ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Przyimki ruchu - ćwiczenia

Przyimki (ang. prepositions) to nieodmienne i niesamodzielne części mowy, które, łącząc się z innymi częściami mowy tworzą nowe znaczenia i nadają sens wypowiedzi. Przyimki ruchu (ang. prepositions of movement) definiują miejsce odbywania się opisywanej czynności, na przykład in the mountains (w górach), through the window (przez okno), under the bridge (pod mostem).

Kiedy dajemy przyimki ruchu w angielskim

Kiedy używamy przyimków ruchu? Zawsze gdy chcemy wskazać miejsce danej czynności, dać punkt odniesienia, poinformować o położeniu osoby lub przedmiotu. Odśwież i poszerz wiedzę na ich temat, wchodząc na www.speak-up.pl. Nasz zestaw ćwiczeń Przyimki ruchu ćwiczenia pdf pozwoli Ci samodzielnie sprawdzić, jak dobrze rozumiesz to zagadnienie. Pobierz testy na komputer, wydrukuj je i rozwiąż, a następnie sprawdź odpowiedzi w załączonym kluczu.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Przyimki ruchu angielski

Oto najbardziej popularne przyimki ruchu w angielskim:

 1. over
 2. under
 3. down
 4. into
 5. along
 6. out of
 7. round
 8. towards

Przyimki ruchu - ćwiczenia

Ćwiczenie 1

Dopasuj odpowiednie przyimki ruchu do zdań, aby utworzyć poprawne zdania. Wybierz przyimki spośród opcji: beyond, throughout, past, alongside, against, beneath, beside, within, upon, amidst.

 1. The hiker trekked ___________ the dense forest, surrounded by tall trees.
 2. The boat sailed ___________ the coastline, offering breathtaking views.
 3. He skateboarded ___________ the street, performing tricks as he went.
 4. The hidden treasure was buried deep ___________ the cave.
 5. The athlete sprinted ___________ the track, leaving competitors behind.
 6. The small village is nestled ___________ the mountains, far from the city.
 7. The rabbit darted ___________ the field as the fox chased it.
 8. The old castle stands ___________ a picturesque lake.
 9. The stars shone brightly ___________ the clear night sky.
 10. The secret compartment was concealed ___________ the floorboards.
 11. She walked __________ the bridge and into the park.
 12. The kids ran __________ the field, chasing after the kite.
 13. He climbed __________ the ladder to fix the roof.
 14. The car sped __________ the highway at a high speed.
 15. The cat squeezed __________ the narrow gap between the wall and the fridge.
 16. We hiked __________ the forest trail and reached the waterfall.
 17. The bird flew __________ the open window and into the room.
 18. They paddled __________ the river in their canoes.

Ćwiczenie 2

Uzupełnij poniższe zdania odpowiednimi przyimkami ruchu:

in, on, at, to, into, out of, across, along, through, over, under, up, down, around.

 1. She walked ___________ the street to get to the store.
 2. The cat jumped ___________ the table and knocked over a vase.
 3. He swam ___________ the river to reach the other side.
 4. They rode their bikes ___________ the park.
 5. The hikers trekked ___________ the mountain to reach the summit.
 6. The squirrel climbed ___________ the tree and disappeared.
 7. We drove ___________ the tunnel to reach the other side of the mountain.
 8. The plane flew ___________ the clouds and into the clear sky.
 9. The mouse scurried ___________ the hole in the wall.
 10. She tiptoed ___________ the room to avoid waking anyone up.

Ćwiczenie 3

Wskaż przyimek ruchu w każdym z poniższych zdań i napisz własne zdanie z użyciem tego przyimka:

 1. They walked along the beach, collecting seashells.
 2. The cat leaped onto the roof to catch a bird.
 3. He crawled under the table to retrieve his lost toy.
 4. We strolled through the park, enjoying the sunshine.
 5. The train traveled across the bridge, spanning the river.
 6. She jumped off the diving board into the pool.
 7. They cycled around the lake, completing the scenic route.
 8. The hikers trekked up the steep mountain trail.

Ćwiczenie 4

Uzupełnij zdania, używając skomplikowanych kierunków i przyimków ruchu:

 1. She swam ____________ the current and emerged on the other side of the river.
 2. The mountaineers ascended ____________ the steep cliff, using ropes and harnesses.
 3. The detective followed the suspect's trail ____________ the dark alleyways of the city.
 4. The explorer ventured ____________ the cave, equipped with a flashlight.
 5. The daredevil motorcyclist jumped ____________ the flaming hoop during the show.
 6. The ship sailed ____________ the treacherous waters, guided by a skilled captain.
 7. The acrobat somersaulted ____________ the air before landing safely on the platform.
 8. The astronaut floated ____________ the space station during the spacewalk.

Ćwiczenie 5

Popraw błędnie użyte przyimki ruchu.

 1. The children love to run through the playground.
 2. She dived down the swimming pool to cool off.
 3. The cat climbed over the tree to chase a bird.
 4. We hiked around the forest and discovered a hidden waterfall.
 5. They walked into the narrow alley to reach the cafe.
 6. The athlete leaped up the hurdles with grace.
POBIERZ W WERSJI PDF 

Odpowiedzi

Ćwiczenie 1

 1. throughout
 2. alongside
 3. down
 4. within
 5. past
 6. amongst
 7. across
 8. beside
 9. upon
 10. beneath
 11. across
 12. across
 13. up
 14. down
 15. between
 16. along
 17. through
 18. down

Ćwiczenie 2

 1. along
 2. onto
 3. across
 4. through
 5. up
 6. up
 7. through
 8. through
 9. into
 10. across

Ćwiczenie 3

 1. along / They walked along the riverbank, admiring the serene landscape.
 2. onto / The squirrel leaped onto the tree branch to escape the pursuing cat.
 3. under / He crawled under the fence to retrieve his lost ball.
 4. through / She drove through the tunnel, emerging on the other side of the mountain.
 5. across / The hikers trekked across the snowy plateau, facing strong winds.
 6. off / The brave diver jumped off the cliff into the deep water below.
 7. around / They cycled around the city, exploring its historic neighborhoods.
 8. up / The mountaineers climbed up the sheer rock face, reaching the summit at sunrise.

Ćwiczenie 4

 1. against
 2. up
 3. through
 4. into
 5. through
 6. through
 7. through
 8. outside

Ćwiczenie 5

 1. around
 2. into
 3. up
 4. through
 5. down
 6. over

POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.