatycznie i stylistycznie artykuł nie zostanie oceniony pozytywnie, jeśli nie będzie odnosił się do zadanego tematu.  

Nieczytelna kompozycja

Pamiętaj, że tekst podzielony na czytelne na akapity jest łatwiejszy w odbiorze, przyjemniej się go czyta, a jego treść jest bardziej zrozumiała dla odbiorcy. Nie zapomnij o jasnym podziale tekstu na wstęp, rozwinięcie i zakończenie w osobnych akapitach.

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

 

 

Jak napisać artykuł zgodnie z wymogami na maturze, czyli co jest oceniane?

Na maturze możesz zdobyć łącznie 13 punktów za artykuł. Ocena wynika z następujących kryteriów:

 • zgodność z poleceniem - od 0 do 5 punktów,
 • spójność i logikę wypowiedzi - od 0 do 2 punktów,
 • zakres środków językowych - od 0 do 3 punktów,
 • poprawność środków językowych - od 0 do 3 punktów.

Checklista - co musi się znaleźć w Twoim artykule na maturze

Zanim oddasz pracę, upewnij się, że o niczym nie zapomniałeś. Pomoże Ci w tym krótka checklista.

Sprawdź treść

Przeczytaj stworzony przez Ciebie artykuł przed oddaniem, aby mieć pewność, że jest napisany na temat, podane w nim wydarzenia, argumenty i opinie są logiczne i rzeczowe. A całość prezentuje się ciekawie i jest angażująca dla czytelnika.

Sprawdź formę

Czy zmieściłeś się w limicie słów? Czy pamiętałeś o podziale na akapity? Czy artykuł ma wstęp, rozwinięcie i zakończenie? Czy zastosowałeś odpowiedni styl?

Sprawdź poprawność językową

Przeanalizuj artykuł pod kątem poprawności językowej. Czy dobrze zastosowałeś czasy, stronę bierną, mowę zależną i inne struktury gramatyczne? Czy nie pominąłeś przecinków i nie zrobiłeś żadnych literówek? Czy Twój artykuł jest napisany ciekawym językiem, z odpowiednią ilością przymiotników i przysłówków? 

Przykład poprawnie napisanego artykułu publicystycznego po angielsku - wzór

Poniżej prezentujemy wzór artykułu maturalnego po angielsku z elementami rozprawki - jest to najczęściej wybierana forma artykułu podczas egzaminu maturalnego.

Polecenie: Brałeś udział w szkolnej dyskusji na temat technologii w naszym życiu i jej wpływie na ilość czasu, jaki mamy na najważniejsze rzeczy, w tym związki z innymi ludźmi. Napisz artykuł, w którym zawrzesz swoją opinię na ten temat.

 

Technological progress


Many people worry that we no longer have time for the important things in life, such as relationships and thinking about ourselves and our place in the universe. This may be true to some extent but I think that in broad terms this argument is flawed.


In my great-grandparents’ time technology was slower than it is at present. Most people travelled to work on foot or by public transport and may perhaps have had more time to think about things when they were travelling. They did not have the distractions of television, the Internet or all the other technological marvels which compete for our attention to day. As a result, they probably spent more time together in conversation. 


However, I doubt if their relationships or the quality of their lives were really better. In contrast to ourselves, they had to work much longer hours, both in their jobs and in routine household tasks, because labour-saving technological devices did not exist. What is more, they did not have the financial resources or the technology to enjoy their leisure time like we do now. While they were perhaps not so stressed, in general, they could not learn, travel and relate to people all over the world with the ease that we do.


In conclusion, I do not agree that we have less time for the important things in life. On the contrary, I believe we have far greater opportunities to take advantage of the enormous variety of good things life has to offer. 


Podsumowanie

Napisanie dobrego artykułu po angielsku na maturze to poważne zadanie, które wymaga planu, pomysłu i znajomości szerokiego zakresu struktur gramatyczno-leksykalnych. Jeśli jednak wcielisz w życie wskazówki zawarte w naszym artykule, na pewno dasz radę to zrobić!

Jeżeli czujesz, że Twój poziom angielskiego wymaga poprawy przed egzaminem dojrzałości, zapisz się na kurs w szkole Speak Up. Elastyczny grafik oraz zajęcia online pozwolą Ci dopasować naukę do swojego planu zajęć. Sprawdź ofertę i zacznij się kurs już dziś!

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

 

 

Podczas matury z angielskiego na poziomie rozszerzonym będziesz musiał napisać tekst argumentacyjny na jeden z podanych tematów. Do wyboru będziesz miał dwie różne formy pisemne. Jedną z nich może być artykuł. Jak napisać ciekawy artykuł po angielsku? Z jakich elementów składa się tego typu tekst? Tego dowiesz się z naszego artykułu!

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem