ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Czasowniki posiłkowe - ćwiczenia

W języku angielskim funkcjonują tzw. czasowniki posiłkowe (auxiliary verbs), zwane również operatorami. Za ich pomocą tworzymy wszystkie zdania przeczące i pytania, a w przypadku czasów typu Continuous oraz Perfect, także zdania twierdzące. Jeśli chcesz przypomnieć sobie zasady budowy poszczególnych czasów, koniecznie zajrzyj na www.speak-up.pl, i kliknij w zakładkę Gramatyka j. angielskiego.

Czasowniki posiłkowe - testy do rozwiązywania

Nasz ćwiczenia na angielskie czasowniki posiłkowe pozwolą Ci samodzielnie utrwalić prawidłowy sposób ich stosowania. Po prostu pobierz zestaw “Czasowniki posiłkowe angielski pdf” na komputer, wydrukuj, rozwiąż zadania i sprawdź odpowiedzi w załączonym kluczu.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Czasowniki posiłkowe angielskie - ćwiczenia 

Przypominamy, czasowniki posiłkowe w angielskim to:

 • do/does (don’t/doesn’t) - czas Present Simple
 • did (didn’t) - czas Past Simple
 • be (am/is/are lub w formie przeczącej) - czas Present Continuous
 • was/were (wasn’t/weren’t) - czas Past Continuous
 • will (won’t) - czas Future Simple
 • will be (won’t be) - czas Future Continuous
 • will have - czas Future Perfect
 • will have been - czas Future Perfect Continuous
 • have/has (haven’t/hasn’t)- czas Present Perfect
 • have been/has been (haven’t been/hasn’t been) - czas Present Perfect Continuous
 • had (hadn’t) - czas Past Perfect
 • had been (hadn’t been) - czas Past Perfect Continuous

Ćwiczenie 1

Uzupełnij luki poprawnym czasownikiem posiłkowym. Zwróć uwagę na to, czy zdanie jest twierdzące, przeczące, czy pytające.

 1. Amanda ____________________ go to school yesterday.
 2. I know. I ____________________order pizza for dinner.
 3. On Sunday morning between 8 and 10 we ____________________working in the garden.
 4. How long__________ you __________ running now?
 5. No, I ____________________ meet Karen last week.
 6. Andrew ____________________ lived in Sweden for 4 years before he moved to Canada.
 7. I ____________________ working at the moment. I ____________________ having a coffee break.
 8. Our neigbours____________________ had their car for longer than a year.
 9. The students ____________________ writing the test for two hours soon.
 10.  My parents ____________________ go to the cinema very often.

Ćwiczenie 2 

Wybierz prawidłową opcję a, b lub c.

 1. __________ you ever been to China?

  a) had b) did c) have

 2. The patients __________ waiting for the doctor for more than five minutes when he came.

  a) hadn’t been waiting b) haven’t been waiting c) weren’t waiting

 3. __________ you help me with the cleaning, please?

  a) do b) will c) will be

 4. __________ she like chocolate ice-cream?

  a) do b) does c) did

 5. John was tired because he __________ working hard all day.

  a) was b) have been c) had been

 6. __________ she done her homework yet?

  a) did b) has c) does

 7. Yesterday at 5 my baby daughter __________ sleeping.

  a) were b) was c) did

 8. Why __________ you ask me for help when you needed money?

  a) didn’t b) haven’t c) hadn’t 

 9. __________ you __________ finished doing this exercise by 10 pm?

  a) will ... be b) will … been c) will … have

 10. I __________ using this computer recently.

  a) hasn’t been b) haven’t been c) hadn’t been

Ćwiczenie 3

Dokończ zdania odpowiednim operatorem w formie przeczącej.

 1. Martha lives in Berlin, __________ she?
 2. Your parents will help us, __________ they?
 3. Mark did the shopping yesterday, __________ he?
 4. The children have already eaten dinner, __________ they?
 5. Amanda has been working a lot lately, __________ she?
 6. I am interrupting,__________ I?
 7. Your neighbours keep bees, __________ they?
 8. The passengers will have been waiting for the plane for three hours soon, __________ they?
 9. You were relaxing at home at the weekend, __________ you?
 10. Your son is reading now, __________ he?

Ćwiczenie 4

Popraw błędy w poniższych zdaniach.

  1. Jim doesn’t work yesterday.

   ___________________________________________________________________

  2. I’m so excited! I had never been abroad before.

   ___________________________________________________________________

  3. My dog had been barking all morning. My neighbours must be mad!

   ___________________________________________________________________

  4. The city will have been opened the new youth centre by the end of the year.

   ___________________________________________________________________

  5. What are you be doing tomorrow evening?

   ___________________________________________________________________

  6. I’m sorry that I haven’t call you last night. I was really busy.

   ___________________________________________________________________

  7. Your teacher has already marked the tests, haven’t she?

   ___________________________________________________________________

  8. What was you doing when I came in?

   ___________________________________________________________________

  9. The sun don’t rise in the west.

   ___________________________________________________________________

  10. Did you seen my keys? I can’t find them anywhere.

   ___________________________________________________________________

Czasowniki posiłkowe - klucz

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

   1. didn’t 
   2. will
   3. were
   4. have … been
   5. didn’t
   6. had
   7. am not, am having
   8. haven’t
   9. will have been
   10. don’t

Ćwiczenie 2 

   1. c) have
   2. a) hadn’t been waiting 
   3. b) will
   4. b) does
   5. c) had been
   6. b) has
   7. b) was
   8. a) didn’t
   9. c) will … have
   10. b) haven’t been 

Ćwiczenie 3

   1. doesn’t
   2. won’t
   3. didn’t 
   4. haven’t
   5. hasn’t
   6. aren’t 
   7. don’t 
   8. won’t
   9. weren’t
   10. isn’t

Ćwiczenie 4

  1. Jim didn't work yesterday.
  2. I’m so excited! I have never been abroad before.
  3. My dog has been barking all morning. My neighbours must be mad!
  4. The city will have opened the new youth centre by the end of the year.
  5. What will you be doing tomorrow evening?
  6. I’m sorry that I didn’t call you last night. I was really busy.
  7. Your teacher has already marked the tests, hasn’t she?
  8. What were you doing when I came in?
  9. The sun doesn't rise in the west.
  10. Have you seen my keys? I can’t find them anywhere.
POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.