ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Czasownik+gerund/infinitive/bare infinitive - konstrukcje czasownikowe

W angielskim, tak jak w polskim, istnieje pewna grupa czasowników, po których musimy postawić kolejny czasownik. W języku angielskim ten drugi może przybrać trzy różne formy: bezokolicznika poprzedzonego słówkiem to (ang. infinitive), bezokolicznika bez to (ang. bare infinitive) oraz czasownika z końcówką -ing (ang. gerund). Czy wiesz, jak prawidłowo łączyć czasowniki z poszczególnymi formami?

Angielski Online

 

Czasowniki + bezokolicznik z “to” (verb + infinitive)

Bezokolicznik z to występuje:

 • po czasownikach:
  • ask - pytać, prosić, np. He asked me to leave. - Poprosił, żebym wyszła.
  • afford - pozwolić sobie na coś, np. Jenny can’t afford to go on holidays. - Jenny nie może pozwolić sobie na wyjazd na wakacje.
  • beg - błagać, np. I’m begging you to help me. - Błagam Cię, żebyś mi pomógł. 
  • bother - silić się, starać się, np. Don't bother to pretend you care. - Nie sil się na udawanie, że ci zależy. 
  • dare - odważyć się, ważyć się, np. Don’t you dare to talk to me like that! - Nie waż się tak do mnie mówić!
  • decide - decydować, postanawiać, np. We’ve decided to get married. - Postanowiliśmy się pobrać.
  • fail - zawieść, nie powieść się, np. The machine failed to work properly. - Maszyna zawiodła i nie działała prawidłowo.
  • happen - składać się (o zbiegu okoliczności), np. This man happens to be my brother. - Tak się składa, że ten mężczyzna to mój brat.
  • intend - mieć zamiar, np. Are you intending to buy this car? - Czy mają państwo zamiar kupić ten samochód?
  • mean - mieć zamiar, np. I didn’t mean to offend you. - Nie miałem zamiaru Cię urazić.
  • pretend - udawać, np. The children are pretending to learn. - Dzieci udają, że się uczą.
  • promise - obiecywać, np. I promise to clean the dishes after dinner. - Obiecuję, że pozmywam naczynia po obiedzie.
  • refuse - odmawiać, np. Sarah refused to take part in the competition. - Sarah odmówiła wzięcia udziału w konkursie.
  • seem - wydawać się, np. He seems to be a good man. - On wydaje się być dobrym człowiekiem.
  • want - chcieć, np. I really want to help you! - Naprawdę chcę Ci pomóc!
  • wish - chcieć, życzyć sobie, np. The Queen wishes to commence the meeting. - Królowa życzy sobie rozpocząć spotkanie. 

 

 • w konstrukcji want sb to do sth, np. I want my husband to paint our bedroom. - Chcę, żeby mój mąż pomalował naszą sypialnię.
   
 • po przymiotnikach opisujących uczucia, emocje i reakcje, np. surprised, shocked, happy, np. I was happy to hear that Tom got a new job. - Ucieszyłam się, słysząc, że Tom dostał nową pracę.

 

 • w konstrukcjach: too + przymiotnik + to do sth i przymiotnik + enough to do sth, np. I’m too old to go on a disco. - Jestem za stary, żeby iść na dyskotekę. He isn’t tall enough to play basketball professionally. - On nie jest wystarczająco wysoki, żeby grać w koszykówkę zawodowo.

 

 • w konstrukcji it is difficult for sb to do sth, np. It’s difficult for Tom to be a full-time dad. - To trudne dla Toma być tatą na pełny etat. 

 

 • w konstrukcjach z przymiotnikiem w stopniu najwyższym, np. Amanda was the youngest woman to climb Mount Everest. - Amanda była najmłodszą kobietą, która wspięła się na Mount Everest.

 

 • w wyrażeniach zawierających: the only, the next, the last, the first, the second itd., np. Paparazzi were, of course, the first to come to the crime scene. - Paparazzi dotarli, oczywiście, jako pierwsi na miejsce zbrodni.

 

 • w konstrukcjach:
  • sb would prefer to do sth rather than do sth else, np. Timmy would prefer to play computer games rather than tidy his room. - Timmy wolałby grać na komputerze niż sprzątać swój pokój. 
  • have sth to do, np. I have lots of tests to mark. - Mam mnóstwo testów do ocenienia.
  • be made to do sth, np. Jenny was made to work in marketing! - Jenny została stworzona do pracy w marketingu!

