ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Stopniowanie przymiotników po angielsku

Stopniowanie przymiotników to zagadnienie, które doskonale znasz z języka polskiego, np. duży - większy - największy, albo: zaawansowany - bardziej zaawansowany - najbardziej zaawansowany. Podobnie, jak ma to miejsce w naszej rodzimej mowie, także w angielskim istnieją dwa sposoby stopniowania przymiotników - poprzez odpowiednie końcówki lub opisowo. Nie mogło też zabraknąć kilku wyjątków ;)

 

Jak stopniować przymiotniki w języku angielskim?

Stopień wyższy przymiotnika w języku angielskim (po angielsku -  comparative) tworzymy poprzez dodanie końcówki -er lub stawiając słówko more przed przymiotnikiem. To, którą opcję należy wybrać, zależy od długości przymiotnika - zagadnienie to jest dokładnie omówione poniżej. Przymiotniki w stopniu wyższym potrzebne nam są do porównywania dwóch przedmiotów/osób itd., i najczęściej stawiamy po nich than, które możemy przetłumaczyć jako “od, niż”. Przeczytaj poniższe przykłady:

John is taller than Mike. - John jest wyższy niż Mike.

Ferrari is faster than Dacia. - Ferrari jest szybsze niż Dacia.

This dish is hotter than the previous one. - To danie jest bardziej pikantne niż poprzednie. 

 

Ellen is more beautiful than her sister. - Ellen jest piękniejsza od swojej siostry.

This model is more modern than that one. - Ten model jest bardziej nowoczesny niż tamten.

Our house was more expensive than yours.  - Nasz dom był droższy od waszego. 

 

Stopień najwyższy przymiotnika w języku angielskim

Stopień najwyższy przymiotnika (po angielsku - superlative) tworzymy, dodając końcówkę -est lub poprzedzając przymiotnik słówkiem most. Pamiętaj, że przed stopniem najwyższym przymiotnika z zasady stawiamy przedimek the:

Amanda is the nicest person in our team. - Amanda jest najsympatyczniejszą osobą w naszym zespole.

What’s the biggest city in your country? - Jakie jest największe miasto w Twoim kraju?

Last summer was the driest in the current century. - Zeszłe lato było najsuchsze w bieżącym stuleciu.

 

“The Witcher” is the most interesting book I’ve ever read. - “Wiedźmin” to najciekawsza książka, jaką kiedykolwiek czytałam. 

Which is the most powerful country in the world? - Które państwo jest najpotężniejsze na świecie? 

Mr Brown is definitely the most tolerant teacher in our school. - Pan Brown zdecydowanie jest najbardziej tolerancyjnym nauczycielem w naszej szkole. 

 

Stopniowanie przymiotników krótkich w języku angielskim

Krótkie, jednosylabowe przymiotniki stopniuje się w języku angielskim z zasady poprzez dodanie końcówek -er/-est.  Istnieje jednak kilka dodatkowych niuansów, o których należy pamiętać.

 • większość przymiotników stopniuje się w sposób zupełnie regularny, np:

tall - taller - the tallest (wysoki - wyższy - najwyższy)

quick - quicker - the quickest (szybki - szybszy - najszybszy)

slow - slower - the slowest (wolny - wolniejszy - najwolniejszy)

 • przymiotniki zakończone na literę -e przyjmują końcówki -r/-st, np: 

nice - nicer - the nicest (miły - milszy - najmilszy)

safe - safer - the safest (bezpieczny - bezpieczniejszy - najbezpieczniejszy)

snide - snider - the snidest (złośliwy - złośliwszy - najzłośliwszy)

 • przymiotniki kończące się na -y poprzedzone spółgłoską “gubią” -y i przyjmują końcówki -ier/-iest, np:

dry - drier - the driest (suchy - suchszy - najsuchszy)

wry - wrier - the wriest (skrzywiony - bardziej skrzywiony - najbardziej skrzywiony)

sly - slier - the sliest ( przebiegły - bardziej przebiegły - najbardziej przebiegły)

 • przymiotniki, których trzy ostatnie litery to spółgłoska - samogłoska - spółgłoska podwajają ostatnią literę, np. 

hot - hotter - the hottest (gorący - gorętszy - najgorętszy)

big - bigger - the biggest (duży - większy - największy)

thin - thinner - the thinnest (chudy - chudszy - najchudszy)

 

Stopniowanie przymiotników dwusylabowych w angielskim

Przymiotniki dwusylabowe dzielą pod względem stopniowania w języku angielskim na dwie grupy:

 • te kończące się na -y lub -w stopniujemy za pomocą końcówek, np:

narrow - narrower - the narrowest (wąski - węższy - najwęższy)

ugly - uglier - the ugliest (brzydki - brzydszy - najbrzydszy)

silly - sillier - the silliest (głupi - głupszy - najgłupszy)

