ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Pierwszy okres warunkowy - ćwiczenia

"Jeśli wykonasz te ćwiczenia, to bardzo dobrze zrozumiesz pierwszy okres warunkowy. Jeżeli tego nie zrobisz, to wciąż będziesz popełniać błędy". Oczywiście to tylko przykłady pierwszego okresu warunkowego w języku angielskim. Używamy go do mówienia o rzeczywistych i możliwych sytuacjach w przyszłości. Jego forma składa się z dwóch części: warunku (if-clause) i głównego zdania (main clause). Struktura tego typu zdań wygląda następująco:

If-clause: if + podmiot + czasownik w czasie teraźniejszym prostym (Simple Present)

Main clause: podmiot + will + forma podstawowa czasownika

Przykład:

If it rains tomorrow, we will cancel the picnic. - Jeśli jutro będzie padać, odwołamy piknik.

If you try to kiss her, she will slap your face. - Jeśli spróbujesz ją pocałować, dostaniesz w twarz.

Pierwszy okres warunkowy ćwiczenia pdf

Jeżeli potrzebne Ci są ćwiczenia z pierwszego okresu warunkowego w angielskim, to jesteś we właściwym miejscu. Nasz zestaw ćwiczeń to doskonała pomoc w samodzielnej nauce. Pobierz ćwiczenia, wydrukuj i rozwiąż, a następnie sprawdź odpowiedzi w załączonym kluczu. Zanim to zrobisz, odśwież teorię. Wejdź na www.speak-up.pl/gramatyka i usystematyzuj swoją wiedzę na temat pierwszego okresu warunkowego.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Przetłumacz poniższe zdania z języka polskiego na angielski, używając pierwszego okresu warunkowego.

 1. Jeśli Marta nie kupi dzisiaj biletów, nie pojedziemy na koncert.
 2. Michał zda egzamin, jeśli dobrze się przygotuje.
 3. Ania nie zrozumie instrukcji, jeśli nie przeczyta ich uważnie.
 4. Jeśli Marek zostanie w domu, obejrzy nowy film.
 5. Jeśli będziesz zmęczona, przerwij ćwiczenia.
 6. Kasia pójdzie na zakupy, jeśli dostanie swoją wypłatę.
 7. Jeśli Piotr nie zadzwoni do nas wieczorem, będziemy musieli go odwiedzić.
 8. Sara zdobędzie awans, jeśli zaimponuje swojemu szefowi.
 9. Jeśli będziesz potrzebować pomocy, zadzwoń do mnie.
 10. Jeśli będziesz gotowy o czasie, wyjedziemy bez pośpiechu.

Ćwiczenie 2

Uzupełnij luki w poniższych zdaniach, używając odpowiednich form czasowników w nawiasach.

 1. If it ___ (to rain), Maria ___ (to take) an umbrella.
 2. John ___ (to pass) the exam if he ___ (to study) hard.
 3. If Sandra ___ (to need) help, she ___ (to call) Mark.
 4. We ___ (to visit) the Eiffel Tower if we ___ (to go) to Paris.
 5. If Tom ___ (to have) time, he ___ (to join) us for dinner.
 6. The team ___ (to lose) the game if they ___ (to not understand) the rules.
 7. If Jessica ___ (to send) the email now, she ___ (to receive) it by morning.
 8. I ___ (to tell) you immediately if I ___ (to find) your watch.
 9. If we ___ (to miss) the bus, we ___ (to walk) to school.
 10. I ___ (to leave) without her if she ___ (to not call) by 5pm.

Pierwszy okres warunkowy angielski

W języku angielskim istnieją różne słowa i wyrażenia, które mogą zastąpić "if" w zdaniach warunkowych, oferując różne niuanse znaczeniowe i podkreślając inne aspekty warunkowości. Oto niektóre z nich:

 1. When – Kiedy, gdy
 2. Provided that / Providing that – pod warunkiem, że
 3. As long as – tak długo jak
 4. Unless – jeśli nie, chyba że
 5. In case – w przypadku, jeśli

Ćwiczenie 3

Wypełnij zdania warunkowe, używając alternatywy do „if”.

 1. ___ you see John at the meeting, please tell him to call me.
 2. You can borrow my car ___ you return it by tomorrow.
 3. You will get the bonus ___ you complete the project on time.
 4. We will not start the presentation ___ all team members are present.
 5. I will bring an umbrella ___ it rains.
 6. ___ you follow the instructions, you won’t have any trouble assembling the furniture.
 7. We’ll go for a hike ___ the weather is good.
 8. ___ it starts raining, we’ll move the party indoors.
 9. You can go to the concert ___ you finish your homework.
 10. I’ll save this dessert for you ___ you want to eat it later.

Ćwiczenie 4

Dopasuj początki zdań z ich odpowiednimi zakończeniami.

 1. If you visit London, ___
 2. If he doesn't study, ___
 3. If it starts to snow, ___
 4. If we don't leave soon, ___
 5. If you don't water the plants, ___
 6. If she passes her exams, ___
 7. If they win the match, ___
 8. If I feel better tomorrow, ___
 9. If you don't wear a coat, ___
 10. If we see him at the party, ___
 1. they will die.
 2. we will congratulate them.
 3. we will be late.
 4. we will speak to him.
 5. you should see the British Museum.
 6. I will go to work.
 7. she will be very happy.
 8. you will get cold.
 9. he will fail his class.
 10. we will build a snowman.

Ćwiczenie 5

Stwórz własne zdania warunkowe, używając podanych słów.

 1. If / we / save / enough money /
 2. If / you / study / these notes /
 3. If / he / not arrive / on time /
 4. If / you / not tell / the truth /
 5. If / we / not finish / the project /
 6. If / it / be / too hot /

Odpowiedzi

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

 1. If Marta doesn’t buy the tickets today, we won’t go to the concert.
 2. Mike will pass the exam if he prepares well.
 3. Ann won’t understand the instructions if she doesn’t read them carefully.
 4. If Mark stays at home, he will watch a new movie.
 5. If you are tired, take a break.
 6. Kasia will go shopping if she gets her paycheck.
 7. If Peter doesn’t call us tonight, we will have to visit him.
 8. Sara will get a promotion if she impresses her boss.
 9. If you need help, call me.
 10. If you are ready on time, we will leave without hurry.

Ćwiczenie 2

 1. rains, will take
 2. will pass, studies
 3. needs, will call
 4. will visit, go
 5. has, will join
 6. will lose, do not understand
 7. sends, will receive
 8. will tell, find
 9. miss, will walk
 10. will leave, does not call

Ćwiczenie 3

 1. When
 2. provided that
 3. as long as
 4. unless
 5. in case
 6. Provided that
 7. when
 8. If
 9. as long as
 10. in case

Ćwiczenie 4

1E, 2I, 3J, 4C, 5A, 6G, 7B, 8F, 9H, 10D

Ćwiczenie 5

 1. If we save enough money, we will buy a new car.
 2. If you study these notes, you will understand the subject better.
 3. If he does not arrive on time, we will start without him.
 4. If you do not tell the truth, I will be disappointed.
 5. If we do not finish the project, we will miss the deadline.
 6. If it is too hot, we will stay indoors.
 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.