Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2019-10-22

Jak napisać dobre wypracowanie po angielsku?

Jak powinno wyglądać wypracowanie po angielsku - budowa

Każdy rodzaj wypracowania po angielsku, niezależnie od tego, czy jest to dłuższy tekst formalny, np. rozprawka, podanie o pracę lub reklamacja, czy też krótkie opowiadanie o sobie albo ostatnich wakacjach, składa się z trzech obowiązkowych elementów: rozpoczęcia, rozwinięcia i zakończenia.

Bardzo ważne jest zachowanie oddzielnych akapitów, nie tylko dla poszczególnych części Twojej pracy pisemnej, ale także dla każdej nowej myśli w rozwinięciu.

Jak powinien wyglądać wstęp w wypracowaniu

Pierwszy akapit wypracowania stanowi wprowadzenie i to właśnie w nim przedstawiasz powody, dla których piszesz dany tekst oraz to, o czym zamierzasz pisać. W przypadku opinion essay, czyli rozprawki, w której prezentujesz argumenty popierające Twój punkt widzenia, tezę należy postawić właśnie we wstępie.

Przydatne zwroty i słownictwo we wstępie

Zwykle najtrudniejszym elementem pisania wypracowania po angielsku jest jego rozpoczęcie. Powinno być ciekawe, przyciągać uwagę, a jednocześnie proste i łatwe do zrozumienia. Oto lista przydatnych wyrażeń, których możesz użyć jako pierwszego zdania:

To begin with – Na początek

Nowadays – Obecnie

In today’s world – W dzisiejszym świecie

It is common belief that … – Wiele osób wierzy, że...

People say that … – Ludzie mówią, że…

There is an old saying that ... - Stare powiedzenie mówi, że ...

It is often said that - Często mówi się, że ...

People tend to regard - Ludzie zwykle uważają

In this essay, I would like to - W tym eseju chciałbym

In this essay, I am going to explain - W tym eseju zamierzam wyjaśnić

Let us begin with … - Zacznijmy od ...

Most people agree that – Większość ludzi zgadza się z tym, że…

There are so many different opinions on – Jest tak wiele różnych opinii na temat…

There is no agreement – Nie ma zgody

Jak powinno wyglądać rozwinięcie w wypracowaniu po angielsku?

Rozwinięcie stanowi najważniejszą część wypracowania. To w nim wyrażasz swoją główną myśl, przedstawiasz argumenty, opowiadasz historię, podajesz opis osoby itd. W zależności od typu pracy pisemnej, którą tworzysz, może mieć od jednego do nawet kilku akapitów. W przypadku for and against essay (rozprawki) w drugim akapicie należy przedstawić argumenty “za”, a w trzecim - argumenty “przeciw”. Pamiętaj, że ilość argumentów w obydwu akapitach powinna być równa.

W przypadku dłuższych tekstów, takich jak artykuł lub opowiadanie, liczba akapitów nie jest ściśle określona. Istotne jest jednak, aby każda nowy wątek opisany był w osobnym akapicie. Warto też wprowadzić tzw. topic sentence - zdanie zawierające tezę, którą uzasadnisz w danym akapicie.

Przydatne zwroty i słownictwo w rozwinięciu wypracowania

Oto lista przydatnych wyrażeń, które możesz wykorzystać w swoim wypracowaniu.

Firstly/secondly /thirdly – Po pierwsze/drugie/trzecie

In the first place – Po pierwsze

First of all – Przede wszystkim

To start with – Zacznijmy od tego, że...

The main advantage of … is that – Główną zaletą … jest to, że

One major advantage of … – Bardzo ważną zaletą …

The main/greatest argument is that… – Głównym/najważniejszym argumentem jest to, że…

Another benefit is that – Kolejną zaletą jest to, że

Another advantage/disadvantage is that… – Kolejną zaletą/wadą jest to, że…

There is no doubt about it that… – Nie ma wątpliwości, że…

From the perspective of supporters/followers… - Z punktu widzenia zwolenników…

Opponents point out that – Przeciwnicy zwracają uwagę, że

From the perspective of supporters/followers… - Z punktu widzenia zwolenników…

There is another side to this problem/issue/question/argument – Istnieje jeszcze inna strona tego problemu/kwestii/debaty/sporu

Regardless of the fact that – Bez względu na fakt, że ...

It can be argued that… – Można dowodzić, że ...

However, it needs to be added that – Jednakże, należy dodać, że ...

In addition to … – Dodatkowo ...

Last, but not least – Ostatni, lecz nie mniej ważny

Finally, … – W końcu, …

For example/For instance – Na przykład

Like – Jak

Such as – Taki jak

An excellent/brilliant/fine instance is – Doskonałym/świetnym/dobrym przykładem jest

A perfect example for that is – Idealnym przykładem na to jest

What is more/Furthermore/Moreover – Co więcej

Therefore/As a result – Zatem/tak więc/w rezultacie

On the one hand - Z jednej strony ...

