ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Spójniki podrzędne - ćwiczenia

Subordinate conjunctions w języku angielskim to spójniki podrzędne, których funkcją jest (po)łączenie dwóch nierównorzędnych zdań. W języku angielskim istnieje dość spora liczba spójników podrzędnych, ale niniejsze ćwiczenia skupiają uwagę na najbardziej powszechnych:

Although/though (chociaż, choć, mimo że), because (ponieważ), if (jeśli), unless (dopóki, chyba że), when (kiedy), where (gdzie), while (podczas gdy), than (niż), until (aż, do momentu). Dzięki spójnikom podrzędnym pokazujemy relacje zachodzące między zdaniem podrzędnym a nadrzędnym.

Ćwiczenia spójnik although

Spójnik although oraz jego skrócony zamiennik though oznaczają chociaż, choć, mimo że i są stosowane w zdaniach okolicznikowych przyzwolenia. Przećwiczmy to na przykładach.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

 1. They arrived late at the concert, ____ they still enjoyed it.
 2. ____ he studied hard, he failed the exam.

Ćwiczenia spójnik because

Spójnik because oznacza ”ponieważ”. Wprowadza przyczynę w zdaniu. Przećwiczmy to na przykładach.

Ćwiczenie 2

 1. I'm not very hungry ____ I had a big lunch.
 2. He missed the bus ____ he overslept.

Ćwiczenia spójnik if/unless

Spójnik if oznacza jeżeli/jeśli, unless (if+not) oznacza ”jeżeli nie”, ”chyba że”. Zarówno if i unless są stosowane w trybie warunkowym. Przećwiczmy te spójniki na przykładach.

Ćwiczenie 3

 1. She won't go to the concert ____ she gets a ticket.
 2. Daniel will buy a new car ____ he saves enough money.

Ćwiczenia spójnik that

Spójnik that oznacza ”że”. Podstawa wyrażania poglądu. Przećwiczmy ten spójnik na przykładach.

Ćwiczenie 4

 1. It's possible ____ they will cancel the concert.
 2. The doctor said ____ he should rest for a week.

Ćwiczenia spójnik than

Spójnik than oznacza ”niż”. Wprowadza porównanie. Przećwiczmy ten spójnik na przykładach.

Ćwiczenie 5

 1. I would rather stay at home ____ go to the party.
 2. She is better at math ____ at English.

Ćwiczenia spójniki where/when/while

Spójniki where, when i while oznaczają odpowiednio gdzie/kiedy/podczas gdy i wprowadzają okolicznik czasu/miejsca. Przećwiczmy te spójniki na przykładach.

Ćwiczenie 6

 1. I always drink coffee ____ I wake up.
 2. He always forgets ____ he parked his car.
 3. They chatted ____ they were having lunch.
 4. ____ he arrived, we started the meeting.
 5. I read a book ____ I was on the plane.

Spójniki podrzędne angielski ćwiczenia mix

Ćwiczenie 7

Przetłumacz na angielski następujące zdania z użyciem odpowiedniego spójnika podrzędnego:

 1. Nie mogła przyjść na imprezę ponieważ musiała pracować.
 2. Jeśli będzie padać, zostanę w domu.
 3. Jest pewien, że zostawił klucze na stole.
 4. Chociaż Ania go kocha, nie może wybaczyć mu zdrady i zostać.
 5. Ten artykuł jest bardziej ciekawy niż jakikolwiek inny.
 6. Lubię pływać chociaż nie jestem w tym taki dobry.
 7. Karol nie kupi samochodu dopóki nie dostanie dobrej oferty.
 8. Park gdzie kiedyś graliśmy teraz zamienił się w parking.

Ćwiczenie 8

Uzupełnij poniższe zdania wybierając odpowiedni spójnik z podanych poniżej.

Spójniki:

unless, when, because, while, if, unless, if, although, if, because, if, if, when, if, if, so that, because, when, if, until, if, if, unless, because, when.

 1. We can't leave the house ___ we finish cleaning the kitchen.
 2. I usually walk to work ___ it's not raining.
 3. He decided to buy a new car ___ his old one kept breaking down.
 4. ___ he was studying for his exams, she was watching TV.
 5. I'll go to the store ___ you stay here and watch the kids.
 6. ___ the weather is nice, we'll go for a hike in the mountains.
 7. ___ you don't hurry, you'll miss your flight.
 8. She ate a sandwich ___ she wasn't hungry.
 9. I'm going to visit my grandparents ___ I have some time off work.
 10. The concert was cancelled ___ there weren't enough tickets sold.
 11. We'll have to take a taxi ___ the bus doesn't come on time.
 12. He'll be late for the meeting ___ he gets stuck in traffic.
 13. We went to the beach ___ the sun was shining.
 14. ___ you don't know the answer, just guess.
 15. I'll help you with your homework ___ you need it.
 16. He's been working hard ___ he can save up for a new car.
 17. I don't like spicy food ___ it makes me sick.
 18. She wants to be a doctor ___ she can help people.
 19. ___ she gets home, she'll call you.
 20. I'll go to the gym ___ I feel better.

Ćwiczenie 9

Zlokalizuj błędny spójnik podrzędny w poniższych zdaniach i użyj poprawnego.

 1. Because he is busy, he always finds time for his family.
 2. They canceled the game unless it was raining.
 3. She believes if honesty is the best policy.
 4. I won't go to the party when I finish my project.
 5. She runs faster while I do.
 6. Kate is afraid if she will miss the train.
POBIERZ W WERSJI PDF 

Klucz odpowiedzi:

Ćwiczenie 1

 1. although
 2. Although

Ćwiczenie 2

 1. because
 2. because

Ćwiczenie 3

 1. unless
 2. if

Ćwiczenie 4

 1. that
 2. that

Ćwiczenie 5

 1. than
 2. than

Ćwiczenie 6

 1. when
 2. where
 3. while
 4. when
 5. while

Ćwiczenie 7

 1. She couldn't come to the party because she had to work.
 2. If it rains, I will stay at home.
 3. He's certain that he left his keys on the table.
 4. Although Ann loves him, she can't forgive him for cheating and stay.
 5. This article is more interesting than any other.
 6. I enjoy swimming, although I am not very good at it.
 7. Charles won't buy the car unless he can get a good deal.
 8. The park where we used to play is now a parking lot.

Ćwiczenie 8

 1. until, 2. if, 3. because, 4. While, 5. while, 6. If, 7. If, 8. although, 9. because, 10. because, 11. if, 12. if, 13. because, 14. if, 15. if, 16. so that, 17. because, 18. so that, 19. When, 20. when.

Ćwiczenie 9

 1. Although he is busy, he always finds time for his family.
 2. They canceled the game because it was raining.
 3. She believes that honesty is the best policy.
 4. I won't go to the party until I finish my project.
 5. She runs faster than I do.
 6. Kate is afraid that she will miss the train.


POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.