ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Used to, would - ćwiczenia

Mówiąc o czynnościach powtarzalnych i nawykach z przeszłości, możemy w języku angielskim wybierać pomiędzy czasem Past Simple, konstrukcją used to oraz would + bezokolicznik. Aby przypomnieć sobie zasady ich stosowania, zajrzyj na www.speak-up.pl/gramatyka.

Used to, would testy do rozwiązywania

Nasze ćwiczenia na konstrukcję used to i would pomogą Ci samodzielnie wyćwiczyć i utrwalić różnicę pomiędzy tymi dwoma konstrukcjami. Ściągnij je, wydrukuj i sprawdź rozwiązania w załączonym kluczu.

Podzieliliśmy nasz zestaw ćwiczeń do druku w pdf na dwie oddzielne sekcje. Pierwsza z nich pozwoli Ci utrwalić sposób tworzenia zdań twierdzących, przeczących i pytań z used to. W drugiej będziesz mógł sprawdzić swoje zrozumienie różnicy w stosowaniu used to oraz would + bezokolicznik.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Used to - zdania twierdzące

Pamiętaj, że we wszystkich osobach konstrukcja used to + bezokolicznik wygląda identycznie.

Ćwiczenie 1

Uzupełnij poniższe zdania czasownikiem w poprawnej formie.

 1. I __________________ (walk) to school when I was 10 years old.
 2. My grandfather __________________ (tell) us stories about his youth when we spend holidays with him.
 3. As small children we __________________ (spend) our holidays at the sea.
 4. Our mother __________________ (prepare) breakfast for us when we were children.
 5. Mark and Josh __________________ (have) a lot of friends when they lived in a students’ house.
 6. You __________________ (sleep) with a teddy bear when you were little!
 7. Did you know that your Dad __________________ (play) in a heavy metal band in high school? 
 8. My dog __________________ (chew) all leather shoes in the house when she was a puppy. We __________________ (hide) them on the top shelves! 
 9. Her children __________________ (sleep) very little at night when they were babies so she __________________ (be) very tired.
 10.  This area __________________ (look) very different in the 1950s.

Used to - zdania przeczące

Przypominamy: zdania przeczące z used to tworzymy za pomocą operatora didn’t. Pamiętaj o usunięciu -d: didn’t use to + bezokolicznik!

Ćwiczenie 2

Zamień zdania twierdzące na przeczenia. 

 1. Amanda used to smoke when she studied law.

  ___________________________________________________________________

 2. People used to travel by planes in the 19th century.

  ___________________________________________________________________

 3. Children used to do their homeworks on computers when I went to school.

  ___________________________________________________________________

 4. I used to drink a lot of coffee when I was a teenager.

  ___________________________________________________________________

 5. Life used to be simpler in the Middle Ages.

  ___________________________________________________________________

 6. There used to be a lot of interesting TV programmes in the 1940s.

  ___________________________________________________________________

 7. My son used to play with Lego blocks when he was 6 months old.

  ___________________________________________________________________

 8. My town used to be very polluted 30 years ago.

  ___________________________________________________________________

 9. Mark used to have breakfast at home when he worked for the previous company.

  ___________________________________________________________________

 10. My husband and I used to watch a lot of Netflix before our children were born.

  ___________________________________________________________________

Used to - pytania 

Czy pamiętasz, że pytania z wyrażeniem used to tworzymy za pomocą operatora did? Tutaj także znika końcówka -d!

Ćwiczenie 3

Z podanych słów ułóż pytania z wyrażeniem used to.

 1. where / you / spend Christmas / when you were single?

  ___________________________________________________________________

 2. what / she / do at the weekends / before she got married?

  ___________________________________________________________________

 3. how / your grandparents / travel to work?

  ___________________________________________________________________

 4. people in the 1500s / listen to disco music?

  ___________________________________________________________________

 5. how many books a month / your sister / read / when she was a student?

  ___________________________________________________________________

 6. what / you / eat for breakfast/ when you were a child?

  ___________________________________________________________________

 7. how many times a week / the footballer / practise / before the accident happened? 

  ___________________________________________________________________

 8. there / be / more trees / in your neighborhood / when you were a teenager?

  ___________________________________________________________________

 9. who / she / play with / when she lived in the suburbs?

  ___________________________________________________________________

 10. how much TV / you watch / when you were a child? 

  ___________________________________________________________________

Used to i would - ćwiczenia mieszane

Czy pamiętasz, jaka jest różnica w zastosowaniu pomiędzy used to a would + bezokolicznik? Przypominamy: ta druga konstrukcja używana jest jedynie w stosunku do czynności. Used to jest bardziej uniwersalne i może opisywać zarówno czynności, jak i stany.

