ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Okresy warunkowe mieszane - Mixed Conditional

Okresy warunkowe (ang. Conditionals) to struktura gramatyczna w języku angielskim, która pozwala na mówienie o sytuacjach hipotetycznych, dywagować “co by było, gdyby”. Zdania warunkowe warto znać, ponieważ nie tylko bardzo często pojawiają się na różnego rodzaju egzaminach z języka angielskiego, ale także w naturalnych rozmowach pomiędzy native speakerami. 

W tym artykule znajdziesz informacje na temat mieszanych trybów warunkowych (ang. Mixed Conditionals), czyli zdań powstałych z połączenia dwóch różnych trybów.

 

Tworzenie okresów warunkowych mieszanych - struktura zadania Mixed Conditionals

W języku angielskim najczęściej stosowane są dwa rodzaje trybów Mixed Conditionals: II/III oraz III/II.

Podobnie, jak inne zdania warunkowe, także te mieszane okresy warunkowe (ang. Mixed Conditionals) składają się z dwóch części - zdania nadrzędnego, w którym wyrażony jest warunek oraz zdania podrzędnego, które opisuje efekt spełnienia tego warunku. 

 

1) warunek - II okres warunkowy, rezultat - III okres warunkowy

W przypadku tego okresu warunkowego najczęstszy wariant struktury zdania wygląda następująco:

 

zdanie nadrzędne (warunek)

zdanie podrzędne (rezultat)

If + Past Simple

would have + past participle (III forma/-ed)

 

Inne warianty:

zdanie nadrzędne (warunek)

zdanie podrzędne (rezultat)

 • Past Continuous - gdy warunek odnosi się do hipotetycznej czynności trwającej w danej chwili lub planu na najbliższą przyszłość. np. If we weren’t travelling, we would have gone to the party yesterday.  - Gdybyśmy teraz nie podróżowali, poszlibyśmy na to przyjęcie wczoraj. 

 • was/were going to - gdy warunek dotyczy hipotetycznego zamiaru/intencji, np. If she was going to buy a car, she wouldn't have spent all the money on holiday. - Jeśli ona zamierzałaby kupić samochód, nie wydałaby wszystkich pieniędzy na wakacje. 

 • was/were to do sth - dla wyrażenia przypuszczenia, np. If we were to buy a house, we would have started looking for it last year. - Jeśli mielibyśmy kupować dom, zaczęlibyśmy go szukać w tamtym roku.

W przypadku tej konstrukcji możemy opuścić spójnik if i zastosować inwersję:

Were we to buy a house, we would have started looking for it last year. 

 • might/could + have + past participle (III forma/-ed) - dla wyrażenia przypuszczenia, pozwolenia, zdolności lub możliwości, np. If I had a more understanding boss, I might have gone home earlier yesterday.- Gdybym miał bardziej wyrozumiałego szefa, mógłbym iść do domu wcześniej wczoraj.

 • would + have been + czasownik+ing  - dla wyrażenia skutku, który hipotetycznie trwałby w przeszłości, np. You wouldn’t have been asking me for help last night if you were more responsible. - Nie prosiłbyś mnie o pomoc wczoraj wieczorem, gdybyś był bardziej odpowiedzialny.  

 

 

 

 

 

 

2) warunek - III okres warunkowy, rezultat - II okres warunkowy

W przypadku tego mieszanego trybu warunkowego zdanie warunkowe wygląda jak w trzecim okresie warunkowym, a zdanie wyrażające rezultat - jak w drugim. Najpopularniejszy wariant to:

 

zdanie nadrzędne (warunek)

zdanie podrzędne (rezultat)

If + Past Perfect

would + bezokolicznik

 

Oczywiście, istnieją też inne możliwości: 

zdanie nadrzędne (warunek)

zdanie podrzędne (rezultat)

 • Past Perfect Continuous - gdy warunek odnosi się do hipotetycznej czynności trwającej w danej chwili w przeszłości np. If the girl hadn’t been jumping, she could walk now. - Gdyby dziewczynka nie skakała, mogłaby teraz chodzić.

 • was/were to have done sth - dla wyrażenia ograniczonego prawdopodobieństwa, np. If he was to have fired us last month, we wouldn’t be sitting and talking now.- Gdyby miał nas zwolnić w zeszłym miesiącu, nie siedzielibyśmy i nie rozmawiali teraz.


 • inwersja - w wypowiedziach formalnych możemy opuścić spójnik if i zastosować inwersję np. Had we been informed about the problem earlier, we would be helping you now. - Gdybyśmy zostali poinformowani o problemie wcześniej, pomagalibyśmy Wam teraz. 

