ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Present Perfect, Past Simple i Present Simple - porównanie - ćwiczenia

Zdania w angielskim czasie Present Perfect tłumaczone są na język polski w czasie teraźniejszym lub przeszłym - w zależności od kontekstu. Dlatego Polacy uczący się angielskiego mają czasami problemy z rozróżnieniem sytuacji, w których należy zastosować Present Perfect od tych, gdy właściwy będzie czas Past Simple lub Present Simple. Nasze ćwiczenia do druku na porównanie tych trzech czasów pomogą Ci dostrzec i zrozumieć, na czym polega różnica między nimi.

Porównanie czasów Present Perfect, Past Simple i Present Simple - testy do rozwiązywania

Zanim zaczniesz rozwiązywać ćwiczenia z angielskich czasów, przypomnij sobie, jak poprawnie budować zdania oraz w jakich sytuacjach powinieneś stosować poszczególne konstrukcje. Wszystkie potrzebne informacje na ten temat znajdziesz na stronie www.speak-up.pl w zakładce Gramatyka j. angielskiego.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Wybierz poprawną opcję.

 1. I know/knew/have known Peter for three years.
 2. Walter buy/bought/has bought a new car last month.
 3. We never are/never were/have never been to the USA.
 4. My sister lives/lived/has lived in Los Angeles. She moves/moved/has moved there two years ago.
 5. Shakespeare writes/wrote/has written “Romeo and Juliet”.
 6. My neighbour wants/wanted/has wanted to become a writer. However, he doesn’t write/didn’t write/hasn’t written a single book as yet. 
 7. A: How long do you live/did you live/have you lived in Hungary? B: We live/lived/have lived there for only about a year, then we move/moved/have moved to Brazil.
 8. Miranda always dreams/always dreamt/has always dreamt of travelling around the world. She already saves/already saved/has already saved some money for the trip.
 9. My computer is unreliable. It breaks down/broke down/has broken down regularly. 
 10. What’s your surname, Pam? I’m afraid I forget/forgot/have forgotten it. 


Ćwiczenie 2

Uzupełnij poniższe zdania czasownikiem w poprawnej formie.

 1. Tina says she __________________ (read) this book three times so far.
 2. Gina is the worst boss I __________________ (ever/have). She __________________ (never/talk) to the employees.
 3. Mary __________________ (live) with her parents since she __________________ (finish) her studies.
 4. We __________________ (usually/do) shopping in big shopping centres but recently I __________________ (be) to the local shops more.
 5. There’s nobody at home. Where __________________ (they/go)?
 6. A: George __________________ (not see) his children since February. B:That’s terrible! __________________ (he/work) abroad?
 7. A:Oh no! They __________________ (close) our favourite pub! B: When __________________ (it/happen)?
 8. How long __________________ (Samantha/drive) the company car?
 9. __________________ (Mike/behave) well as a child? 
 10. __________________ (your teacher/always/give) you so much homework?


Ćwiczenie 3

Przetłumacz fragmenty zdań w nawiasach na język angielski.

 1. They __________________ (sprzedają) good quality house appliances in that shop.
 2. __________________ (Czy ty kiedykolwiek leciałeś) in a hot-air balloon?
 3. My friend __________________ (napisała) a few books. She __________________ (nie jest) famous yet but I believe she will be one day.
 4. A: __________________ (czy lubisz) riding a bicycle? B: Sure, but I __________________ (nie jeździłem) a bicycle since last year.
 5. When __________________ (twoja siostra wyszła za mąż)? 
 6. How many times a day __________________ (ty zwykle sprawdzasz) your email?
 7. My children __________________ (uczą się) languages since they were 3 years old.
 8. Why __________________ (on zawsze się spóźnia)?
 9. __________________ (zapomniałem) to pay do the shopping yesterday.
 10. A: __________________ (czym się zajmujesz) Bob? B: I’m a sales representative. __________________ (sprzedaję) software for ten years now.


Ćwiczenie 4 

Popraw błędy w zdaniach.

  1. Amanda works in our office since February.

   ___________________________________________________________________

  2. Mike and Bill didn’t talk to each other since they fell out.

   ___________________________________________________________________

  3. How long has you known each other?

   ___________________________________________________________________

  4. My brother has gone to school at 8 o’clock.

   ___________________________________________________________________

  5. We haven’t finish the project yet.

   ___________________________________________________________________

  6. Be careful! I just cleaned the floor.

   ___________________________________________________________________

  7. Bethany is my best friend. We have met every Saturday for a glass of wine.

   ___________________________________________________________________

  8. The webinar has begun ten minutes ago.

   ___________________________________________________________________

  9. Don’t worry, the movie just started. You haven’t missed much.

   ___________________________________________________________________

  10. My cousin is very talented. She has painted beautiful pictures.

   ___________________________________________________________________Present Perfect i Past Simple i Present Simple - klucz

 

Ćwiczenie 1

   1. have known
   2. bought
   3. have never been 
   4. lives, moved
   5. wrote
   6. wants, hasn’t written 
   7. did you live, lived, moved
   8. has always dreamt, has already saved 
   9. breaks down
   10. have forgotten 

Ćwiczenie 2

   1. has read
   2. have ever had, never talks
   3. has lived, finished
   4. usually do, have been
   5. have they gone
   6. hasn’t seen, Does he work
   7. have closed, did it happen
   8. has Samatha driven
   9. Did Mike behave
   10. Does your teacher always give

Ćwiczenie 3

   1. sell
   2. Have you ever flown
   3. has written, isn’t
   4. Do you like, haven’t ridden
   5. did your sister get married
   6. do you usually check
   7. have learnt
   8. is he always late (lub: does he always come late)
   9. I forgot
   10. What do you do, I have sold

Ćwiczenie 4

Popraw błędy w zdaniach.

  1. Amanda has worked in our office since February.
  2. Mike and Bill haven’t talked to each other since they fell out.
  3. How long have you known each other?
  4. My brother went to school at 8 o’clock.
  5. We haven’t finished the project yet.
  6. Be careful! I have just cleaned the floor.
  7. Bethany is my best friend. We meet every Saturday for a glass of wine.
  8. The webinar began ten minutes ago.
  9. Don’t worry, the movie has just started. You haven’t missed much.
  10. My cousin is very talented. She paints beautiful pictures.
POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.