On the other hand – Z drugiej strony

Despite/In spite of – Pomimo

Not only … but also – Nie tylko …, ale także

Even though – Chociaż

Although – Mimo to

Jak powinno wyglądać zakończenie wypracowania?

Zakończenie, czyli ostatni akapit Twojego wypracowania, powinno stanowić podsumowanie całości tekstu. W zależności od typu wypracowania możesz powtórzyć w nim tezę, której broniłeś, wyjaśnić, czego oczekujesz od odbiorcy, wyciągnąć morał z historii lub postawić pytanie. Postaraj się, aby zakończenie było interesujące, zapadało w pamięć, a jednocześnie stanowiło logiczną całość ze wstępem i rozwinięciem.

Przydatne zwroty i słownictwo do zakończenia wypracowania

Wykorzystaj jedno z następujących wyrażeń:

Finally – Wreszcie, w końcu 

In short – Krótko mówiąc 

All things considered – Biorąc pod uwagę wszystkie fakty

To sum up – Podsumowując

To recap – Podsumowując 

To conclude – Na zakończenie 

In conclusion – Kończąc 

As a conclusion – Kończąc 

Generally speaking – Ogólnie rzecz biorąc

On the whole – Ogólnie rzecz biorąc 

Lastly – W końcu 

In conclusion/All in all – Podsumowując

In my opinion – moim zdaniem

Hold the view/opinion (that) – Uważam, że

It is clear from the above evidence that – Z powyższych argumentów jasno wynika, że

Taking everything into account/ Taking everything into consideration – Biorąc to wszystko pod uwagę

Overall, – Ogólnie rzecz biorąc,

There is no agreement…, but in my opinion… – Nie ma zgody…, ale moim zdaniem…

On balance – Po namyśle

I suppose (that) – Przypuszczam, że

According to – Według

I would say/suggest that – Powiedziałbym/sugerowałbym, że/żeby

Needless to say – Nie trzeba dodawać, że

To wrap up – Podsumowując

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

 

 

Błędy jakich należy unikać przy pisaniu wypracowania w języku angielskim

Teraz kiedy już wiesz, jak powinno wyglądać wypracowanie w języku angielskim, możesz spokojnie zabierać się do pracy. Pamiętaj jednak, aby nie popełnić któregoś z najczęstszych błędów. Należą do nich:

Brak planu

Strumień świadomości raz sprawdził się w literaturze, ale w przypadku szkolnego lub egzaminacyjnego eseju jest raczej kiepskim pomysłem. Zanim rozpoczniesz pracę, zaplanuj swoje wypracowanie w punktach. Taki szkic pozwoli Ci nie zapomnieć o myśli przewodniej i argumentach, które chcesz przedstawić. Łatwiej też będzie Ci w logiczny sposób przechodzić do kolejnych akapitów, a całość pracy stanie się bardziej czytelna. 

Brak podziału na akapity

To błąd kardynalny wielu uczniów. Pamiętaj, że jasny podział na akapity także podlega ocenie. Egzaminatorowi/nauczycielowi łatwiej też jest czytać takie wypracowanie. Jeśli nie jesteś pewien, czy w konkretnym miejscu rozwinięcia należy rozpocząć nowy akapit, zrób to. Bezpieczniej jest mieć o jeden akapit za dużo niż za mało.

Pisanie nie na temat

Setki, o ile nie tysiące pięknych, ciekawych, gramatycznie poprawnych i stylistycznie imponujących wypracowań zostało ocenionych np. na maturze lub podczas egzaminu FCE na zero punktów, ponieważ autor nie przeczytał dokładnie polecenia. W takim przypadku cała praca pisemna niezależnie od jej walorów językowych, nie może otrzymać oceny pozytywnej. Upewnij się więc, że DOKŁADNIE I ZE ZROZUMIENIEM przeczytałeś temat, na jaki musisz napisać wypracowania.

Różnicuj swoje zdania i używaj ciekawych słówek

Dobre wypracowanie po angielsku to takie, w którym prezentujesz znajomość słownictwa i bogactwo językowe. Pamiętaj więc, żeby każdy rzeczownik urozmaicać przymiotnikiem, a czasownik - przysłówkiem. Postaraj się stosować synonimy i ciekawe słówka. Pomoże Ci w tym poniższa lista.

