ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Przysłówki stopnia w języku angielskim

Przysłówki stopnia (adverbs of degree) służą do wyrażania stopnia intensywności i określają czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek. W języku angielskim jest to nieodmienna część mowy, co znacznie ułatwia ich naukę!

 

Podstawowe zasady

Jak zawsze, zasady składni angielskiej, dość precyzyjnie określają, w którym miejscu zdania należy umieścić przysłówek stopnia. Z zasady, znajdują się one więc przed czasownikiem, przymiotnikiem lub przysłówkiem, który określają. Oczywiście, nie obędzie się bez wyjątków, ale o tym później. Oto kilka przykładów:

 

The water was extremely hot. - Woda była nadzwyczaj gorąca.

She answered to his question surprisingly quickly. - Odpowiedziała na jego pytanie zaskakująco szybko. 

My parents almost got lost when they visited New York for the first time. - Moi rodzice niemal się zgubili, kiedy odwiedzali Nowy Jork po raz pierwszy. 

 

Najczęściej używane przysłówki stopnia - przykłady użycia

Przysłówki stopnia są używane bardzo często, wzbogacają one wypowiedź i sprawiają, że staje się ona ciekawsza i dokładniej wyraża nasze myśli. Oto lista najczęściej używanych przysłówków stopnia w języku angielskim

 • almost - prawie, np. They almost missed the train. - Oni prawie spóźnili się na pociąg.
 • absolutely - całkowicie, kompletnie, bezwarunkowo, bezwzględnie, absolutnie, np. Tom is absolutely in love with Miranda. - Tom jest bezwarunkowo zakochany w Mirandzie. 
 • awfully - bardzo, strasznie, np.The exam was awfully difficult. - Egzamin był strasznie trudny. 
 • badly - poważnie, np. Many passengers got badly injured in the accident. - Wielu pasażerów zostało poważnie rannych w wypadku. 
 • barely - ledwie, np. Jim was barely breathing after climbing the stairs. - Jim ledwie oddychał po wspinaczce na schody. 
 • completely - kompletnie, całkowicie np. I completely forgot to do the shopping for the weekend. - Całkowcie zapomniałam zarobic zakupy na weekend. 
 • decidedly - zdecydowanie, np. The last Bond movie is decidedly the best of all the franchise! - Ostatni film o Bondzie jest zdecydowanie najlepszy z całej serii!
 • deeply - bardzo, głęboko, np. My boss breathed deeply and said that he needed to fire me. - Mój szef odetchnął głęboko i powiedział, że musi mnie zwolnić. 
 • enough - wystarczająco, np. He isn’t old enough to travel by bus by himself. - On nie jest wystarczająco dorosły, aby samodzielnie podróżować autobusem. 
 • enormously - ogromnie, bardzo, niespotykanie, np. The TV series “Friends” is still enormously popular. - Serial ‘Przyjaciele” jest wciąż ogromnie popularny. 
 • entirely - całkowicie, np. I'm not entirely convinced to that idea. - Nie jestem całkowicie przekonana do tego pomysłu. 
 • extremely - wyjątkowo, bardzo, niespotykanie, nadzwyczaj, np. He did extremely badly at the Maths test. - Poszło mu niespotykanie źle na teście z matematyki. 
 • fairly - raczej, dość, dosyć, całkiem, np. It’s a fairly interesting book. -To całkiem interesująca książka. 
 • far - o wiele bardziej, np. This problem is far more complex than it seems. - Ten problem jest o wiele bardziej złożony, niż się wydaje. 
 • fully - całkowicie, w pełni, np. They were fully prepared for the hard conditions in the mountains. - Byli w pełni przygotowani na trudne warunki w górach. 
 • greatly - bardzo, ogromnie, np. I greatly admire your work, Professor Smith. - Ogromnie podziwiam Pańską pracę, Profesorze Smith. 
 • hardly - prawie nie, ledwo, np. Jane was so tired she could hardly keep her eyes open. - Jane była tak zmęczona, że ledwo trzymała otwarte oczy. 
 • highly - wysoko, bardzo, np. The new treatment proved to be highly effective. - Nowa metoda leczenia okazała się bardzo efektywna.
 • incredibly - bardzo, niezwykle, niesamowicie, np. Joseph spoke hindi incredibly well. - Joseph mówił w języku hindi niezwykle dobrze.
 • intensely - intensywnie, silnie, mocno, np. He looked intensely in her eyes. - Intensywnie patrzył jej w oczy. 
 • least - najmniej, np. This model is the least popular of all. - Ten model jest najmniej popularny ze wszystkich. 
 • less - mniej, np. You should use less sugar! - Powinieneś używać mniej cukru!
 • little - mało, np. I’ve got little money and even less time. - Mam mało pieniędzy i jeszcze mniej czasu.
 • lots - mnóstwo, np. He earns lots of money. - On zarabia mnóstwo pieniędzy.
 • nearly - prawie, np. It's nearly three years since I last went on holidays. - To już prawie trzy lata, od kiedy ostatnio pojechałem na wakacje.
 • positively - pozytywnie, np. Most people don’t respond positively to criticism. - Większość ludzi nie reaguje pozytywnie na krytykę.
 • purely - tylko, jedynie, wyłącznie, np. She took this job purely for the money she was offered. - Przyjęłą tę pracę jedynie dla pieniędzy, które jej zaoferowano.
 • quite - całkiem, raczej, trochę, np. I was quite happy to finally meet him in person. - Raczej się cieszyłam, że w końcu poznałam go osobiście. 
 • rather - raczej, dosyć, całkiem, np. It’s rather unusual to see this bird so far north. - To raczej niezwykłe, żeby zobaczyć tego ptaka tak daleko na północy.
 • really - bardzo, naprawdę, np. Mrs Brown is a really strict teacher. - Pani Brown to naprawdę surowa nauczycielka.
 • scarcely - niewiele, prawie wcale, np. You’ve scarcely changed since I last met you! - Prawie się nie zmieniłaś, od kiedy ostatnio Cię widziałem!
 • somewhat - trochę, lekko, np. We were somewhat disappointed with the hotel. - Byliśmy trochę zawiedzeni hotelem.
 • strongly - mocno, silnie, bardzo, np. I strongly believe that there are better solutions to this problem. - Mocno wierzymy, że istnieją lepsze rozwiązania tego problemu.
 • thoroughly - dokładnie,gruntownie, zupełnie, całkowicie, np. Wash your hands thoroughly before eating. - Umyj dokładnie ręce przed jedzeniem.
 • totally - całkowicie, kompletnie, np. I totally disagree with your opinion. - Kompletnie się nie zgadzam z Twoją opinią.
 • utterly - całkowicie, zupełnie, kompletnie, np. This explanation is utterly useless. - To wyjaśnienie jest kompletnie bezużyteczne.
 • very - bardzo, np. It’s very important to follow the instructions carefully. - To bardzo ważne, aby postępować dokładnie według instrukcji. 
 • virtually - prawie, praktycznie, niemalże, np. The project is virtually finished. - Projekt jest prawie gotowy.

