ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Strona bierna - czasowniki modalne

Strona bierna (ang. passive voice) to jedna z tych konstrukcji gramatycznych, które po prostu musisz znać, jeśli chcesz rozumieć native speakerów i samemu reprezentować przyzwoity poziom znajomości języka angielskiego. Zasady stosowania strony biernej znajdziesz w artykule Strona bierna - opis. W niniejszym tekście umieściliśmy informacje o tym, jak należy budować zdania w passive voice z czasownikami modalnymi.

 

Tworzenie strony biernej po czasownikach modalnych

Budowa strony biernej z czasownikami modalnymi jest bardzo prosta. Musisz jednak wiedzieć, że wygląda to nieco inaczej w czasie teraźniejszym, a inaczej, kiedy mówimy o przeszłości.

 

Czas teraźniejszy

W czasie teraźniejszym schemat zdania w stronie biernej po czasownikach modalnych wygląda następująco:

podmiot + czasownik modalny + be +  past participle (czasownik w III formie/z końcówką -ed)

Przeczenia i pytania tworzymy dokładnie tak samo, jak w każdym innym zdaniu z czasownikiem modalnym, czyli dodając not (przeczenie) oraz przez inwersję (pytania). To dość proste, biorąc pod uwagę fakt, że konstrukcja ta wygląda identycznie dla wszystkich osób gramatycznych, a czasownik modalny i be nie odmieniają się w żaden sposób. 

Popatrz na przykłady zdań ze stroną bierną po czasowniku modalnym:

 • can 

This task can be completed in two hours. - To zadanie może być ukończone w dwie godziny.

I’m sorry, but your laptop can’t be repaired. - Przykro mi, ale Twój laptop nie może być naprawiony.

When can this tree be replanted? - Kiedy to drzewo może zostać przesadzone?

 

 • could 

I think our problem could be solved easily if we asked John for help. - Myślę, że nasz problem mógłby zostać łatwo rozwiązany, jeśli poprosilibyśmy Johna o pomoc.

This experiment couldn’t be run without special equipment. - Ten eksperyment nie mógłby być przeprowadzony bez specjalnego sprzętu.

Could we be informed about your decision any sooner? - Czy moglibyśmy zostać poinformowani o Twojej decyzji wcześniej?

 

 • may

My book may be published soon. - Moja książka może być wkrótce wydana.

Children may not be let in this restaurant. - Dzieci nie mogą zostać wpuszczone do tej restauracji.

May the conflict be resolved by the politicians? - Czy ten konflikt może zostać rozwiązany przez polityków?

 

 • might 

Jane might be engaged in this business. - Jane jest, być może, zaangażowana w ten interes.

Our suppliers might not be informed about the new procedures. - Nasi dostawcy mogą nie być poinformowani o nowych procedurach. 

When might this issue be discussed? - Kiedy ta kwestia może być omówiona?

 

 • should

This office should be cleaned immediately! - To biuro powinno zostać natychmiast posprzątane!

Such topics shouldn’t be discussed publicly. - Takie tematy nie powinny być omawiane publicznie.

How should this fabric be washed? - Jak powinien być prany ten materiał?

 

 • ought to

Taxes ought to be paid by all working citizens. - Podatki powinny być płacone przez wszystkich pracujących obywateli.

Children oughtn’t to be forced to work physically. - Dzieci nie powinny być zmuszane do pracy fizycznej. 

When ought it to be done? - Kiedy to powinno być zrobione?

 

 • must 

Your room must be cleaned regularly! - Twój pokój musi być posprzątany regularnie!

Must those changes be introduced so abruptly? - Czy te zmiany muszą być wprowadzane tak gwałtownie?

 

 • mustn’t

Luggage mustn’t be left unattended. - Bagaż nie może być pozostawiany bez opieki.

Why mustn’t sleepwalkers be woken up? - Dlaczego lunatyków nie wolno budzić? 

 

Musimy pamiętać, że w języku angielskim istnieją czasowniki “pół modalne” (ang. semi-modals), które podlegają takim samym zasadom tworzenia pytań i przeczeń, jak “zwykłe” czasowniki. Co ważne, występują one także w czasie przyszłym, przeszłym i w czasach perfektowych. Także po nich możemy użyć strony biernej, która zawsze przyjmuje wtedy formę: nieodmienione “be” + III forma czasownika/czasownik z końcówką -ed:

 • have to/don’t have to

Tickets have to be shown to the ticket collector. - Bilety muszą zostać pokazane konduktorowi.

