ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Strona bierna czasowników modalnych - ćwiczenia

Strona bierna czasowników modalnych jest dość istotnym elementem gramatyki języka angielskiego. Jak inaczej, jeśli nie poprzez stronę bierną, możemy powiedzieć "to musi być zrobione na jutro" (this must be done for tomorrow, lub "prawo powinno być przestrzegane" (law should be respected). Zrozumienie strony biernej czasowników modalnych wymaga znajomości zarówno strony biernej (passive voice), czyli struktura i imiesłowy czasu przeszłego (past participle) jak i samych czasowników modalnych. Czasowniki modalne w angielskim wiele zastosowań i znaczeń, a to sprawia, że są wyjątkowe, czyniąc również stronę bierną niesłychanie praktycznym narzędziem w komunikacji.

Strona bierna czasowniki modalne ćwiczenia pdf

Strona bierna czasowników modalnych w języku angielskim tworzona jest poprzez połączenie czasownika modalnego z bezokolicznikiem "be" oraz imiesłowem biernym (past participle) głównego czasownika. Poniżej prezentujemy jak wygląda konstrukcja strony biernej z użyciem różnych czasowników modalnych:

Can - oznacza możliwość.

Czynna: The mechanic can fix the car.

Bierna: The car can be fixed by the mechanic.

Could - oznacza przeszłą możliwość lub mniejszą pewność niż "can".

Czynna: The chef could prepare the dish.

Bierna: The dish could be prepared by the chef.

May - wyraża możliwość lub pozwolenie.

Czynna: The council may approve the plan.

Bierna: The plan may be approved by the council.

Might - oznacza mniejszą pewność niż "may".

Czynna: The author might write a sequel.

Bierna: A sequel might be written by the author.

Must - wyraża konieczność lub zobowiązanie.

Czynna: The company must launch the product.

Bierna: The product must be launched by the company.

Should - oznacza zalecenie lub obowiązek.

Czynna: The government should implement the policy.

Bierna: The policy should be implemented by the government.

Will - wyraża przyszłą intencję lub pewność.

Czynna: The team will complete the project.

Bierna: The project will be completed by the team.

Would - używany do wyrażenia przyszłości w przeszłości lub warunkowej formy przyszłej.

Czynna: The artist would create a masterpiece.

Bierna: A masterpiece would be created by the artist.

W każdym z tych przypadków, strona bierna pozwala skupić się na obiekcie działania, a nie na podmiocie wykonującym akcję, co jest typowe dla konstrukcji biernej. Czasowniki modalne w strukturze biernej pozwalają wyrazić różne niuanse znaczeniowe, takie jak możliwość, konieczność, czy zalecenie, zachowując przy tym pasywną formę zdania.

Czasowniki modalne w angielskim - ćwiczenia

Nasz zestaw ćwiczeń “Strona bierna czasowniki modalne ćwiczenia pdf” pozwoli ci samodzielnie sprawdzić, jak dobrze rozumiesz to zagadnienie. Pobierz testy na komputer, wydrukuj je i rozwiąż, a następnie sprawdź odpowiedzi w załączonym kluczu.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

W poniższym dialogu dwie osoby dyskutują o projektach w pracy. Uzupełnij luki, używając odpowiedniej formy strony biernej z czasownikami modalnymi.

 • Alex: I heard the marketing campaign (1)____________ (launch) next week.
 • Jamie: Yes, it (2)____________ (finalize) by the team yesterday. But there's a problem with the budget.
 • Alex: Oh, really? I thought the budget (3)____________ (approve) last month.
 • Jamie: It was, but additional expenses (4)____________ (not consider). Now, some costs (5)____________ (cut).
 • Alex: That's tough. Do you think the event (6)____________ (still hold) as planned?
 • Jamie: It's uncertain. The venue (7)____________ (might need to change). We're looking into cheaper options.
 • Alex: What about the promotional materials? They (8)____________ (already print)?
 • Jamie: Not yet. They (9)____________ (delay) until we make a final decision about the event.
 • Alex: Well, I hope everything (10)____________ (sort out) soon.

Ćwiczenie 2

Przetłumacz poniższe zdania z polskiego na angielski, używając strony biernej z czasownikami modalnymi.

 1. Ten raport musi zostać zatwierdzony przez zarząd.
 2. Prezentacja mogła zostać lepiej przygotowana.
 3. Ten dokument powinien zostać przetłumaczony do jutra.
 4. Projekt ten będzie musiał zostać zakończony do końca miesiąca.
 5. Te wyniki nie mogą zostać zignorowane przez zespół.

Ćwiczenie 3

Dopasuj zdania w formie czynnej (lista A) do ich odpowiedników w formie biernej z czasownikami modalnymi (lista B). Niektóre odpowiedzi w liście B są bardzo zbliżone do siebie, wybierz poprawną.

Lista A (czynna):

 1. The government can implement these policies.
 2. The chef must prepare the dish before the event.
 3. The teacher should grade the tests by tomorrow.
 4. The company will launch the new product next month.
 5. The jury could announce the winner today.

Lista B (bierna):

 1. a) The tests should be graded by the teacher by tomorrow.
 2. b) The dish must be prepared by the chef before the event.
 3. c) The new product will have been launched by the company next month.
 4. d) The winner could have been announced by the jury today.
 5. e) These policies can be implemented by the government.
 6. f) These policies can be being implemented by the government.
 7. g) The new product will be launched by the company next month.
 8. h) The dish must have been prepared by the chef before the event.
 9. i) The tests should have been graded by the teacher by tomorrow.
 10. j) The winner could be announced by the jury today.

Ćwiczenie 4

Uzupełnij luki w poniższych zdaniach, używając odpowiedniej formy czasownika modalnego oraz strony biernej. Każda luka oferuje cztery opcje, z których tylko jedna jest poprawna.

 1. This novel __________ (a) can be read, (b) could be read, (c) can read, (d) could read by students for their literature class.
 2. The final decision __________ (a) must be made, (b) must make, (c) must have made, (d) must have been made by the end of the day.
 3. A new strategy __________ (a) should consider, (b) should be considered, (c) should have considered, (d) should be considering by the management team.
 4. Confidential information __________ (a) might be shared, (b) might share, (c) might have shared, (d) might have been shared during the meeting.
 5. The broken window __________ (a) will repair, (b) will be repairing, (c) will be repaired, (d) will have repaired by the maintenance crew tomorrow.

Odpowiedzi

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

 1. is going to be launched
 2. was finalised
 3. had been approved
 4. were not considered
 5. have to be cut
 6. can still be held
 7. might need to be changed
 8. have they already been printed
 9. have been delayed
 10. will be sorted out

Ćwiczenie 2

 1. This report must be approved by the board.
 2. The presentation could have been prepared better.
 3. This document should be translated by tomorrow.
 4. This project will have to be completed by the end of the month.
 5. These results cannot be ignored by the team.

Ćwiczenie 3

 1. e
 2. b
 3. a
 4. g
 5. j

Ćwiczenie 4

 1. a
 2. a
 3. b
 4. a
 5. c
POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.