 • If it hadn’t been for - to odpowiednik polskiego “Gdyby nie”, np. If it hadn’t been for Tina’s help, I would be out of job now. - Gdyby nie pomoc Tiny, byłbym teraz bez pracy. 

Możliwe tu jest także zastosowanie inwersji: Hadn’t it been for Tina’s help, I would be out of job now. - Gdyby nie pomoc Tiny, byłbym teraz bez pracy.


 • But for - jak powyżej np. But for Tina’s help, I would be out of job now. 
 • might/could + bezokolicznik - dla wyrażenia przypuszczenia, np. If we had left before 8, we could be in the hotel now. - Jeśli wyjechalibyśmy przed 8, moglibyśmy być już w hotelu.

 • could + bezokolicznik - dla wyrażenia pozwolenia, np. If Tom hadn’t failed his driving exam, he could use his father’s car. - Gdyby Tom nie oblał egzaminu na prawo jazdy, mógłby używać samochodu swojego ojca.

 • would/might/could + be + czasownik+ing  - dla wyrażenia skutku, który hipotetycznie trwałby w chwili mówienia lub najbliższej przyszłości, np. If I hadn’t overslept this morning, I would be sitting on the plane to Paris right now.- Gdybym nie zaspała dzisiaj rano, siedziałabym właśnie w samolocie do Paryża.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastosowanie mieszanego trybu warunkowego

Wiesz już, jak wygląda struktura zdań w mieszanych trybach warunkowych. Czy potrafisz jednak właściwie stosować Mixed Conditionals? W jakich sytuacjach używamy tego typu zdań? Zawsze ma to związek z przeszłością i teraźniejszością jednocześnie:

 

1) w przypadku mieszanego okresu warunkowego II/III warunek dotyczy teraźniejszości, a skutek przeszłości. Warunek jest niemożliwy do spełnienia i dotyczy stałych cech lub niezmiennych sytuacji, które hipotetycznie mogłyby być inne, co przyniosłoby określone skutki w przeszłości, np.

If John were taller, he could have played in a basketball team in high school. - Gdyby John był wyższy, mógłby grać w drużynie koszykarskiej w szkole średniej. 

 

Wzrost to cecha stała, taka sama w przeszłości i teraźniejszości. 

2) mieszany okres warunkowy typu III/II stosujemy, kiedy chcemy powiedzieć, że gdyby w przeszłości został spełniony jakiś warunek, to jego skutki widoczne byłyby w teraźniejszości. Warunek jest z definicji niemożliwy do spełnienia, np.

If I hadn’t read that advertisement, I wouldn’t live in this house now. - Gdybym nie przeczytała tamtego ogłoszenia, nie mieszkałabym w tym domu teraz. 

 

Przykłady użycia mieszanego okresu warunkowego w zdaniach

Oto dodatkowe przykłady zdań w mieszanych okresach warunkowych:

If John hadn’t been driving so fast when the police stopped him, he would still have his driving licence. - Gdyby John nie jechał tak szybko, kiedy zatrzymała go policja, wciąż miałby swoje prawo jazdy.

 

If it hadn’t been for Mary’s accident, we would be lying on the beach right now. - Gdyby nie wypadek Mary, leżelibyśmy teraz na plaży. 

 

If Mark weren’t so rude, he wouldn't have got fired. - Gdyby Mark nie był taki nieuprzejmy, nie zostałby zwolniony.

 

If we had more money, we could have been enjoying ourselves more on holidays. - Gdybyśmy mieli więcej pieniędzy, moglibyśmy bawić się lepiej na wakacjach. 

 

If I was going to get married, I would have accepted Mark’s proposal. - Gdybym miała zamiar wychodzić za mąż, przyjęłabym oświadczyny Marka. 

 

Melissa and John might have been dancing at our wedding if he didn’t have health issues.  - Melissa i John prawdopodobanie tańczyliby na naszym weselu, gdyby nie miał on problemów zdrowotnych. 

 

Jeżeli szukasz informacji o okresach warunkowych typu 0, 1, 2 i 3, koniecznie przeczytaj artykuły na ich temat na naszej stronie! Zachęcamy też do zerknięcia na wyjaśnienia dotyczące innych struktur gramatycznych w języku angielskim. Ucz się i systematyzuj wiedzę ze Speak Up!

 

<< Okresy warunkowe w języku angielskim

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.