 

Czasowniki + bezokolicznik bez “to” (verb + bare infinitive)

Bezokolicznik bez to występuje:

 • po czasownikach modalnych: can, could, shall, should, would, must, mustn’t, need, may, might, will, np. I could swim when I was five. - Umiałam pływać, kiedy miałam pięć lat.
 • po czasownikach:
  • let - pozwalać, np. Why did you let her go? - Dlaczego pozwoliłeś jej iść?
  • make - zmuszać, np. You can’t make me lie! - Nie możesz zmusić mnie do kłamstwa!
 • po wyrażeniach:
 • had better, np. You’d better go now. - Lepiej już idź.
 • would rather, np. I’d rather not stay here. - Wolałabym tutaj nie zostawać.

 

Czasowniki + czasownik+ing (verb + gerund)

Bezokolicznik z końcówką -ing stosujemy:

 • po czasownikach:
  • admit - przyznać, zgadzać się z czymś, np. I admitted being wrong. - Przyznałem się do bycia w błędzie.
  • appreciate - doceniać, cenić sobie np. I appreciate being left alone. - Doceniam bycie pozostawionym w spokoju.
  • avoid - unikać, np. He always avoids doing house chores. - On zawsze unika wykonywania prac domowych.
  • consider - rozważać, np. We’re considering moving to the countryside. - Rozważamy przeprowadzkę na wieś.
  • deny - zaprzeczać, np. He denies stealing the car. - On zaprzecza, że ukradł samochód.
  • detest - nienawidzić, czuć wstręt do, np. Mary detests sleeping in hostels. - Mary nienawidzi spać w hostelach.
  • dislike - nie lubić, np. I dislike travelling by plane. - Nie lubię podróżować samolotem.
  • endure - znosić, przetrwać , tolerować, np. I won’t endure working physically for so many hours a day! - Nie przetrwam pracowania fizycznie przez tyle godzin dziennie.
  • enjoy - lubić, cieszyć się czymś, np. Do you enjoy sailing? - Czy lubisz żeglowanie?
  • face - mierzyć się z czymś, stawiać czemuś czoła, np. I had to face talking to my ex-boyfriend. - Musiałam zmierzyć się z rozmową z moim byłym chłopakiem.
  • fancy - mieć na coś ochotę, np. Do you fancy going to the cinema? - Czy masz ochotę iść do kina?
  • feel like - mieć na coś ochotę, np. I feel like staying in tonight. - Mam ochotę zostać dziś w domu.
  • like - lubić, np. My son likes riding a bicycle. - Mój syn lubi jazdę na rowerze.
  • love - uwielbiać, np. We love spending time together! - Uwielbiamy razem spędzać czas!
  • involve - zawierać, obejmować, np. This job involves travelling to other countries. - Ta praca obejmuje podróżowanie do innych krajów.
  • give up - rzucić coś, przestać coś robić, np. My father gave up smoking long time ago. - Mój ojciec rzucił palenie dawno temu.
  • mention - wspominać, napomykać o czymś, np. Alan mentioned seeing you last week. - Alan wspomniał, że widział cię w zeszłym tygodniu.
  • mind - mieć coś przeciwko, np. Do you mind telling me exactly what happened? - Czy masz coś przeciwko powiedzeniu mi dokładnie, co się wydarzyło?
  • miss - tęsknić, brakować, np. I miss talking to my friends until morning. - Brakuje mi rozmawiania z przyjaciółmi do rana.
  • postpone - odłożyć, przełożyć w czasie, np. I’m afraid we need to postpone visiting the new plant. - Obawiam się, że musimy przełożyć na później odwiedziny w nowym zakładzie.
  • recommend - polecać, rekomendować, np. My doctor recommended me spending more time outside. - Mój lekarz polecił mi spędzać więcej czasu na zewnątrz.
  • resist - opierać się, np. I just can’t resist buying new clothes every time I’m in a shop. - Po prostu nie mogę oprzeć się kupowaniu nowych ubrań za każdym razem, kiedy jestem w sklepie.
  • risk - ryzykować, np. We can’t risk losing such an opportunity. - Nie możemy ryzykować utraty takiej sposobności.
  • suggest - sugerować, np. I suggest staying here until it stops raining. - Sugeruję pozostanie tutaj, dopóki nie przestanie padać.

 

 • po przyimkach, np.
  • I can’t get inside without knowing the password. - Nie mogę dostać się do środka bez znajomości hasła.
  • He was punished for stealing some money. - Został ukarany za kradzież pieniędzy. 

 

 • po wyrażeniach:
  • look forward to, np. We’re looking forward to going on holidays. - Nie możemy się doczekać wyjazdu na wakacje.
  • get used to, np. I have to get used to getting up early. - Muszę się przyzwyczaić do wstawania wcześnie.
  • be used to, np. Mike is used to working alone. - Mike jest przyzwyczajony do pracy samemu.
  • how about, np. How about eating out? - Co powiesz na jedzenie na mieście?
  • it's no use, np. It’s no use asking him for help. - Nie ma sensu prosić go o pomoc.
  • it’s (not) worth, np. It’s not worth waiting. Let’s do something! - Nie warto czekać. Zróbmy coś!
  • there’s no point in, np. There’s no point in tidying this room every single day. - Nie ma sensu sprzątać tego pokoju codziennie.
  • can’t stand, np. Jessica can’t stand being in the same room with Paul. - Jessica nie może znieść bycia w tym samym pokoju co Paul.
  • have (no) difficulty (in), np. The students had no difficulty solving the tasks. - Uczniowie nie mieli żadnych trudności z rozwiązywaniem zadań.
  • succeed in, np. The protesters succeeded in presenting their demands. - Protestujący odnieśli sukces i przedstawili swoje żądania.
  • object to doing sth, np. I strongly object to arresting this man! - Zdecydowanie nie zgadzam się na aresztowanie tego człowieka!
  • confess to doing sth, np. Why don’t you confess to taking your sister’s chocolate and we will be able to have dinner? - Przyznaj się do tego, że wziąłeś czekoladę swojej siostry i będziemy mogli usiąść do obiadu.
  • can’t help, np. I can’t help thinking there’s something fishy about that case. - Nie mogę przestać myśleć, że w tej sprawie coś śmierdzi. 

 

Czasowniki ze zmianą znaczenia

Po niektórych czasownikach możliwe jest użycie zarówno bezokolicznika z to, jak i formy gerund. Ma to jednak wpływ na znaczenie całego zdania.

 • forget - zapominać
  • forget to do sth - zapomnieć coś zrobić, np. I forgot to lock the door. - Zapomniałem zamknąć drzwi na klucz.
  • forget doing sth - zapomnieć, że się coś zrobiło, np. I forgot promising to visit her. - Zapomniałem, że obiecałem ją odwiedzić.

 

 • go on - przejść do, kontynuować
  • go on to do sth - przejść do czegoś innego, np. The boss went on to discuss sales figures. - Szef przeszedł do omawiania wyników sprzedaży.
  • go on doing sth - kontynuować robienie czegoś, np. The girls continued gossiping about their classmates. - Dziewczęta kontynuowały plotkowanie o koleżankach z klasy. 

 

 • mean - mieć zamiar, oznaczać
  • mean to do sth - mieć zamiar coś zrobić, np. Sorry, I didn’t mean to cause trouble. - Przepraszam, nie miałem zamiaru sprawiać kłopotu.
  • mean doing sth - oznaczać, np. Living in a small village means using your car a lot. - Mieszkanie na wsi oznacza częste używanie samochodu.

 

 • regret - żałować
  • regret to do sth - żałować, że musimy coś zrobić, np. We regret to inform you that your flight has been cancelled. - Przykro nam poinformować, że Pański lot został odwołany.
  • regret doing sth - żałować, że coś zrobiliśmy, np. I regret telling your secret to Tom. - Żałuję, że zdradziłam twój sekret Tomowi.

 

 • remember - pamiętać
  • remember to do sth - pamiętać, żeby coś zrobić, np. Please remember to do the shopping on your way home. - Proszę, pamiętaj, żeby zrobić zakupy po drodze do domu.
  • remember doing sth - pamiętać robienie czegoś, np. Can you remember switching the light off? - Czy pamiętasz, jak wyłączałaś światło? 

 

 • try - próbować
  • try to do sth - próbować coś zrobić, np. We’ve tried to call Mark but he doesn’t answer. - Próbowaliśmy dzwonić do Marka, ale nie nie odbiera.
  • try doing sth - próbować czegoś jako rozwiązania problemu, np. I can’t sleep. I’ve tried taking sleeping pills but they don’t work. - Nie mogę spać. Próbowałam brania pigułek na sen, ale nie działają.

 

 • stop - zatrzymać się, przestać
  • stop to do sth - zatrzymać się, np. He stopped to drink some water. - Zatrzymał się, żeby napić się wody.
  • stop doing sth - przestać coś robić, np. Children, stop running around the house! - Dzieci, przestańcie biegać po domu!

 

Szukasz informacji na temat innych zagadnień gramatycznych w języku angielskim? Sprawdź pozostałe artykuły na naszej stronie, na pewno znajdziesz tam potrzebne Ci informacje. Ucz się angielskiego wygodnie - ze Speak Up!

 

<< Czasowniki angielskie

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.