ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Mowa zależna - reporting verbs

Mowa zależna (ang. reported speech) składa się z dwóch elementów: wprowadzenia oraz zdania podrzędnego, w którym powtarzamy czyjąś wypowiedź. W tym artykule skupiamy się na pierwszej części, czyli czasownikach wprowadzających wypowiedź w mowie zależnej (ang. reported speech).

 

Czasowniki do mowy zależnej

Kiedy myślisz o mowie zależnej w języku angielskim, prawdopodobnie pierwsze, co przychodzi Ci do głowy to frazy typu: He said, that…, She asked if…, They told us to….

Te trzy czasowniki: say, ask i tell rzeczywiście występują najczęściej w ćwiczeniach dotyczących mowy zależnej. W praktyce jednak język angielski jest znacznie bogatszy, a czasowniki wprowadzające mowę zależną (ang. reporting verbs) pozwalają na wyrażenie zdziwienia, radości, zachwytu, strachu, wątpliwości i całej gamy innych emocji. Dzięki nim możemy też dość precyzyjnie określić okoliczności: czy ktoś się do czegoś przyznał, czemuś zaprzeczył, czy mówił cicho, czy głośno, zgadzał się, ostrzegał, a może doradzał?

Język angielski jest równie i piękny i bogaty jak polski, a native speakerzy w żadnym wypadku nie ograniczają się do wyrażania swoich myśli za pomocą raptem trzech czasowników wprowadzających mowe zależną. Dodatkową zaletą wielu z reporting verbs jest fakt, że wymagają formy gerund (czasownik+ing) lub bezokolicznika, nie trzeba się więc martwić następstwem czasów. 

Reporting verbs dzielą się na trzy grupy: te, po których stosujemy formę z końcówkę -ing, te, po których wymagany jest bezokolicznik (full infinitive, czyli z to) oraz takie, po których należy użyć that clause. Jeśli chcesz mieć pewność, że dobrze znasz mowę zależną w języku angielskim, musisz zapamiętać, jakie czasowniki należą do poszczególnych grup.

 

czasownik + forma gerund

Po niżej wymienionych czasownikach konieczne jest zastosowanie formy gerund:

 • accuse sb of doing/having done sth - oskarżać kogoś o zrobienie czegoś
  • Mark accused me of stealing/having stolen the money. - Mark oskarżył mnie o kradzież pieniędzy.

 

 • admit doing/having done sth - przyznawać się do zrobienia czegoś
  • I admitted stealing/having stolen the money. - Przyznałem się do kradzieży pieniędzy. 

 

 • apologise to sb for doing sth - przepraszać kogoś za zrobienie czegoś
  • Betty apologised to us for being late. - Betty przeprosiła nas za spóźnienie.

 

 • boast about doing sth - chwalić się zrobieniem czegoś
  • Tim boasted about winning the contest. - Tim chwalił się wygraniem konkursu.

 

 • complain about sth - skarżyć się na coś
  • The woman complained about having to wait for such a long time. - Kobieta poskarżyła się na konieczność czekania przez tak długi czas.

 

 • confess to doing/having done sth - przyznawać się, wyznawać zrobienie czegoś
  • Henry confessed to murdering/having murdered his neighbour. - Henry przyznał się do zamordowania swojego sąsiada.

 

 • deny doing/having done sth - zaprzeczyć czemuś
  • The children denied breaking/having broken the window. - Dzieci zaprzeczają, że zbiły szybę.

 

 • insist on sb's doing sth - nalegać, żeby ktoś coś zrobił
  • The teacher insisted on the student’s answering all the questions. - Nauczyciel nalegał, aby uczeń odpowiedział na wszystkie pytania.

 

 • suggest doing sth - sugerować zrobienie czegoś
  • My doctor suggested quitting smoking. - Mój lekarz zasugerował rzucenie palenia.

 

 • warn sb against doing sth - ostrzegać kogoś przed robieniem czegoś
  • They warned us against crossing the river at night. - Ostrzegli nas przed przekraczeniem rzeki nocą.

 

 • object to sb's doing sth - sprzeciwiać się, protestować przeciwko robieniu czegoś przez kogoś
  • Mum objected to my going on holidays alone. - Mama sprzeciwiła się mojemu samodzielnemu wyjazdowi na wakacje. 

