ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Zaimki - porównanie - ćwiczenia

Zaimki (ang. pronouns) to słowa, które stosujemy w miejsce rzeczownika. Zaimków używamy, aby uniknąć powtórzenia tego samego rzeczownika w zdaniu; żeby być bardziej zwięzłym. Angielskie zaimki można podzielić na kilka kategorii, w tym zaimki osobowe (personal pronouns), dzierżawcze (possessive pronouns), zwrotne (reflexive pronouns), względne (relative pronouns) i wskazujące (demonstrative pronouns).

Porównanie zaimków

Zaimki osobowe odwołują się do ludzi lub rzeczy i zmieniają swoją formę w zależności od funkcji podmiotu, dopełnienia czy funkcji dzierżawczej:

Zaimki osobowe w funkcji podmiotu:

I (ja), you (ty), he (on), she (ona), it (to), we (my, you (wy), they (oni).

Zaimki osobowe w funkcji dopełnienia:

Me (mnie, mi, mną), you (ciebie, tobą), him (jemu, nim), her (jej, ją, niej), it (je, jego, jemu), us (nam, nas, nami), you (was, wam, wami), them (ich, im, nimi, ich))

Zaimki dzierżawcze określają przynależność:

mine (mój, moja, moje, moi), yours (twój, twoja, twoje, twoi), his (jego), hers (jej), its (jego, jej), ours (nasz, nasza, nasze), yours (wasz, wasza, wasze), theirs (ich).

Zaimki zwrotne odnoszą się do podmiotu zdania i tworzymy je poprzez dodanie -self/-selves do zaimka osobowego. Nadają znaczenie ”się”:

Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves

Zaimki względne służą do wprowadzenia zdania podrzędnego, które dostarcza więcej informacji o podmiocie:

What (co), which (który, którą, które, którzy), who (kto), where (gdzie), when (kiedy), how (jak)

Zaimki wskazujące:

This (ten, ta, to), that (tamto, tamten), these (ci, te), those (tamci, tamte)

POBIERZ W WERSJI PDF 

Zaimki - testy

Ćwiczenie 1

Zaimki osobowe.

Zaproponuj najbardziej pasujący zaimek osobowy w poniższych zdaniach.

 1. _______ went to the store to buy some groceries.
 2. _______ can't believe _______ left _______ wallet at home.
 3. _______ always loved going to the beach and collecting seashells.
 4. _______ can't wait to see _______ new baby cousin.
 5. _______ is a very talented singer and songwriter.
 6. _______ and _______ sister are going to the movies tonight.
 7. _______ parents are coming to visit _______ this weekend.
 8. _______ is feeling a little under the weather today.
 9. _______ is excited to start _______ new job next week.
 10. _______ likes to play video games in _______ free time.
 11. _______ doesn't like spicy food, so _______ orders mild dishes at restaurants.
 12. _______ is going to the gym to work out after work.
 13. _______ and _______ friends are planning a trip to Europe next year.
 14. _______ is very proud of _______ children's accomplishments.
 15. _______ forgot to bring _______ umbrella and got soaked in the rain.
 16. _______ is going to cook dinner for _______ family tonight.
 17. _______ always makes _______ bed in the morning.
 18. _______ likes to read mystery novels before going to bed.
 19. _______ and _______ husband are celebrating _______ tenth wedding anniversary next month.
 20. _______ is going to study for _______ final exams all weekend.

Ćwiczenie 2

Zaimki dzierżawcze.

Wpisz odpowiedni zaimek dzierżawczy w zdaniach. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

 1. John has lost ____ wallet.
 2. That car is not ____.
 3. The teacher gave ____ students a high grade.
 4. Mary took ____ time to finish the task.
 5. The cat licked ____ paws.
 6. Can you give me ____ pen, please?
 7. This is not ____ fault.
 8. I love spending time with ____ family.
 9. The book belongs to ____.
 10. Do you like ____ new haircut?

Ćwiczenie 3

Zaimki zwrotne

Wpisz odpowiedni zaimek dzierżawczy w zdaniach. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

 1. Sarah cut ____ while chopping vegetables.
 2. I bought ____ a new phone for his birthday.
 3. We need to take care of ____ during the pandemic.
 4. The singer introduced ____ to the audience.
 5. The children enjoyed ____ at the park.
 6. She reminded ____ to take her medication.
 7. They blamed ____ for the mistake.
 8. He hurt ____ while playing basketball.
 9. The managers congratulated ____ on the success.
 10. I often ask ____ if I'm doing the right thing.

Ćwiczenie 4

Uzupełnij zdania odpowiednim zaimkiem osobowym, zwrotnym, względnym, wskazującym lub dzierżawczym.

 1. Sarah thinks ___________ is the best candidate for the job. (zwrotny)
 2. The book ___________ I'm reading is very interesting. (względny)
 3. The cat licked ___________ paw. (dzierżawczy)
 4. They enjoyed ___________ at the party. (zwrotny)
 5. The woman ___________ car was stolen reported it to the police. (względny)
 6. Look at ___________ beautiful sunset! (wskazujący)
 7. John and ___________ went to the park. (osobowy)
 8. The house ___________ they lived in was very old. (względny)
 9. Can I borrow ___________ pen? (wskazujący)
 10. The teacher praised ___________ for doing well on the test. (zwrotny)
 11. The car ___________ is parked outside belongs to my brother. (dzierżawczy)
 12. The boy hurt ___________ when he fell off his bike. (zwrotny)
 13. The person ___________ won the award was very surprised. (względny)
POBIERZ W WERSJI PDF 

Klucz do ćwiczeń

Ćwiczenie 1

 1. I
 2. I, I, my
 3. I/you/he/she/they
 4. I, my
 5. He/She
 6. He/She/They, his/her/their
 7. My, me
 8. He/She/They
 9. I, my
 10. He/She, his/her
 11. He/She, he/she
 12. He/She
 13. He/She/They, his/her/their
 14. He/She, his/her
 15. I, my
 16. He/She, his/her
 17. He/She, his/her
 18. He/She
 19. She, her, their
 20. He/She, his/her

Ćwiczenie 2

 1. his
 2. yours
 3. His/her/their
 4. her
 5. its
 6. your
 7. my
 8. my
 9. me
 10. your

Ćwiczenie 3

 1. herself
 2. him
 3. ourselves
 4. herself
 5. themselves
 6. Himself/herself
 7. themselves
 8. himself
 9. themselves
 10. myself

Ćwiczenie 4

 1. she
 2. that/which
 3. its
 4. themselves
 5. whose
 6. that
 7. I
 8. where
 9. your
 10. himself/herself
 11. that
 12. himself
 13. who

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.