ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Spójniki w języku angielskim

Spójniki (ang. linking words) to niepozorne słówka, o których rzadko myślimy i zwykle nie traktujemy ich jako osobnej kategorii czy zagadnienia gramatycznego, gdy zgłębiamy tajemnice języka angielskiego. Tymczasem, to właśnie one pozwalają nam połączyć poszczególne elementy naszej wypowiedzi w spójną całość.

 

Wprowadzenie do spójników w angielskim

Spójniki w języku angielskim możemy podzielić na dwa sposoby. Jeden z nich bierze pod uwagę funkcję, którą pełnią w zdaniu:

 • dodawanie podobnego sensu do głównej myśli wypowiedzi: and, as well as, besides, moreover, furthermore, what is more, In addition, not only .... but also
 • porównywanie: but, however, although, despite, in spite of, nevertheless, on the contrary, on the one hand, on the other hand, whereas, while, in contrast,neither...nor
 • wprowadzanie zdania względnego: who, where, that, which, whose, to whom, when, what, why
 • podawanie powodu: because, as, since, this is why, because of, due to, owing to, for this reason
 • wyrażanie rezultatu: so, so....that, such a...that, therefore, thus, consequently, as a result, too...for/to, not enough...for/to
 • wyrażanie celu: to, so as to, in order that, so that, for 
 • prowadzenie narracji: First (of all), At first, At the beginning, In the beginning, then, next, before, after, after that,afterwards, when, while, during, soon, prior to, immediately, once, suddenly, as soon as, No sooner....than, Hardly...when, finally, eventually, at the end, in the end, at last, To begin with, until
 • wyrażanie opinii: I would say that, In my opinion, I think (that), I believe (that), personally, apparently
 • podawanie przykładów: for example, for instance, for one thing, this includes, such as
 • podsumowanie: All in all, overall, generally, In conclusion, on the whole,  in the main, To sum up
 • podkreślanie czegoś: especially, particularly, naturally, exactly, because, above all, whatever, whenever, too / enough, the more ...

 

Innym sposobem podziału spójników w języku angielskim jest ten na spójniki współrzędne (ang. coordinating conjunctions) oraz spójniki podrzędne (ang. subordinating conjunctions). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dalszej części tekstu.

 

Najpopularniejsze spójniki w języku angielskim

Jak widzisz, w języku angielskim występuje naprawdę wiele spójników. Im więcej ich znasz, tym lepiej, jednak w codziennej komunikacji najbardziej przydadzą Ci się te wymienione poniżej:

 • spójniki, które występują w środku zdania:
 • because - ponieważ, np. I went home early because I didn’t feel well. - Poszedłem do domu wcześniej, ponieważ nie czułem się dobrze. 
 • and - i/a, np. I can speak English and French. - Potrafię mówić po angielsku i po francusku. 
 • so - więc, np. The task was really difficult so I asked for help. - Zadanie było naprawdę trudne, więc poprosiłem o pomoc. 
 • but - ale, np. The dress was quite expensive but I bought it anyway.- Sukienka była droga, ale i tak ją kupiłam.
 • until - zanim, aż, dopóki np. You need to practise until you become a master! - Powinieneś ćwiczyć, dopóki nie zostaniesz mistrzem!
 • then - potem, później, np. We came home and then we ate dinner. - Przyszliśmy do domu, a potem zjedliśmy obiad.
 • spójniki, które łączą dwa zdania i często pisane są wielką literą:
 • However - jednak, jednakże, np. Tom got his dream job. However, it wasn't that easy. - Tom dostał swoją pracę marzeń. Jednakże nie było to takie łatwe.
 • Nevertheless - niemniej jednak, np. Their team hadn’t lost a game the entire season. Nevertheless, we beat them last night. - Ich drużyna nie przegrała żadnego meczu przez cały sezon. Niemniej jednak pokonaliśmy ich wczoraj.
 • Therefore - zatem, dlatego, w związku z tym, np. Doctors are short of time to listen and therefore tend to prescribe drugs whenever they can. - Lekarze nie mają czasu słuchać, dlatego przepisują lekarstwa, kiedy tylko mogą.
 • In conclusion - na koniec, na zakończenie, w końcu, podsumowując, np. In conclusion, I would like to thank our guest speakers. - Na zakończenie chciałbym podziękować naszym przemawiającym gościom.
 • To summarise - podsumowując, np. To summarize, we believe the company cannot continue in its present form. - Podsumowując, wierzymy, że firma nie może kontynuować działalności w obecnej formie.
 • inne, popularne spójniki:
 • Whereas - podczas gdy, natomiast, np. You eat a huge plate of food for lunch, whereas I have just a sandwich. - Ty zjadasz ogromny talerz jedzenia na lunch, natomiast ja jem tylko kanapkę.
 • While - podczas, w trakcie, podczas gdy, np. While I fully understand your point of view, I also have some sympathy with Michael's. - Podczas gdy w pełni rozumiem Twój punkt widzenia, mam też trochę współczucia dla Michaela.
 • In order to - w celu, aby np. He came home early in order to see the children before they went to bed. - Przyszedł do domu wcześniej, aby zobaczyć się z dziećmi, zanim poszły spać. 
 • Especially - zwłaszcza, szczególnie, np. I love travelling! Especially with my friends. - Uwielbiam podróżować! Zwłaszcza z moimi przyjaciółmi.
 • Generally - ogólnie rzecz biorąc, np. Generally I like Tim, but sometimes he irritates me. - Ogólnie rzecz biorąc, lubię Tima, ale czasami on mnie irytuje. 
 • For example- na przykład, np. If you want to lose weight, you should eat more vegetables, for example carrots and cabbage. - Jeśli chcesz stracić na wadze, powinieneś jeść więcej warzyw, na przykład marchewek i kapusty. 
 • Unlike - w przeciwieństwie do, np. Unlike you, I'm not a great driver! - W przeciwieństwie do Ciebie jestem świetnym kierowcą!