Amazing - incredible, fantastic, fabulous, astonishing, extraordinary

Answer - respond

Awful - terrible, abominable, dreadful

Bad - evil, spoiled, imperfect, infamous, dismal

Beautiful - gorgeous, ravishing, dazzling, exquisite, stunning

Begin - initiate, commence, inaugurate

Big - huge, enormous, gigantic, humongous, substantial, mammoth

Break - rupture, fracture, shatter

Calm - serene, peace, tranquil

Come - approach, arrive

Cool - chilly, frosty, icy

Cut - chop, slash, slit

Dangerous - hazardous, risky, precarious

Decide - determine, settle

Definite - certain, positive, obvious

Delicious - savoury, titbit, delectable

Describe - portray, characterise

Destroy - demolish, slay, ruin, raze

Difference - disagreement, inequity, dissimilarity

Dull - boring, uninteresting, monotonous, humdrum, dreary

End - terminate, conclude, cessation

Explain - elaborate, interpret

Fall - drop, descend, topple

Famous - well-known, renowned, eminent, illustrious

Fast - quick, rapid, hasty, snappy

Fat - stout, corpulent, chubby, bulky

Funny - amusing, humorous, droll

Get - acquire, obtain, secure, procure, gather

Good - excellent, fine, wonderful, superior,gracious, superb, splendid, genuine, sterling, top-notch,

Great -worthy, distinguished, grand, considerable, mighty

Happy - pleased, delighted, elated, joyful,ecstatic, jubilant, jaunty

Hate - despise, loathe, abhor, abominate

Have - possess, own, acquire,

Help - aid, assist, support, encourage, relieve

Hide - conceal, cover, mask, veil

Idea - thought, concept, notion

Important - necessary, vital, critical, indispensable, valuable, essential, famous, notable

Interesting - fascinating, engaging, spirited, intriguing, gripping, enthralling, captivating

Little - tiny, diminutive, exiguous, dinky, cramped

Look - gaze, glance, peek, glimpse, stare, leer

Love - like, admire, fancy, care for, adore

Make - create, originate, invent, construct, manufacture, produce, compose

Move - plod, creep, crawl, drag, toddle, shuffle, trot, lumber, meander

Neat - orderly, tidy, trim, natty, smart,elegant

New - unique, modern, current, recent

Old - feeble, ancient, aged, veteran, mature,primitive, stale

Show - display, exhibit, indicate, reveal, demonstrate

Tell - disclose, reveal, expose, narrate, inform, divulge

Use - employ, utilise, exhaust, spend

Wrong - incorrect, inaccurate, mistaken, erroneous, improper, unsuitable

Dopracuj swoje wypracowanie - wyeliminuj jakiekolwiek błędy językowe

Po napisaniu wypracowania, pozostaje Ci sprawdzić go pod kątem poprawności. Jeśli było Twoim zadaniem domowym, odłóż go na przynajmniej godzinę, zajmij się czymś innym, a potem przeczytaj go powoli i dokładnie, starając się znaleźć wszelkiego rodzaju błędy - ortograficzne, stylistyczne, interpunkcyjne, tzw. literówki i powtórzenia. Jeśli piszesz wypracowanie na egzaminie albo lekcji, tak rozplanuj pracę, aby zostało Ci na koniec kilka minut, żeby dopracować swoje dzieło.

Przykład poprawnie napisanego wypracowania po angielsku

Zapoznaj się z przykładem poprawnie napisanego wypracowania po angielsku (opis osoby).

Do you sometimes think about your schooldays? I do. Once or twice a year I go look through some old photographs from the past days. A lot of them remind me of my favourite teacher, Ms Wiley, who used to teach me English in primary school. What I will always remember about her is that she was the most popular teacher in my school. So when I met her in a supermarket yesterday all my school memories were brought back.

Although a few years have past since I left primary school Ms Wiley has not changed at all. The first thing one notices about her is her long red hair and sparkling green eyes. With her lovely smile, she looks much younger than she actually is, especially when she is wearing her blue jeans and funny T-shirts. She does not wear much make-up, which also makes her look very natural.

What everyone particularly likes about her is her attitude towards other people. Patient and understanding, she is always happy to help her students when they need her. What is more, she has a great sense of humour. English lessons with her were always filled with laughter and cheerful moments.

Her greatest success is that she is very much respected by her pupils. Without any doubt, she has influenced the personality of every person she has taught. I was very lucky I had such a wonderful teacher and I owe her a lot. She gave me so much more than knowledge - she taught me understanding and tolerance towards other people. Very few people are unforgettable. She is one of them.

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

 

 

Nowy rok szkolny rozpoczął się na dobre. Wakacyjne lenistwo w promieniach słońca jest już tylko miłym wspomnieniem, a nauka zabiera Ci sporo czasu. Jednym z zadań, którym będziesz musiał stawić czoła, jest napisanie wypracowania po angielsku, zwłaszcza jeśli w maju czeka Cię jeden z najważniejszych egzaminów w życiu, czyli matura. Jak powinien wyglądać esej po angielsku i jakich błędów unikać, żeby dostać piątkę? O tym w dalszej części tekstu.

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem