ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Wyrażenia przyimkowe - ćwiczenia

Przyimki inne w angielskim to wszystkie przyimki, które znajdują się poza kanonem oczywistych, takich jak: in, on, with, by, at, under, over, etc. Dla ułatwienie, przyimki inne w języku angielskim moglibyśmy podzielić na związkowo przyczynowe, przestrzenne oraz czasu. Wraz jednak nie wyczerpujemy tematu ponieważ ten sam przyimek może przybrać różne znaczenie w zależności od kontekstu. Na przykład:

"At"

I am at the airport. (na miejscu).

She is good at math. (umiejętność).

The party is at her house. (miejsce wydarzenia).

Kiedy używamy przyimków innych w angielskim

Przyimki inne w angielskim to te mniej znane i oczywiste, jak na przykład: despite, except, until, amid, towards. Nasz zestaw ćwiczeń przyimki inne ćwiczenia pdf pozwoli Ci samodzielnie sprawdzić, jak dobrze rozumiesz to zagadnienie. Pobierz test na komputer, wydrukuj i rozwiąż, a następnie sprawdź odpowiedzi w załączonym kluczu.

Kiedy przyimki inne

Tu znajduje się lista innych przyimków w angielskim wraz z tłumaczeniem.

but - ale, lecz

for - dla, za, przez, bo (w zależności od kontekstu)

like - jak, podobny do

unlike - w przeciwnym razie, w odróżnieniu od, niepodobny

off - z (np. zdjąć coś z czegoś), wyłączony

toward/towards - w kierunku, ku (to są dwie formy tego samego przyimka)

with - z, razem z, przy użyciu

within - wewnątrz, w ramach

without - bez

as - jako, jak, ponieważ

till/until - aż do, do czasu (to są dwie formy tego samego przyimka)

after - po, za

before - przed, zanim

from… to - od... do

beside - obok, przy

besides - oprócz, poza tym

along - wzdłuż, razem z

amid - pośród, w środku

despite - pomimo, mimo

except - z wyjątkiem, oprócz

than - niż

underneath - pod spodem, poniżej

about - o, wokół (czegoś lub czasu)

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Przyimki: but, for, like, unlike, towards, with, as, besides, despite, except, than, about (somebody), about (around time), till, until

Uzupełnij każde zdanie jednym z przyimków z tej grupy, aby miało ono sens.

 1. She's smart, _________ her brother is not.
 2. I'll wait for you _________ you finish your meeting.
 3. He works hard _________ his passion for music.
 4. I'll be home _________ 7 PM.
 5. She's kind _________ her friends.
 6. He's a great chef, _________ he's not a fan of spicy food.
 7. We need to leave _________ 9 AM.
 8. The book is _________ the table.
 9. She's excited _________ the upcoming trip.
 10. I'll stay here _________ you return.
 11. I can't help _________ feel worried.
 12. I'll meet you _________ the cafe.
 13. He's studying engineering, _________ his sister is into art.
 14. The movie starts _________ 6:30 PM.
 15. I have no plans _________ going out tonight.

Ćwiczenie 2

Like vs. Unlike"

Przyimki "like" i "unlike" są używane do porównań. "Like" oznacza podobieństwo, a "unlike" oznacza różnicę. Wybierz odpowiednią opcję.

 1. Apples are _____ oranges. a) like b) unlike c) similar
 2. She sings _____ a professional. a) like b) unlike c) as
 3. This situation is _____ any I've encountered before. a) like b) unlike c) similar to
 4. His artwork is _____ anything I've seen before. a) like b) unlike c) akin to
 5. She dances _____ a professional ballet dancer. a) like b) unlike c) as
 6. The taste of the exotic fruit is _____ anything you've ever experienced. a) like b) unlike c) as

Ćwiczenie 3

Przyimki przestrzenne

Przyimki: off, beside, along, underneath, from… to, within, without, amid, towards, with, before

Uzupełnij każde zdanie jednym z przyimków z tej grupy, aby miało ono sens.

 1. The cat is hiding _________ the bed.
 2. We walked _________ the beach and enjoyed the view.
 3. The keys are _________ the kitchen counter.
 4. She lives in a house _________ a big garden.
 5. The train is heading _________ the city.
 6. The children are playing _________ the playground.
 7. I'll be there _________ 5 PM.
 8. The treasure is buried _________ the old tree.
 9. The restaurant is located _________ the shopping center.
 10. She's standing _________ the bus stop.
 11. The class starts _________ 9 AM.
 12. The keys are _________ the door.
 13. The birds are singing _________ the trees.
 14. The recipe calls for two cups of flour _________ one cup of sugar.
 15. The car is parked _________ the curb.

Ćwiczenie 4

Przyimki czasu

Przyimki: after, about (around time), until, than, than, besides, like, with, for, during, over

Uzupełnij każde zdanie jednym z przyimków z grupy 3 tak, aby miało sens.

 1. She'll be on vacation _________ two weeks.
 2. He can swim faster _________ anyone else on the team.
 3. The meeting is scheduled _________ 2 PM.
 4. I'll be busy _________ the entire weekend.
 5. She's arriving _________ 6 PM.
 6. They had a great time _________ the holidays.
 7. The movie is _________ two hours long.
 8. He's a great athlete, _________ his sister is not.
 9. Please be on time _________ the party.
 10. We'll stay here _________ the storm passes.
 11. She's very talented _________ playing the piano.
 12. I'll call you _________ I finish work.
 13. The museum is open _________ 9 AM _________ 6 PM.
 14. I have a meeting _________ 4 PM.
 15. She's excited _________ her new job.

Ćwiczenie 5

Wybierz odpowiedni przyimek (toward, through, beside, underneath, along, amid, towards) i wstaw go w odpowiednie miejsca w zdaniach.

 1. She’s walking ________________ the park to meet her friends.
  1. toward
  2. through
  3. beside
 2. The path leads ________________ the forest.
  1. towards
  2. alongside
  3. underneath
 3. He’s standing ________________ the tree, waiting for the bus.
  1. amid
  2. through
  3. beside
 4. The cat is hiding ________________ the bed.
  1. beside
  2. underneath
  3. through
 5. We walked ________________ the beach, enjoying the ocean view.
  1. toward
  2. amid
  3. along
 6. The river flows ________________ the city.
  1. towards
  2. through
  3. underneath
 7. The event took place ________________ a festive atmosphere.
  1. towards
  2. amid
  3. along
 8. The treasure is buried ________________ the old oak tree.
  1. beneath
  2. through
  3. toward
 9. The hiking trail goes ________________ the mountains.
  1. through
  2. towards
  3. alongside
 10. I’ll sit ________________ you during the meeting.
  1. through
  2. beside
  3. along
POBIERZ W WERSJI PDF 

Odpowiedzi

Ćwiczenie 1

 1. unlike
 2. until
 3. as
 4. till
 5. with
 6. but
 7. until
 8. on
 9. about
 10. till
 11. but
 12. at
 13. as
 14. at
 15. about

Ćwiczenie 2

 1. b) unlike
 2. a) like
 3. b) unlike
 4. b) unlike
 5. a) like
 6. b) unlike

Ćwiczenie 3

 1. under
 2. along
 3. on
 4. with
 5. towards
 6. in
 7. at
 8. beneath
 9. within
 10. at
 11. at
 12. in
 13. among
 14. to
 15. by

Ćwiczenie 4

 1. in
 2. than
 3. at
 4. over
 5. at
 6. during
 7. over
 8. like
 9. for
 10. until
 11. in
 12. after
 13. from... to
 14. at
 15. about (around time)

Ćwiczenie 5

 1. a) toward
 2. a) towards
 3. c) beside
 4. b) underneath
 5. c) along
 6. b) through
 7. b) amid
 8. a) beneath
 9. c) alongside
 10. b) beside
POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.