Ćwiczenie 4

W których z podanych poniżej zdań możliwe jest zastosowanie would + bezokolicznik? Tam, gdzie będzie to poprawne gramatycznie, przepisz zdanie, stosując konstrukcję would + bezokolicznik zamiast used to

 1. I used to believe that the world was a safe place when I was a child.

  ___________________________________________________________________

 2. Did Mark use to spend every weekend in a pub when he was a student?

  ___________________________________________________________________

 3. Jim didn’t use to drink tea when he was younger.

  ___________________________________________________________________

 4. They used to like each other. What happened?

  ___________________________________________________________________

 5. When Betty was a little girl she used to think that fairies lived in her garden.

  ___________________________________________________________________

 6. Albert didn’t use to stay at work until 10 pm when he was a trainee manager.

  ___________________________________________________________________

 7. My grandmother used to bake a cake every Saturday.

  ___________________________________________________________________

 8. Our mother used to read us stories at bedtime.

  ___________________________________________________________________

 9. My sister used to hate tomatoes when she was a child but now she likes them.

  ___________________________________________________________________

 10. How did they use to travel to school?

  ___________________________________________________________________

Ćwiczenie 5

Przetłumacz fragmenty zdań w nawiasach na język angielski. Tam, gdzie to możliwe, użyj wyrażenia would + bezokolicznik

 1. ____________________ (Nie oglądałem horrorów) when I lived alone.
 2. ____________________ (Alice bała się pająków) when she was a child.
 3. ____________________ (Co wy robiliście) in your free time when there was no Internet access in your village?
 4. ____________________ (Dzieci nie bawiły się) in the forest alone. It was too dangerous at that time.
 5. As a child ____________________ (miałem psa) whose name was Pluto.
 6. ____________________ (Mike nie bawił się) with other children after school.
 7. When Leon lived with his parents ____________________ (chodził na zakupy) every morning.
 8. ____________________ (Ten region był bardzo niebezpieczny) for travellers two hundred years ago.
 9. ____________________ (Czy mieliście zwierzątko domowe) when you were children?
 10. ____________________ (Jak ona świętowała) her birthday when she was young?
POBIERZ W WERSJI PDF 

Used to i would - klucz

Ćwiczenie 1

 1. used to walk
 2. used to tell
 3. used to spend
 4. used to prepare
 5. used to have
 6. used to sleep
 7. used to play
 8. used to chew, used to hide
 9. used to sleep, used to be
 10. used to look

Ćwiczenie 2

 1. Amanda didn’t use to smoke when she studied law.
 2. People didn’t use to travel by planes in the 19th century.
 3. Children didn’t use to do their homeworks on computers when I went to school.
 4. I didn’t use to drink a lot of coffee when I was a teenager.
 5. Life didn’t use to be simpler in the Middle Ages.
 6. There didn’t use to be a lot of interesting TV programmes in the 1940s.
 7. My son didn’t use to play with Lego blocks when he was 6 months old.
 8. My town didn’t use to be very polluted 30 years ago.
 9. Mark didn’t use to have breakfast at home when he worked for the previous company.
 10. My husband and I didn’t use to watch a lot of Netflix before our children were born.

Ćwiczenie 3

 1. Where did you use to spend Christmas when you were single?
 2. What did she use to do at the weekends before she got married?
 3. How did your grandparents use to travel to work?
 4. Did people in the 1500s use to listen to disco music?
 5. How many books a month did your sister use to read when she was a student?
 6. What did you use to eat for breakfast when you were a child?
 7. How many times a week did the footballer use to practise before the accident happened?
 8. Did there use to be more trees in your neighbourhood when you were a teenager? 
 9. Who did she use to play with when she lived in the suburbs?
 10. How much TV did you use to watch when you were a child? 

Ćwiczenie 4

 1. I used to believe that the world was a safe place when I was a child.
 2. Would Mark spend every weekend in a pub when he was a student?
 3. Jim wouldn’t drink tea when he was younger.
 4. They used to like each other. What happened?
 5. When Betty was a little girl she used to think that fairies lived in her garden.
 6. Albert wouldn’t stay at work until 10 pm when he was a trainee manager.
 7. My grandmother would bake a cake every Saturday.
 8. Our mother would read us stories at bedtime.
 9. My sister used to hate tomatoes when she was a child but now she likes them.
 10. How would they travel to school?

Ćwiczenie 5

 1. I wouldn’t watch horror films 
 2. Alice used to be scared/afraid of spiders 
 3. What would you do 
 4. The children wouldn’t play 
 5. I used to have a dog 
 6. Mike wouldn’t play 
 7. he would go shopping
 8. This area used to be very dangerous
 9. Did you use to have
 10. How would she celebrate
POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.