 

Użycie enough i too

Dwa przysłówki stopnia zasługują na szczególną uwagę. Są to too (zbyt, za) oraz enough (wystarczająco, wystarczająco dużo).

 

Too stawiamy przed przymiotnikiem lub przysłówkiem, np.

Mark is too short to play basketball professionally.  - Mark jest zbyt niski, aby grać w koszykówkę zawodowo.

You gave up too quickly Try again! - Za szybko się poddałeś! Spróbuj jeszcze raz!

 

Przed rzeczownikiem możemy wykorzystać wyrażenia z too, np. too many/too much - zbyt dużo, too little/to few - za mało. Pamiętaj, że much i little stosujemy z rzeczownikami niepoliczalnymi, a many i few - z policzalnymi. Oto kilka przykładów:

There are too few chairs in this conference room. - W tej sali konferencyjnej jest za mało krzeseł.

We have too little time to prepare well for the presentation. - Mamy za mało czasu, żeby przygotować się do prezentacji.

I don’t like big shopping malls. There are too many people. - Nie lubię dużych centrów handlowych. Jest w nich za dużo ludzi.

I drank too much coffee yesterday and had a horrible headache. - Wypiłam za dużo kawy wczoraj i miałam okropny ból głowy. 

Enough stawiamy PO przymiotniku lub przysłówku, lecz PRZED rzeczownikiem. Przeczytaj poniższe przykłady:

My so is old enough to make a sandwich for himself! - Mój syn jest wystarczająco duży, żeby samodzielnie zrobić sobie kanapkę!

He didn’t run fast enough to win the race. - Nie biegł wystarczająco szybko, aby wygrać wyścig.

 

ALE:

We don’t have enough money to buy this house. - Nie mamy wystarczająco dużo pieniędzy, aby kupić ten dom.

Jeśli szukasz informacji o innych strukturach gramatycznych w języku angielskim, zachęcamy do zapoznania się z naszym kompendium gramatycznym. Znajdziesz w nim przydatne wiadomości na temat gramatyki angielskiej!

 

<< Przysłówek angielski

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.