 

Czasownik + bezokolicznik

Po tych czasownikach konieczne jest zastosowanie bezokolicznika:

 • advise sb to do sth - radzić komuś, żeby coś zrobił
  • He advised us to find a good lawyer. - Poradził nam, żebyśmy znaleźli dobrego prawnika.

 

 • agree to do sth - zgadzać się, (żeby) coś zrobić
  • Betty agreed to help me with the project. - Betty zgodziła się pomóc mi z projektem.

 

 • allow sb to do - pozwalać komuś coś zrobić
  • My parents allowed me to stay out until 10 pm. - Rodzice pozwolili mi nie wracać do domu przed 22.

 

 • ask sb to do sth - prosić kogoś, aby coś zrobił
  • Jeremy asked us to stay a bit longer. - Jeremy poprosił nas, abyśmy zostali trochę dłużej.

 

 • beg sb to do sth - błagać kogoś, aby coś zrobił
  • The little girl begged her mother to buy her another ice-cream. - Mała dziewczynka błagała matką, aby kupiła jej kolejnego loda.

 

 • claim to do/have done - twierdzić, że coś się zrobiło
  • The witness claimed to have seen Josh that night. - Świadek twierdził, że widział Josha tamtej nocy.

 

 • command sb to do - rozkazać komuś coś zrobić
  • The general commanded the soldiers to march out. - Generał rozkazał żołnierzom wymaszerować.

 

 • decide to do sth - zdecydować, postanowić coś zrobić
  • Tim decided to look for a new job. - Tom postanowił poszukać nowej pracy.

 

 • demand to do sth - żądać, domagać się czegoś
  • John demanded to see his son. - John domagał się spotkania z synem.

 

 • forbid sb to do sth - zabraniać komuś robienia czegoś
  • Our grandma forbade us to play with the neighbours’ children. - Nasza babcia zabroniła nam bawić się z dziećmi sąsiadów.

 

 • invite sb to do sth - zapraszać kogoś do zrobienia czegoś
  • My friend invited me to stay overnight. - Moja przyjaciółka zaprosiła mnie do zostania na noc.

 

 • offer to do sth - oferować zrobienie czegoś
  • The assistant offered to make us some coffee. - Asystentka zaoferowała, że zrobi nam kawy.

 

 • order sb to do sth - rozkazać komuś coś zrobić
  • The king ordered his servants to leave the room. - Król rozkazał służbie opuścić pokój. 

 

 • persuade sb to do sth - przekonać, namówić kogoś do zrobienia czegoś
  • Tina persuaded me to go on holidays to Greece. - Tina przekonała mnie, żeby jechać na wakacje do Grecji.

 

 • promise to do sth - obiecywać zrobienie czegoś
  • My manager promised to give me a pay rise the following year. - Mój menadżer obiecał mi dać podwyżkę w przyszłym roku.

 

 • recommend sb to do sth - polecać, zalecać komuś zrobienie czegoś
  • The doctor recommended Jim to do more exercise. - Lekarz zalecił Jimowi robienie większej ilości ćwiczeń.

 

 • refuse to do sth - odmówić zrobienia czegoś
  • The singer refused to answer the journalist’s question. - Piosenkarz odmówił udzielenia odpowiedzi na pytanie dziennikarza.

 

 • remind sb to do - przypomnieć komuś, żeby coś zrobił
  • My wife reminded me to do the shopping on my way home. - Moja żona przypomniała mi, żebym zrobił zakupy w drodze do domu.

 

 • tell sb to do sth - powiedzieć komuś, żeby coś zrobił
  • The teacher told us not to cheat. - Nauczyciel powiedział nam, żebyśmy nie ściągali. 

 

 • threaten to do sth - grozić, że się coś zrobi
  • The terrorists threatened to kill the hostages within 24 hours. - Terroryści zagrozili, że zabiją zakładników w ciągu 24 godzin.

 

 • urge sb to do sth - usilnie namawiać, ponaglać kogoś, żeby coś zrobił
  • Our son urged us to leave the house in order not to be late for the movie. - Nasz syn ponaglał nas, żebyśmy wyszli z domu, abyśmy nie spóźnili się na film.

 

 • warn sb not to do sth - ostrzegać kogoś, żeby czegoś nie robił
  • The receptionist warned us not to lose the keys. - Recepcjonistka ostrzegła nas, żebyśmy nie zgubili kluczy. 