 • pozostałe przymiotniki dwusylabowe stopniujemy opisowo, np.:

modest - more modest - the most modest (skromny - skromniejszy - najskromniejszy)

modern - more modern - the most modern (nowoczesny - nowocześniejszy - najnowocześniejszy)

stubborn - more stubborn - the most stubborn (uparty - bardziej uparty - najbardziej uparty)

 

Stopniowanie opisowe po angielsku

Wszystkie długie przymiotniki w języku angielskim, zbudowane z przynajmniej trzech sylab, zawsze stopniujemy w sposób opisowy, np.:

wonderful - more wonderful - the most wonderful (cudowny - cudowniejszy - najcudowniejszy)

expensive - more expensive - the most expensive (drogi - droższy - najdroższy)

exquisite - more exquisite - the most exquisite (wyborny - wyborniejszy - najwyborniejszy)

 

Dodatkowo wszystkie przymiotniki odczasownikowe - trzecia forma czasowników nieregularnych oraz przymiotniki utworzone poprzez dodanie końcówki -ing lub -ed  - zawsze stopniujemy opisowo, np.:

interesting - more interesting - the most interesting (interesujący - bardziej interesujący - najbardziej interesujący)

tired - more tired - the most tired (zmęczony - bardziej zmęczony - najbardziej zmęczony)

hurt - more hurt - the most hurt (zraniony - bardziej zraniony - najbardziej zraniony)

 

Stopniowanie przymiotników nieregularnych w języku angielskim

Język angielski jest pełen wyjątków, nie mogło ich więc zabraknąć przy stopniowaniu przymiotników po angielsku. Na szczęście, nie jest ich wiele:

 

Stopniowanie przymiotnika good (dobry)

good - better - the best  (dobry - lepszy - najlepszy)

 

Stopniowanie przymiotnika bad (zły)

bad - worse - the worst (zły - gorszy - najgorszy)

 

Stopniowanie przymiotnika far

Przymiotnik far (“daleki, odległy”) stopniujemy w angielskim na dwa różne sposoby:

 • far - further - the furthest - jest to uniwersalny sposób stopniowania tego przymiotnika, który może być zastosowany zarówno w sensie dosłownym, jak i metaforycznym, np.: Amanda is just one of the furthest relatives. - Amanda jest tylko jedną z najdalszych krewnych. 

lub:

 • far - farther - the farthest  - ten sposób stopniowania jest prawidłowy tylko dla dosłownego znaczenia słowa far, a więc, kiedy mówimy o dystansie fizycznym, np. Alaska is farther from New York than Arizona. - Alaska jest odleglejsza od Nowego Jorku niż Arizona.

 

Stopniowanie przymiotnika old

Przymiotnik old (stary) także stopniuje się na dwa sposoby:

 • regularny: old - older - the oldest
 • nieregularny, kiedy mówimy o rangach (np. wojskowych lub policyjnych) lub o rodzeństwie, używany wyłącznie w odniesieniu do ludzi: old - elder - the eldest, np. John is my eldest brother. - John jest moim najstarszym bratem. 

Obecnie ten sposób stopniowania przymiotnika w języku angielskim staje się coraz mniej popularny. 

 

Stopniowanie przymiotników - angielski - wyjątki

Poza przymiotnikami, które tworzą stopień wyższy i najwyższy w sposób nieregularny, istnieje w języku angielskim kilka dodatkowych wyjątków:

 • przymiotniki jednosylabowe, które stopniujemy opisowo:

real - more real - most real (prawdziwy - prawdziwszy - najprawdziwszy)

right  - more right - most right (słuszny - słuszniejszy - najsłuszniejszy)

wrong - more wrong - most wrong (błędny - bardziej błędny - najbardziej błędny)

ill - more ill - most ill (chory - bardziej chory - najbardziej chory)

worth - more worth - most worth (wart czegoś - bardziej wart - najbardziej wart)

prime - more prime - most prime (świetny - świetniejszy - najświetniejszy)

loath - more loath - most loath (niechętny - bardziej niechętny - najbardziej niechętny)

 • przymiotnik shy (nieśmiały) stopniuje się na trzy różnie sposoby i każdy z nich jest poprawny:

shy - shier - the shiest 

shy - shyer - the shyest

shy - more shy - the most shy

 • przymiotniki złożone (compound adjectives), których pierwszym elementem jest przymiotnik przyjmujący końcówkę w stopniu wyższym i najwyższym, zachowują ten sposób stopniowania:

good-looking - better-looking- the best-looking (atrakcyjny - atrakcyjniejszy - najatrakcyjniejszy)

long-lasting - longer-lasting - the longest-lasting (trwały - trwalszy - najtrwalszy)

low-paid - lower-paid - the lowest-paid (mało zarabiający - mniej zarabiający - najmniej zarabiający).

 

Mamy nadzieję, że rozwialiśmy Twoje wątpliwości związane ze stopniowaniem przymiotników w języku angielskim. Zapraszamy do lektury innych artykułów na naszej stronie. Znajdziesz w nich wszystkie potrzebne Ci informacje na temat gramatyki angielskiej

 

<< Przymiotniki angielskie

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.