This report has to be sent monthly. - Ten raport musi być wysyłany co miesiąc.

This shirt doesn’t have to be dry-cleaned.You can throw it into the washing machine. - Ta koszula nie musi być czyszczona chemicznie. Możesz wrzucić ją do pralki.

How often do those plants have to be watered? - Jak często muszą być podlewane te rośliny?

This car had to be taken to the mechanic. - Ten samochód musiał zostać zabrany do mechanika. 

The house will have to be renovated. - Dom będzie musiał być wyremontowany.

 • need to 

This fish needs to be fried for at least 30 minutes. - Ta ryba musi być smażona przynajmniej 30 minut.

The laws don’t need to be changed. It’s enough if people start to observe them. - Przepisy nie muszą być zmieniane. Wystarczy, że ludzie zaczną ich przestrzegać.

Why do we need to be questioned? - Dlaczego musimy zostać przesłuchani?

He didn’t need to be driven home. He had his own car. - On nie musiał być odwieziony do domu. Miał własny samochód.

This proposal will need to be discussed in greater detail. - Ta propozycja będzie musiała być omówiona bardziej szczegółowo.

 

Czas przeszły

Strona bierna po czasownikach modalnych wyrażająca czas przeszły wymaga użycia innej formy czasownika to be:

podmiot + czasownik modalny + have been + czasownik w III formie/z końcówką -ed

 

Przeczytaj poniższe przykłady:

 • can 

I am sorry to say that the secret can only have been revealed by someone in this household. - Przykro mi powiedzieć, że sekret mógł być zdradzony jedynie przez kogoś z tego domu.

This can’t have been left here on purpose. - To nie mogło być tutaj pozostawione celowo.

When can this man have been killed? - Kiedy ten mężczyzna mógł zostać zamordowany?

 

 • could 

I think our problem could  have been solved easily if we had asked John for help on time. - Myślę, że nasz problem mógł zostać łatwo rozwiązany, jeśli poprosilibyśmy Johna o pomoc na czas.

This experiment couldn’t have been run without special equipment. - Ten eksperyment nie mógłby być przeprowadzony bez specjalnego sprzętu.

Could they have been informed about this decision any sooner? - Czy oni mogli zostać poinformowani o tej decyzji wcześniej?

 

 • may

His book may have been published already. - Jego książka być może została już wydana.

Those people may not have been informed about the restrictions. - Ci ludzie mogli nie zostać powiadomieni o restrykcjach.

May your wallet have been lost not stolen? - Czy Pański portfel mógł zostać zgubiony, a nie skradziony?

 

 • might 

There was one manual that might have been written for soldiers.  - Była jedna instrukcja, która być może została napisana z myślą o żołnierzach. 

Our suppliers might not have been informed about the new procedures. - Nasi dostawcy mogli nie zostać poinformowani o nowych procedurach. 

What might this issue have been caused by? - Przez co mógł być spowodowany ten problem?

 

 • should

This office should have been cleaned yesterday! - To biuro powinno zostać natychmiast posprzątane!

Such decisions shouldn’t have been discussed publicly. - Takie tematy nie powinny były być omawiane publicznie.

When should the paper have been handed in? - Kiedy ta praca powinna była być oddana?

 

 • ought to

Higher taxes ought to have been introduced long time ago! - Wyższe podatki powinny były być wprowadzone dawno temu!

The workers oughtn’t to have been forced to do overtime so often. - Pracownicy nie powinni byli być zmuszani do pracy w nadgodzinach tak często.

When ought this bill to have been debated ? - Kiedy ta ustawa powinna była być omawiana?

 

 • must 

Your bicycle must have been stolen! - Twój rower musiał zostać skradziony!

These buildings must have been abandoned years ago! - Te budynki musiały zostać opuszczone lata temu!

 

Jeśli szukasz informacji, jak tworzyć stronę bierną w różnych czasach, z dwoma dopełnieniami lub w konstrukcjach bezosobowych, koniecznie przeczytaj artykuły na ten temat, które znajdziesz na naszej stronie. Zachęcamy także do zerknięcia na materiały dotyczące innych zagadnień gramatycznych, omówionych w naszym kompendium wiedzy gramatycznej Speak Up!

 

<< Strona bierna w języku angielskim

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.