 

Spójniki współrzędne w angielskim

Spójniki współrzędne (ang. coordinating conjunctions) stosowane są do łączenia dwóch lub więcej współrzędnych części zdania. Najważniejsze z nich to:

 • and - i/ale
 • but - ale
 • as/like - tak jak
 • or - albo
 • so - więc
 • yet - lecz, ale
 • both… and… - zarówno… jak...
 • either… or… - albo… albo...
 • neither… nor… - ani… ani...
 • not only… but also - nie tylko… ale także

 

Przykłady zdań z użyciem spójnika współrzędnego w angielskim

Jak stosować spójniki współrzędne w zdaniach? Oto przykłady:

I can swim and ride a bicycle. - Umiem pływać i jeździć na rowerze.

Our house is small but beautiful. - Nasz dom jest mały, ale piękny.

Do as you wish! - Rób, jak Ci się podoba!

We can go on holidays to Greece or to Italy. - Możemy jechać na wakacje do Grecji lub do Włoch.

I was cold so we stayed at home. - Było zimno, więc zostaliśmy w domu. 

His story was unbelievable yet true. - Jego historia była niewiarygodna, lecz prawdziwa.

I can both swim and ride a bicycle. - Potrafię zarówno pływać, jak i jeździć na rowerze. 

We can either stay at home or go to the cinema. - Możemy albo zostać w domu, albo iść do kina. 

Neither Tom nor Peter knew what was going on in the company. - Ani Tom, ani Peter nie wiedzieli, co działo się w firmie. 

Being able to speak good English not only makes it easier to find a good job but also helps when travelling. - Umiejętność mówienia po angielsku nie tylko ułatwia znalezienie dobrej pracy, ale także pomaga podczas podróżowania. 

 

Spójniki podrzędne w języku angielskim

Aby połączyć zdanie nadrzędne z podrzędnym, musisz zastosować jeden ze spójników podrzędnych (ang.subordinating conjunctions). Na ich liście znajdziesz: 

 • although - pomimo że
 • because - ponieważ
 • if - jeśli
 • that - że
 • than - niż
 • unless - jeśli nie, chyba że
 • when - kiedy
 • where - gdzie
 • while - podczas gdy

 

Przykłady zdań

Poniżej przedstawiamy przykłady użycia angielskich spójników podrzędnych w zdaniach.

We went shopping although we didn’t have much money. - Poszliśmy na zakupy, pomimo że nie mieliśmy dużo pieniędzy.

They ordered pizza for dinner because we were too busy to cook anything. - Zamówili pizzę na obiad, ponieważ byli zbyt zajęci, żeby cokolwiek gotować. 

You must see the Eiffel Tower if you visit Paris! - Musisz zobaczyć Wieżę Eiffla, jeśli odwiedzisz Paryż!

It’s hard to believe that he said that! - Trudno uwierzyć, że to powiedział!

When you are an adult, you must remember about more things that when you were a teenager. - Kiedy jesteś dorosły, musisz pamiętać o większej ilości rzeczy, niż kiedy byłeś nastolatkiem. 

Do you remember when you last talked to Chris? - Czy pamiętasz, kiedy ostatnio rozmawiałaś z Chrisem?

I don’t know where I put my glasses. - Nie pamiętam, gdzie położyłem okulary. 

We didn’t do much while we were in Glasgow. - Nie zrobiliśmy dużo, podczas gdy byliśmy w Glasgow. 

 

Mamy nadzieję, że nasz artykuł o spójnikach w języku angielskim pomógł Ci rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące ich stosowania. Zerknij także na inne artykuły na naszej stronie. Znajdziesz tam przydatne informacje oraz przykłady użycia, dzięki którym poszerzysz i usystematyzujesz swoją wiedzę o gramatyce angielskiej!

 

<< Części mowy w języku angielskim

 

Najczęściej zadawane pytani (FAQ)

Co to są spójniki w języku angielskim?

Spójniki w języku angielskim to słowa łączące frazy, zdania lub części zdań, które pomagają utworzyć spójne i logiczne wypowiedzi.

Jakie są główne rodzaje spójników w języku angielskim?

W języku angielskim wyróżnia się trzy główne rodzaje spójników: spójniki współrzędne (coordinating conjunctions), spójniki podrzędne (subordinating conjunctions) oraz spójniki łączne (correlative conjunctions).

Jakie są przykłady spójników współrzędnych w języku angielskim?

Przykłady spójników współrzędnych w języku angielskim to "and" (i), "or" (lub), "but" (ale), "so" (więc), "for" (bowiem) oraz "nor" (ani).

Jakie są przykłady spójników podrzędnych w języku angielskim?

Przykłady spójników podrzędnych w języku angielskim to "because" (ponieważ), "if" (jeśli), "when" (kiedy), "although" (chociaż), "while" (podczas gdy) oraz "since" (ponieważ, odkąd).

Jakie są przykłady spójników łącznych w języku angielskim?

Przykłady spójników łącznych w języku angielskim to pary słów, takie jak "either...or" (albo...albo), "neither...nor" (ani...ani), "both...and" (zarówno...jak), "not only...but also" (nie tylko...ale także).

Jak stosować spójniki w języku angielskim?

Stosowanie spójników w języku angielskim polega na umieszczaniu ich pomiędzy frazami, zdaniami lub częściami zdań, które chcemy połączyć. Wybór odpowiedniego spójnika zależy od relacji, jaką chcemy wyrazić między łączonymi elementami, takiej jak przyczyna, cel, warunek czy przeciwstawienie.

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.