 

czasownik + that-clause

Ostatnia grupa reporting verbs to te, po których należy użyć zdania podrzędnego. Pamiętaj, że w tym przypadku musimy przestrzegać zasady następstwa czasów! Zauważ, że użycie that jest opcjonalne, kiedy podmiot w obydwu zdaniach jest ten sam. 

 • add - dodać
  • She added that the weather was awful. - Dodała, że pogoda była okropna.

 

 • admit - przyznać
  • Paul admitted (that) he had known about our problems earlier. - Paul przyznał, że wiedział o naszych problemach wcześniej.

 

 • agree - zgodzić się
  • Albert agreed that the situation was complicated. - Albert zgodził się, że sytuacja była skomplikowana.

 

 • assure sb that - zapewnić kogoś, że
  • The nurse assured us that our father had the best care possible. - Pielęgniarka zapewniła nas, że nasz ojciec miał najlepszą możliwą opiekę.

 

 • claim - twierdzić
  • The police officer claimed that he had been observing the defendant for three months. - Policjant twierdził, że obserwował oskarżonego przez trzy miesiące.

 

 • complain - skarżyć się
  • Our children complained that the soup was to spicy. - Nasze dzieci skarżyły się, że zupa była zbyt pikantna.

 

 • confirm - potwierdzić
  • The consultant confirmed that I had been sent a wrong product. - Konsultant potwierdził, że wysłano mi niewłaściwy produkt.

 

 • confess - przyznawać się
  • Martha confessed that she had been listening to our conversation. - Marta przyznała się, że słuchała naszej rozmowy.

 

 • decide - zdecydować, postanowić
  • Elle decided that it was best to have a break. - Elle zdecydowała, że najlepiej będzie zrobić przerwę. 

 

 • deny - zaprzeczyć
  • Mark denied (that) he had talked to me. - Mark zaprzeczył, że ze mną rozmawiał.

 

 • doubt whether/if - wątpić
  • Chris doubted whether he would manage to complete the task on time. - Chris wątpił, czy zdoła skończyć zadanie na czas.

 

 • estimate - szacować
  • The expert estimated that we needed at least four months to renovate the house. - Ekspert oszacował, że potrzebowaliśmy przynajmniej czterech miesięcy, żeby wyremontować dom.

 

 • explain - tłumaczyć
  • The lecturer explained that the theory had been created many years before. - Wykładowca wyjaśnił, że t teoria została stworzona wiele lat wcześniej. 

 

 • inform sb - informować
  • The ticket collector informed us that we needed to buy an extra ticket for our dog. - Konduktor poinformował nas, że musimy kupić dodatkowy bilet dla naszego psa. 

 

 • point out - wskazywać
  • Mary pointed out that the story he was telling us was illogical. - Mary wskazała, że historia, którą nam opowiadała, była nielogiczna.

 

 • promise (sb) that - obiecywać (komuś), że 
  • Mark promised his wife (that) he wouldn’t stay long at work that day. - Mark obiecał żonie, że nie zostanie długo w pracy tego dnia. 

 

 • reply - odpowiadać
  • The woman replied (that) she didn’t need my help. - Kobieta odpowiedziała, że nie potrzebowała mojej pomocy.

 

 • say - powiedzieć
  • Alice said (that) she was tired. - Alice powiedziała, że była zmęczona.

 

 • suggest that sb should do sth - sugerować, że ktoś powinien coś zrobić 
  • Mike suggested that I should consult a doctor. - Mike zasugerował, że powinienem skonsultować się z lekarzem.

 

 • tell sb that - powiedzieć komuś, że 
  • Derek told me that he was leaving for Las Vegas. - Derek powiedział mi, że wyjeżdża do Las Vegas. 

 

 • warn sb that - ostrzegać kogoś, że
  • Ned Stark warned his family that winter was coming. - Ned Stark ostrzegał swoją rodzinę, że nadchodzi zima. 

 

Jeśli szukasz informacji na temat mowy zależnej w języku angielskim, dobrym pomysłem będzie zapoznanie się z innymi artykułami na naszej stronie. Nie zapomnij też zerknąć na artykuły o innych strukturach gramatycznych! Poszerz i usystematyzuj swoją wiedzę ze Speak Up!

 

<< Mowa zależna w języku angielskim

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.